Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Kinga Pawlicka
ORCID: 0000-0002-8634-5282
Adiunkt w Katedrze Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2016 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej ekonomia. Obecnie jej głównym obszarem badawczym są finanse łańcucha dostaw, centra logistyczne oraz zarządzanie projektami w logistyce. Prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. Jej dorobek literaturowy składa się z 22 publikacji.
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.10.3
JEL: D24, G32, M21, O32, Q56

Przedsiębiorstwa, dążąc do maksymalizacji efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw, powinny zmierzać do jego zrównoważenia. Jednak bardzo często dużą barierą dla przedsiębiorstw jest przestrzeganie praktyk zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu lepszych wyników finansowych. W ostatnich latach wzrosło także znaczenie nowoczesnych rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju i wykorzystujących sztuczną inteligencję do poprawy wydajności zarządzania łańcuchem dostaw. Dlatego w artykule przyjęto dwa cele. Pierwszy, natury teoretycznej, polega na określeniu możliwości wsparcia wdrożenia i rozwoju zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw przy zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji. Drugi, natury praktycznej, dotyczy przedstawienia sposobów poprawy finansów łańcucha dostaw z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań do zarządzania nimi, czyli SSCM (sustainable supply chain management, zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw) i AI (artificial intelligence, sztuczna inteligencja), na przykładzie polskiej firmy odzieżowej stosującej omnichannel. We wnioskach ze studium przypadku stwierdzono, że wdrażając sztuczną inteligencję, liderzy łańcucha dostaw mogą z większą łatwością poprawić wszystkie kluczowe wymiary zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w obszarze strategicznym, poprzez wzmocnienie partnerstwa i współpracy z dostawcami oferującymi materiały o wartości dodanej, które gwarantują przewagę konkurencyjną.

Słowa kluczowe: finanse łańcucha dostaw; zrównoważony łańcuch dostaw; sztuczna inteligencja; logistyka omnichannel
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.4
JEL: L9, O18, R53

Dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych w Polsce wpłynął na powstanie licznych centrów
logistycznych spełniających złożone funkcje i zadania. Centra logistyczne stały się stosunkowo
nowym, ale ważnym elementem krajobrazu gospodarczego kraju. Lokalizacja i rozwój tych obiektów
są uzależnione od specyficznych warunków. Celem opracowania jest przedstawienie istoty centrów
logistycznych jako specjalnych obiektów gospodarczych oraz ich funkcji i zadań, a także
uwarunkowań lokalizacyjnych i czynników sprzyjających ich powstawaniu. Na tym tle została
przeprowadzona analiza porównawcza trzech wybranych centrów logistycznych położonych w
aglomeracji poznańskiej, ale o odmiennej charakterystyce, w celu weryfikacji przeprowadzonych
wcześniej rozważań teoretycznych. Wyniki i wnioski z dokonanej analizy mają utylitarny charakter.
Wskazują też na istotną rolę, jaką odgrywają centra logistyczne we wzmacnianiu pozycji rynkowej
firm.

Słowa kluczowe: centrum logistyczne; warunki rozwoju; czynniki lokalizacji; rynek

Adiunkt w Katedrze Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2016 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej ekonomia. Obecnie jej głównym obszarem badawczym są finanse łańcucha dostaw, centra logistyczne oraz zarządzanie projektami w logistyce. Prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. Jej dorobek literaturowy składa się z 22 publikacji.