Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Kinga Pawlicka
ORCID: 0000-0002-8634-5282

Dr Pawlicka Kinga

Adiunkt w Katedrze Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2016 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej ekonomia. Obecnie jej głównym obszarem badawczym są: finanse łańcucha dostaw, centra logistyczne oraz zarządzanie projektami w logistyce. Prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku logistyka. Dorobek literaturowy składa się z licznych publikacji.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.4.4
JEL: O32, Q56, P31, R42

Transport autonomiczny w polskich miastach – perspektywy realizacji

Autonomous transport is one of the main trends in the development of urban mobility. In Poland, this area is relatively poorly studied, partly because of the small number of implemented projects. So, do autonomous vehicles have a chance to become more frequent sight on Polish streets? The authors of this publication have two objectives. The first is to assess plans and measures undertaken to implement autonomous transport in Polish cities. The second aim of the publication is to define further perspectives for the development of autonomous transport in Polish cities. The basis of the survey was formulated as the following research problems: What is the level of advancement of autonomous transport implementation in Polish cities? What is the interest by the authorities of Polish cities (local government units) in the subject of autonomous transport? The authors decided to use triangulation of studies. On the one hand, hard data were collected (by analysing the strategic documents of cities), on the other – a survey was conducted. The survey itself collected information about the measures implemented as well as more subjective and prognostic elements related to the "opinions" of Polish cities on autonomous transport. Activities for the implementation of autonomous transport in Polish cities are at a low level. The study shows that the road to autonomous vehicles in public transport in Polish cities is still a long way off: their experience in implementing such innovative projects is very scarce, mostly because benefits of implementing modern technologies in public transport are not really perceived, while a lot of organisational and financial barriers are obvious.

 

Transport autonomiczny to jeden z głównych trendów rozwoju mobilności w miastach. W Polsce obszar ten jest stosunkowo słabo rozpoznany, po części ze względu na niewielką liczbę realizowanych projektów. Czy zatem pojazdy autonomiczne mają szansę stać się częstszym widokiem na polskich ulicach? Autorom przyświecają dwa cele. Pierwszym jest ocena planów i podjętych działań w zakresie wdrożenia transportu autonomicznego w polskich miastach, a drugim – określenie dalszych perspektyw rozwoju transportu autonomicznego w tych ośrodkach miejskich. Podstawą badania ankietowego był następujący problem badawczy: Jaki jest poziom zaawansowania wdrażania transportu autonomicznego w polskich miastach? Jakie jest zainteresowanie tematyką transportu autonomicznego ze strony władz polskich miast (jednostek samorządu terytorialnego)? Autorzy zdecydowali się na triangulację badań. Z jednej strony zebrano twarde dane (poprzez analizę dokumentów strategicznych miast), z drugiej przeprowadzono ankietę. Samo badanie pozwoliło pozyskać informacje o wdrożonych działaniach, jak i bardziej subiektywne i prognostyczne elementy związane z planami i przemyśleniami włodarzy polskich miast na temat transportu autonomicznego. Działania na rzecz wdrażania transportu autonomicznego w polskich miastach są na niskim poziomie. Z badania wynika, że droga do pojazdów autonomicznych w transporcie publicznym w polskich miastach jest jeszcze daleka. Doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych projektów i zainteresowanie tego typu projektami jest bardzo małe, głównie dlatego, że nie dostrzega się korzyści płynących z wdrażania nowoczesnych technologii w transporcie publicznym, natomiast widzi się wiele barier organizacyjnych i finansowych.

Słowa kluczowe: autonomous transport; sustainable transport; mobility; urban strategies (transport autonomiczny; zrównoważony transport; mobilność; strategie miast)
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.8.2
JEL: D3, L91, O32, Q56, P47

Czujniki IoT w zarządzaniu łańcuchem dostaw — studium przypadku Raben Group

Currently companies are facing the need to improve the efficiency of logistics processes by providing up-to-date information about storage and transport conditions to their customers. This necessitates the use of the Internet of Things (IoT) as well as processing and analysing large data sets. The authors asked themselves about the effects of implementation of IoT sensors which was the reason for taking up this topic. The authors put forward a hypothesis: The use of IoT sensors can positively affect the work and reduce costs in the company. To verify this hypothesis two objectives have been adopted. The first, of a theoretical nature, consists in setting out the definitional framework and possibilities of using the IoT in supply chain management. The second, of a practical nature, concerns the presentation of the implementation of the IoT and determining the potential effects and benefits for Raben Group. One of the most important achievements of this article is a literature review on the effects of IoT implementation. The implementation of IoT technology in Raben Group has allowed for achieving business results such as: increasing data quality, freeing employees from monotonous work, increasing system redundancy, increasing supply chain transparency and reducing costs. The article is an original approach to the effects of implementation of IoT sensors by indicating ones which are the most common in the literature as well as those observed by Raben Group.

