Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/2020

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.1
JEL: D02, L14 (artykuł w języku angielskim)

Podejście sieciowe może być z powodzeniem wykorzystane w badaniu roli, jaką odgrywają relacje międzyorganizacyjne w osiąganiu przewagi konkurencyjnej współczesnych łańcuchów dostaw. Dotychczasowe publikacje podejmujące tę tematykę są z reguły zakotwiczone w teorii zasobowej lub ujęciu diadycznym, jako dwóch komplementarnych, lecz odmiennych perspektywach poznawczych. W rezultacie brakuje badań, które podejmowałyby problematykę sieciowej przewagi konkurencyjnej będącej rozszerzeniem szkoły relacyjnej. Celem artykułu jest wykorzystanie koncepcji zakorzenienia społecznego (w szczególności zakorzenienia strukturalnego i relacyjnego) w rozpoznaniu sieciowej przewagi konkurencyjnej. W wyniku przeprowadzonych rozważań sformułowano postulaty, które umożliwiają głębsze zrozumienie roli zakorzenienia społecznego w kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych służących budowaniu przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw.

Słowa kluczowe: zakorzenienie strukturalne; zakorzenienie relacyjne; układ zamknięty
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.2
JEL: R40, Q01

Zrównoważony rozwój stał się obecnie strategią globalną, której podstawowym wyzwaniem jest oszczędność energii, ograniczanie szkodliwych emisji, efektywne wykorzystanie wszelkich zasobów, zachowanie zasobów ludzkich, właściwe wykorzystanie przestrzeni i konsensus społeczny. Źródłem wyróżnienia zrównoważonego rozwoju jako współczesnego wyzwania cywilizacyjnego jest zjawisko nasilającej się nierównowagi pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym a stanem zasobów naturalnych, co niesie za sobą poważne ryzyko niestabilności ekonomicznej, ekologicznej oraz społecznej i politycznej. Celem opracowania jest wskazanie głównych kierunków i możliwości rozwoju transportu w świetle ekonomii zrównoważonego rozwoju w aglomeracjach miejskich. Wśród przyczyn rozwoju zrównoważonego transportu można wskazać nowe uregulowania prawne, wzrastającą świadomość proekologiczną społeczeństwa, tworzenie się nowych modeli współpracy czy efekt sieciowy. W opracowaniu wskazano na trendy i tendencje rozwojowe w transporcie miejskim wykorzystywane na świecie oraz podjęto próbę wskazania najlepszych praktyk dostosowanych do warunków polskich.

Słowa kluczowe: zrównoważony transport; ekonomia zrównoważonego rozwoju; nowe modele współpracy
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.3

Głównym celem artykułu jest oszacowanie możliwości obniżenia kosztów zewnętrznych transportu poprzez zwiększenie wydajności procesów transportowych w przewozach ładunków. Analizy przeprowadzone zostały przez autora na podstawie dostępnych danych statystycznych oraz literatury przedmiotu, a także badań prowadzonych przez autora w branży transportowej. Autor postuluje również weryfikację zarówno poziomu kosztów zewnętrznych transportu jak i stosowanych metod ich szacowania.

Słowa kluczowe: ekonomika transportu; ekonomiczna efektywność transportu; zewnętrzne koszty transportu
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.4
JEL: H420

Dynamiczny rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy wiąże się z koniecznością kształtowania płac adekwatnie do trudności wykonywanej pracy. Określenie zakresu i stopnia, w jakim czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy różnią się, jaka jest wartość wymaganego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jakie kwalifikacje powinny być uwzględnione w wynagrodzeniu, a w jakim stopniu odpowiedzialność za pracę, jak ocenić obciążenia psychiczne lub wysiłek fizyczny, a także uciążliwość warunków pracy, wymagają silnego wsparcia metodologicznego.

Metoda „Quatro” umożliwia alokację środków na wynagrodzenia zgodnie z określonym poziomem trudności w pracy. Badania 920 stanowisk pracy w dziedzinie logistyki usług lotniskowych, w których można zaobserwować pełny przekrój zadań wymagających zarówno kwalifikacji ogólnych, jak i specyficznych, wykazały, że wymagany poziom specyficznych kwalifikacji znacznie przewyższa poziom kwalifikacji ogólnych. Równocześnie, kryteria oceny trudności w pracy w technicznym środowisku pracy usług lotniskowych były znacznie rozszerzone ze względu na obecność wielu potencjalnych czynników ryzyka. W rezultacie badań stwierdzono, że na stanowiskach pracy wymagających specyficznych kwalifikacji z zakresu obsługi lotniskowej, poziom wynagrodzeń prawie połowy badanych stanowisk, nie był adekwatny do występujących tam trudności pracy i odpowiedzialności za bezpieczeństwo w portach lotniczych.

Słowa kluczowe: logistyka lotnictwa; trudność pracy; wynagrodzenia
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.5
JEL: D22, D24, O12

Zrównoważony rozwój jest koncepcją opartą na jednoczesnej realizacji celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Jego istotą jest zapewnienie egzystencji i zaspokojenie potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest wskazanie znaczenia środowiskowych obciążeń fiskalnych dla zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw transportowych. Zasadnicza część opracowania przedstawia wyniki badania zrealizowanego w oparciu o zasoby GUS w latach 2009-2018. W celu określenia zależności pomiędzy obciążeniami fiskalnymi a zrównoważonym rozwojem wyznaczono wskaźniki korelacji liniowej Pearsona oraz przeprowadzono estymację Klasyczną Metodą Najmniejszych Kwadratów. Uzyskane wyniki wskazują, że w sekcji transport i gospodarka magazynowa odnotowano istotną statystycznie zależność pomiędzy zmiennymi. Należy zatem stwierdzić, że podatki środowiskowe są jedną z kluczowych determinant zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw transportowych.

Słowa kluczowe: podatki; zrównoważony rozwój; przedsiębiorstwa transportowe
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.6
JEL: D22

Celem artykułu jest analiza i ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw logistycznych w Polsce. W opracowaniu wykorzystano publikowane dane GUS charakteryzujące funkcjonowanie przedsiębiorstw logistycznych w latach 2010–2017, w szczególności ich aktywność w obszarze inwestycji w środki trwałe. Przeprowadzona analiza została oparta na wybranych wskaźnikach ekonomicznych dot. działalności inwestycyjnej. Wykorzystano m.in. takie zmienne jak wartość i dynamikę nakładów na zakup środków trwałych oraz wskaźniki intensywności inwestowania.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa logistyczne; inwestycje rzeczowe; wskaźnik intensywności inwestowania
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł