Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Kinga Pawlicka
ORCID: 0000-0002-8634-5282
Adiunkt w Katedrze Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2016 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia. Obecnie głównym obszarem badawczym są finanse łańcucha dostaw, centra logistyczne oraz zarządzanie projektami w logistyce. Prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku Logistyka międzynarodowa. Dorobek literaturowy składa się z 20 publikacji naukowych.
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.4
JEL: L9, O18, R53

Dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych w Polsce wpłynął na powstanie licznych centrów
logistycznych spełniających złożone funkcje i zadania. Centra logistyczne stały się stosunkowo
nowym, ale ważnym elementem krajobrazu gospodarczego kraju. Lokalizacja i rozwój tych obiektów
są uzależnione od specyficznych warunków. Celem opracowania jest przedstawienie istoty centrów
logistycznych jako specjalnych obiektów gospodarczych oraz ich funkcji i zadań, a także
uwarunkowań lokalizacyjnych i czynników sprzyjających ich powstawaniu. Na tym tle została
przeprowadzona analiza porównawcza trzech wybranych centrów logistycznych położonych w
aglomeracji poznańskiej, ale o odmiennej charakterystyce, w celu weryfikacji przeprowadzonych
wcześniej rozważań teoretycznych. Wyniki i wnioski z dokonanej analizy mają utylitarny charakter.
Wskazują też na istotną rolę, jaką odgrywają centra logistyczne we wzmacnianiu pozycji rynkowej
firm.

Słowa kluczowe: centrum logistyczne; warunki rozwoju; czynniki lokalizacji; rynek

Adiunkt w Katedrze Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2016 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia. Obecnie głównym obszarem badawczym są finanse łańcucha dostaw, centra logistyczne oraz zarządzanie projektami w logistyce. Prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku Logistyka międzynarodowa. Dorobek literaturowy składa się z 20 publikacji naukowych.