Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Ewa Sylwia Kamińska
ORCID: 0000-0002-4547-8775

Dr inż. Ewa Sylwia Kamińska

Absolwentka Politechniki Lubelskiej. W latach 2007–2013 doktorantka zajmująca się recyklingiem i analizami ekobilansowymi akumulatorów kwasowo-ołowiowych. W 2013 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (specjalność ekologia transportu). Ukończyła studia podyplomowe o profilu ekonomicznym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2004). W latach 2009–2018 była współzałożycielem oraz sekretarzem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu. Obecnie jest adiunktem w Pracowni Badań Ekonomicznych Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach oceny cyklu życia (LCA) pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytych akumulatorów (kwasowo- ołowiowych) Autorka wielu publikacji dotyczących technologii recyklingu oraz zarządzania środowiskowego.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.1.1
JEL: R

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy literatury dotyczącej modeli biznesowych związanych z gospodarowaniem akumulatorami litowo-jonowymi zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Punktem odniesienia analiz jest model biznesowy zaproponowany przez A Osterwaldera i Y. Pigneura — tzw. model biznesowy Canvas. Przejście od gospodarki „liniowej” do cyrkularnej wymusza podjęcie szeregu działań, m.in. dotyczących przedłużania cyklu życia produktu (np. poprzez zmianę statusu odpadu), co umożliwia jego dalsze wykorzystywanie. Wymienione działania są zgodne z hierarchią postepowania z odpadami, która została zaktualizowana w 2017 r. na szczeblu Unii Europejskiej. Stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym spowodowało konieczność aktualizacji modeli biznesowych, w których często ostatnim etapem wykorzystania np. zużytego produktu było uznanie go za odpad oraz zakończenie jego używania. Wydłużenie cyklu życia akumulatorów litowo-jonowych wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na surowce pierwotne (np. lit) oraz pozwala uniknąć wszelkich konsekwencji będących efektem produkcji nowych akumulatorów Li-Ion.

Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym; hierarchia odpadów; akumulatory samochodowe litowo-jonowe
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.2.3
JEL: R

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analiz dotyczących mobilności indywidualnej osób z niepełnosprawnościami w aspekcie rozwoju i wdrażania pojazdów zautomatyzowanych. Zwrócono uwagę na zagadnienia mogące w przyszłości wpływać na popularność pojazdów AV (ang. autonomous vehicles) w tej grupie odbiorców. Przeanalizowano wyniki badań dotyczących poziomu wiedzy o pojazdach AV wśród osób niepełnosprawnych, który przekłada się na chęć skorzystania z nowych form mobilności. Zwrócono również uwagę na możliwość współdzielenia przejazdów oraz na proponowane rozwiązania techniczne, które mogą ułatwić realizowanie przejazdów przez tę grupę odbiorców. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy z przedmiotowego zakresu. W ramach podsumowania pracy dokonano syntezy wniosków z przeprowadzonych analiz.

Słowa kluczowe: pojazdy autonomiczne i współdzielone; osoby niepełnosprawne; mobilność
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.11.4

Analiza ekobilansowa recyklingu zużytych litowo-jonowych akumulatorów samochodowych w technologii Retriev

W artykule przedstawiono wybrane technologie recyklingu akumulatorów litowo-jonowych (Lithium-Ion batteries — LIBs), zwanych dalej akumulatorami Li-Ion, wykorzystywanych jako źródło zasilania w samochodach hybrydowych i elektrycznych. Zagospodarowanie zużytych akumulatorów Li-Ion, zgodne z zasadami ochrony środowiska, umożliwia odzysk szeregu materiałów i związków, w tym litu, kobaltu i innych. W artykule przedstawiono również wyniki analizy ekobilansowej procesu recyklingu hydrometalurgicznego zużytych akumulatorów Li-Ion. Analizę przeprowadzono metodą IMPACT2002+. Wyniki podano w punktach środowiskowych, których wartość dodatnia oznacza szkodę środowiskową, wynik ujemny zaś korzyść środowiskową. Przedstawiono rezultaty analizy w kategoriach charakterystycznych dla metody IMPACT2002+. Są to: zdrowie ludzkie, jakość ekosystemu, zmiany klimatu oraz zużycie zasobów. Celem artykułu jest oszacowanie potencjalnych obciążeń środowiska charakterystycznych dla technologii recyklingu akumulatorów litowo- -jonowych na podstawie wymagań ekologicznej oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment).

Słowa kluczowe: recykling; akumulatory litowo-jonowe; pojazdy hybrydowe i elektryczne
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.7.3
JEL: R49

Celem artykułu jest prezentacja wyników analiz dotyczących gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE) dla czternastu stacji demontażu pojazdów (SDP) w Polsce. Badania przeprowadzono na podstawie informacji pochodzących ze źródeł wtórnych, m.in. publikacji naukowych, oraz danych statystycznych z udostępnionych sprawozdań za 2017 r. Informacje dotyczą m.in. wytwarzania i gospodarowana odpadami pochodzącymi z PWE. Analizy przeprowadzono dla wybranych przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwach dolnośląskim i małopolskim. Efektem analiz jest opracowanie naukowe dotyczące gospodarowania odpadami pochodzącymi z PWE w wybranych rejonach Polski.

Słowa kluczowe: stacje demontażu pojazdów; recykling; odpady