Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/2021

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.11.1
JEL: F20, F23, R4

Główne przesłanki logistykacji w biznesie międzynarodowym

Celem artykułu jest przedstawienie istoty związku pomiędzy logistykacją świata a potrzebą uwzględnienia w jej rozwoju takich głównych przesłanek jak: konieczność uznania logistyki za nową gałąź nauk o zarządzaniu, redefinicja międzynarodowych przepływów czynników wytwórczych czy wykorzystanie metod pomiaru asymetrii informacji rynkowej w biznesie międzynarodowym. W części teoretycznej w świetle najnowszej literatury przedmiotu wskazano nie tylko na potrzebę, ale także na nieuniknione działania zmierzające w kierunku budowy nowej gałęzi nauk o zarządzaniu, czyli logistyki. Szczególną wagę przypisano oddziaływaniu logistykacji na interdyscyplinarną naturę biznesu międzynarodowego. Kolejno ukazano niezbędne we współczesnej gospodarce realizowanie logistykacji pur les flux drogą przepływów czynników wytwórczych. Jedną z metod racjonalizowania takich przepływów wyraża model doganiania cyklu życia produktu, zwany modelem szyku lotu dzikich gęsi, jako przykład międzynarodowego przepływu wiedzy technicznej, tak ucieleśnionej, jak i nieucieleśnionej. Wreszcie opracowano nowy logistyczny model asymetrii informacji LMAI, który w ujęciu teoretycznym pozwala na wymierne określenie wpływu logistyki na redukowanie skutków asymetrii informacji. Rozważania teoretyczne uzupełniono autorską, subiektywną ilustracją liczbową, pozwalającą na wstępne oszacowanie potencjalnych korzyści dla przedsiębiorstw, uzyskanych w wyniku pomiarów poziomu asymetrii rynkowej w wybranych polskich firmach. Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano wyniki badań empirycznych z lat 2010–2018 i wyodrębniono z nich losowo firmy z 9 branż w grupach producentów, dystrybutorów i usługodawców. Wyniki tych wstępnych badań o charakterze poglądowym, przykładowym, umożliwiły ogólną ocenę szacowanego poziomu asymetrii rynkowej przedsiębiorstw reprezentujących newralgiczne branże polskiej gospodarki.

Słowa kluczowe: logistykacja; biznes międzynarodowy; przepływy czynników wytwórczych; rynkowa asymetria informacji
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.11.2
JEL: O31

Niniejsza publikacja przedstawia możliwości oceny cyklu życia produktu w zakresie kategoryzacji jego charakterystyki środowiskowej dokonywanej przy użyciu metod analitycznych, a także w zakresie identyfikacji szkodliwych substancji oraz ich emisji do środowiska. Emisje te powiązano z konkretnymi produktami, procesami, a nawet surowcami koniecznymi do wytworzenia badanych materiałów. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwala na dokonanie optymalizacji środowiskowej poprzez zastępowanie i korygowanie procesów, materiałów lub surowców charakteryzujących się takimi negatywnymi emisjami, a także zwiększanie udziału składowych o pozytywnym charakterze generowanych oddziaływań.

Celem badania było wyznaczenie szczegółowych oddziaływań produktu wraz z wykazaniem odpowiedzialnych substancji oraz zidentyfikowanie generujących je procesów w trakcie całego cyklu życia produktu. Dokładna weryfikacja szkód środowiskowych wywoływanych przez system produktu pozwala na podejmowanie konkretnych kroków zapobiegawczych. Celem pośrednim pracy było umożliwienie wyznaczenia kroków naprawczych dla produktu poprzez wskazanie obszarów szczególnie narażonych na negatywne skutki środowiskowe ze strony produktu i tym samym umożliwienie wykonania optymalizacji środowiskowej. Uzyskane wyniki mogą być szczególnie przydatne do ekoprojektowania, a także przy planowaniu kolejnych wersji urządzenia. Wykonanie szczegółowej analizy LCA pozwala na dogłębne poznanie charakteru wytwarzania produktu, a także na przedstawienie możliwości metody badawczej. Co więcej, na każdym z etapów można wykazać istotne aspekty, które na drodze różnorodnych działań powinno się stale ulepszać w ramach ciągłej poprawy jakości, niezależnie od hierarchii faz cyklu życia wyrobu.

Słowa kluczowe: ocena cyklu życia; optymalizacja produktu
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.11.3
JEL: L91, R40

Głównym celem artykułu jest porównanie stanu sektora transportu i gospodarki magazynowej wybranych krajów Unii Europejskiej i określenie wpływu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na ten sektor. Artykuł nie ma charakteru systematycznego przeglądu literatury (stąd mała liczba cytowań w bibliografii), lecz zawiera przede wszystkim analizę danych. Analiza została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie badań posłużono się danymi pochodzącymi z bazy Eurostatu oraz ze strony internetowej brytyjskiego organu administracji rządowej Office for National Statistics i na tej podstawie dokonano porównania kondycji sektora transportu i gospodarki magazynowej w wybranych krajach w latach 2011–2020. Jako głównych wskaźników użyto wartości dodanej brutto oraz poziomu zatrudnienia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że sektor transportu i gospodarki magazynowej jest wyjątkowo wrażliwy na wahania aktywności społeczno-gospodarczej w poszczególnych krajach, a na skutek kryzysu z 2020 r. nastąpiły duże spadki poziomu zatrudnienia w tym sektorze (z niewielkimi wyjątkami). Drugi etap jest poświęcony odpowiedzi na te zmiany. Do badania użyto danych pobranych ze stron internetowych z ofertami pracy. W rezultacie obecnie notuje się największe zapotrzebowanie na pracowników magazynowych oraz zarządzających logistyką i ten trend występuje praktycznie we wszystkich badanych krajach.

Słowa kluczowe: sektor transportu i gospodarki magazynowej; wartość dodana brutto; mapa cieplna; pandemia COVID-19
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł