Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Ewa Sylwia Kamińska
ORCID: 0000-0002-4547-8775
Dr inż. Ewa Sylwia Kamińska Absolwentka Politechniki Lubelskiej. W latach 2007–2013 doktorantka zajmująca się recyklingiem i analizami ekobilansowymi akumulatorów kwasowo-ołowiowych. W 2013 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (specjalność ekologia transportu). Ukończyła studia podyplomowe o profilu ekonomicznym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2004).
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.2.3
JEL: R

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analiz dotyczących mobilności indywidualnej osób z niepełnosprawnościami w aspekcie rozwoju i wdrażania pojazdów zautomatyzowanych. Zwrócono uwagę na zagadnienia mogące w przyszłości wpływać na popularność pojazdów AV (ang. autonomous vehicles) w tej grupie odbiorców. Przeanalizowano wyniki badań dotyczących poziomu wiedzy o pojazdach AV wśród osób niepełnosprawnych, który przekłada się na chęć skorzystania z nowych form mobilności. Zwrócono również uwagę na możliwość współdzielenia przejazdów oraz na proponowane rozwiązania techniczne, które mogą ułatwić realizowanie przejazdów przez tę grupę odbiorców. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy z przedmiotowego zakresu. W ramach podsumowania pracy dokonano syntezy wniosków z przeprowadzonych analiz.

Słowa kluczowe: pojazdy autonomiczne i współdzielone; osoby niepełnosprawne; mobilność
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.11.4

Analiza ekobilansowa recyklingu zużytych litowo-jonowych akumulatorów samochodowych w technologii Retriev

W artykule przedstawiono wybrane technologie recyklingu akumulatorów litowo-jonowych (Lithium-Ion batteries — LIBs), zwanych dalej akumulatorami Li-Ion, wykorzystywanych jako źródło zasilania w samochodach hybrydowych i elektrycznych. Zagospodarowanie zużytych akumulatorów Li-Ion, zgodne z zasadami ochrony środowiska, umożliwia odzysk szeregu materiałów i związków, w tym litu, kobaltu i innych. W artykule przedstawiono również wyniki analizy ekobilansowej procesu recyklingu hydrometalurgicznego zużytych akumulatorów Li-Ion. Analizę przeprowadzono metodą IMPACT2002+. Wyniki podano w punktach środowiskowych, których wartość dodatnia oznacza szkodę środowiskową, wynik ujemny zaś korzyść środowiskową. Przedstawiono rezultaty analizy w kategoriach charakterystycznych dla metody IMPACT2002+. Są to: zdrowie ludzkie, jakość ekosystemu, zmiany klimatu oraz zużycie zasobów. Celem artykułu jest oszacowanie potencjalnych obciążeń środowiska charakterystycznych dla technologii recyklingu akumulatorów litowo- -jonowych na podstawie wymagań ekologicznej oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment).

Słowa kluczowe: recykling; akumulatory litowo-jonowe; pojazdy hybrydowe i elektryczne
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.7.3
JEL: R49

Celem artykułu jest prezentacja wyników analiz dotyczących gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE) dla czternastu stacji demontażu pojazdów (SDP) w Polsce. Badania przeprowadzono na podstawie informacji pochodzących ze źródeł wtórnych, m.in. publikacji naukowych, oraz danych statystycznych z udostępnionych sprawozdań za 2017 r. Informacje dotyczą m.in. wytwarzania i gospodarowana odpadami pochodzącymi z PWE. Analizy przeprowadzono dla wybranych przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwach dolnośląskim i małopolskim. Efektem analiz jest opracowanie naukowe dotyczące gospodarowania odpadami pochodzącymi z PWE w wybranych rejonach Polski.

Słowa kluczowe: stacje demontażu pojazdów; recykling; odpady

Dr inż. Ewa Sylwia Kamińska

Absolwentka Politechniki Lubelskiej. W latach 2007–2013 doktorantka zajmująca się recyklingiem i analizami ekobilansowymi akumulatorów kwasowo-ołowiowych. W 2013 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (specjalność ekologia transportu). Ukończyła studia podyplomowe o profilu ekonomicznym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2004). W latach 2009–2018 była współzałożycielem oraz sekretarzem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu. Obecnie jest adiunktem w Pracowni Badań Ekonomicznych Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach oceny cyklu życia (LCA) pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytych akumulatorów (kwasowo- ołowiowych) Autorka wielu publikacji dotyczących technologii recyklingu oraz zarządzania środowiskowego.