Obecnie przedsiębiorstwa mierzą się z koniecznością podnoszenia efektywności procesów magazynowania i transportu poprzez udostępnianie bieżącej informacji o warunkach składowania i przewozu swoim klientom. Wymusza to konieczność stosowania rozwiązań i technologii Internetu Rzeczy (IoT) sensorów, czujników oraz przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych. Autorzy zadali sobie pytanie o efekty wdrożenia czujników IoT, co było przyczynkiem do podjęcia tej tematyki. Autorzy postawili hipotezę: zastosowanie czujników IoT może pozytywnie wpłynąć na pracę i obniżyć koszty w firmie. Aby zweryfikować tę hipotezę, przyjęto dwa cele. Pierwszy, o charakterze teoretycznym, polega na określeniu ram definicyjnych i możliwości wykorzystania IoT w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Drugi, o charakterze praktycznym, dotyczy prezentacji wdrożenia IoT oraz określenia potencjalnych efektów i korzyści dla Grupy Raben. Wdrożenie technologii IoT w Grupie Raben pozwoliło na osiągnięcie wyników biznesowych takich jak: podniesienie jakości danych, uwolnienie pracowników od monotonnej pracy, zwiększenie redundancji systemów, zwiększenie przejrzystości łańcucha dostaw oraz obniżenie kosztów. Artykuł jest oryginalnym podejściem do efektów wdrożenia sensorów IoT poprzez wskazanie tych najczęściej wymienianych w literaturze oraz zaobserwowanych przez Grupę Raben.

Słowa kluczowe: Internet of Things; effects of IoT; supply chain management (Internet Rzeczy; efekty wdrożenia IoT; zarządzanie łańcuchem dostaw)
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.10.3
JEL: D24, G32, M21, O32, Q56

Przedsiębiorstwa, dążąc do maksymalizacji efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw, powinny zmierzać do jego zrównoważenia. Jednak bardzo często dużą barierą dla przedsiębiorstw jest przestrzeganie praktyk zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu lepszych wyników finansowych. W ostatnich latach wzrosło także znaczenie nowoczesnych rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju i wykorzystujących sztuczną inteligencję do poprawy wydajności zarządzania łańcuchem dostaw. Dlatego w artykule przyjęto dwa cele. Pierwszy, natury teoretycznej, polega na określeniu możliwości wsparcia wdrożenia i rozwoju zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw przy zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji. Drugi, natury praktycznej, dotyczy przedstawienia sposobów poprawy finansów łańcucha dostaw z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań do zarządzania nimi, czyli SSCM (sustainable supply chain management, zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw) i AI (artificial intelligence, sztuczna inteligencja), na przykładzie polskiej firmy odzieżowej stosującej omnichannel. We wnioskach ze studium przypadku stwierdzono, że wdrażając sztuczną inteligencję, liderzy łańcucha dostaw mogą z większą łatwością poprawić wszystkie kluczowe wymiary zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w obszarze strategicznym, poprzez wzmocnienie partnerstwa i współpracy z dostawcami oferującymi materiały o wartości dodanej, które gwarantują przewagę konkurencyjną.

Słowa kluczowe: finanse łańcucha dostaw; zrównoważony łańcuch dostaw; sztuczna inteligencja; logistyka omnichannel
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.4
JEL: L9, O18, R53

Dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych w Polsce wpłynął na powstanie licznych centrów
logistycznych spełniających złożone funkcje i zadania. Centra logistyczne stały się stosunkowo
nowym, ale ważnym elementem krajobrazu gospodarczego kraju. Lokalizacja i rozwój tych obiektów
są uzależnione od specyficznych warunków. Celem opracowania jest przedstawienie istoty centrów
logistycznych jako specjalnych obiektów gospodarczych oraz ich funkcji i zadań, a także
uwarunkowań lokalizacyjnych i czynników sprzyjających ich powstawaniu. Na tym tle została
przeprowadzona analiza porównawcza trzech wybranych centrów logistycznych położonych w
aglomeracji poznańskiej, ale o odmiennej charakterystyce, w celu weryfikacji przeprowadzonych
wcześniej rozważań teoretycznych. Wyniki i wnioski z dokonanej analizy mają utylitarny charakter.
Wskazują też na istotną rolę, jaką odgrywają centra logistyczne we wzmacnianiu pozycji rynkowej
firm.

Słowa kluczowe: centrum logistyczne; warunki rozwoju; czynniki lokalizacji; rynek