Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.4
JEL: L9, O18, R53

Centrum logistyczne i jego związki z rozwojem miasta

Dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych w Polsce wpłynął na powstanie licznych centrów
logistycznych spełniających złożone funkcje i zadania. Centra logistyczne stały się stosunkowo
nowym, ale ważnym elementem krajobrazu gospodarczego kraju. Lokalizacja i rozwój tych obiektów
są uzależnione od specyficznych warunków. Celem opracowania jest przedstawienie istoty centrów
logistycznych jako specjalnych obiektów gospodarczych oraz ich funkcji i zadań, a także
uwarunkowań lokalizacyjnych i czynników sprzyjających ich powstawaniu. Na tym tle została
przeprowadzona analiza porównawcza trzech wybranych centrów logistycznych położonych w
aglomeracji poznańskiej, ale o odmiennej charakterystyce, w celu weryfikacji przeprowadzonych
wcześniej rozważań teoretycznych. Wyniki i wnioski z dokonanej analizy mają utylitarny charakter.
Wskazują też na istotną rolę, jaką odgrywają centra logistyczne we wzmacnianiu pozycji rynkowej
firm.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: centrum logistyczne; warunki rozwoju; czynniki lokalizacji; rynek

Bibliografia

Literatura/Literature
Budner W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe.
Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Fechner I. (2010). Centra logistyczne i ich rola w procesach przepływu ładunków w systemie
logistycznym Polski. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 76.
Hoover, E. M. (1948). The Locations of Economic Activity. New York: McGraw Hill Book Comp., Inc.
Kaźmierski J. (2012). Konsekwencje lokalizowania centrów logistycznych w przestrzeni miejskiej.
Problemy Rozwoju Miast, 1.
Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (2009). Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
Kuciński K. (2001). Przestrzeń operacyjna firmy a jej otoczenie lokalne. W: Lokalizacja przedsiębiorstw
a konkurencyjność (red.) I. Fierla, K, Kuciński. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki
Narodowej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Markowski T. (red.) (2006). Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym
kraju. Biuletyn KPZK PAN, 225.
Matlewski A., Jezierski A. (2009). Rynkowe uwarunkowania lokalizacji centrum logistycznego w
Gdańsku. W: J. Dworak i T. Falencikowski (red.), Cele i uwarunkowania funkcjonowania
współczesnych przedsiębiorstw, Gdańsk: CeDeWu, t. 3.
Meidute I. (2010). Comparative analysis of the definitions of logistics centres. Transport, 3(20).
Mindur, M. (red.) (2017). Logistyka. Nauka-Badania-Rozwój. Warszawa–Radom: Instytut Technologii I
Eksploatacji — Państwowy Instytut Badawczy. https://doi.org/10.18668/ng. 2016.02.04.
Palšaitis R., Bazaras D. (2004). Analysis of the prospectives of intermodal transport and logistics
centres in Lithuania. Transport, 3(19).
https://doi.org/10.3846/16484142.2004.9637963.
Silverman, D. (2009). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Źródła internetowe/Internet sources
www.komorniki.pl
www.vw-group.pl
www.niveapolska.pl
www.hendi.pl

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę