Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Stanisław Smyk, prof. ASzWoj
ORCID: 0000-0003-1804-4864

Dr hab. inż. Stanisław Smyk, prof. ASzWoj

Profesor uczelni — Akademii Sztuki Wojennej, dyrektor Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Jego dorobek naukowy zawiera się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie. Wśród zainteresowań naukowych należy wyróżnić następującą problematykę z zakresu logistyki: systemy i procesy logistyczne; outsourcing logistyczny; zabezpieczenie logistyczne wojsk; zabezpieczenie logistyczne jednostek straży pożarnej; zarządzanie zasobami logistycznymi systemu gospodarczo-obronnego państwa. Jest autorem wielu publikacji naukowych zamieszczonych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. W swoich badaniach naukowych koncentruje się na determinantach integracji teorii i praktyki logistyki gospodarczej (cywilnej) i wojskowej, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w monografii Outsourcing logistyczny w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.1.2
JEL: D21, D29

W artykule przedstawiono wyniki badań odzwierciedlające istotę optymalizacji w logistyce i wymagania z tym związane. W praktyce – w ocenie autora – pojęcie to jest nadużywane ze względu na brak świadomości, że w większości sytuacji decyzyjnych dąży się do racjonalizacji działalności logistycznej, optymalizacja w decyzjach logistycznych powinna zaś polegać na jednoznacznym określeniu kryterium i wykorzystaniu określonego modelu obliczeniowego. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich zostały przedstawione cechy wspólne i różnice racjonalizacji i optymalizacji. Druga część zawiera wyniki badań odzwierciedlające miejsce modeli optymalizacyjnych w typologii modeli. Część trzecia przedstawia logistyczne modele optymalizacyjne najczęściej wykorzystywane w praktyce przez menedżerów ds. logistyki.

Jednym z priorytetów menedżerów ds. logistyki jest dążenie do zwiększania efektywności ekonomicznej procesów logistycznych. Wielowymiarowość logistyki niejako naturalnie komplikuje podejmowanie decyzji, a poszukiwanie rozwiązania optymalnego – optymalnej decyzji logistycznej – nie jest przedsięwzięciem jednoznacznym, oczywistym. Zasadne jest zatem określenie warunków, jakie należy spełnić, aby mówić o podejmowaniu decyzji optymalnych. Opisana sytuacja jest sytuacją problemową, która w zasadniczy sposób zdeterminowała badania i układ treści artykułu jako efektu tych badań.

Słowa kluczowe: optymalizacja w logistyce; kryteria optymalizacji w decyzjach logistycznych; logistyczne modele optymalizacyjne
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.3.1
JEL: H12, M10, O32

Niezwykle ważne jest gromadzenie doświadczeń międzynarodowych m.in. z zakresu zabezpieczenia logistycznego wojsk. Ostatnie doświadczenia z tym związane powstały w związku z uczestnictwem polskich kontyngentów wojskowych w operacjach poza granicami kraju, zróżnicowanych ze względu na ich charakter, czas trwania oraz warunki zewnętrzne funkcjonowania wydzielonych jednostek wojskowych. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich została przedstawiona ogólna charakterystyka współczesnych operacji prowadzonych poza granicami kraju. W drugiej opisano charakterystyczne właściwości narodowego elementu wsparcia (NSE) funkcjonującego w ramach systemu zabezpieczenia logistycznego polskiego kontyngentu wojskowego (PKW). W konsekwencji ostatnia, trzecia część zawiera rozważania odnoszące się do możliwości doskonalenia funkcjonowania NSE, które zostały sformułowane na podstawie najnowszych wyników empirycznych badań naukowych. Przedstawienie wniosków w tej kwestii stanowi główny cel artykułu.

Słowa kluczowe: zabezpieczenie logistyczne polskich kontyngentów wojskowych; narodowy element wsparcia; zadania logistyczne w operacjach poza granicami kraju
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.1
JEL: M29

Identyfikacja kosztów logistyki jest przedsięwzięciem złożonym i trudnym do wykonania w praktyce. Efektywność procesów logistycznych wiąże się wprost z prowadzeniem rachunku ekonomicznego w logistyce i jest zasadniczą determinantą projektowania i realizacji tych procesów, w tym zarządzania nimi. W konsekwencji określenie wpływu kosztów logistyki na współczesne procesy logistyczne wiąże się z identyfikacją właściwości kosztów logistyki, ich oceną oraz określeniem tendencji zmian w rachunku tych kosztów, co odzwierciedlają treści artykułu. W konsekwencji zostały w nim przedstawione wymogi teoretyczno-praktyczne konieczne do spełnienia, aby wykorzystać w pełni wyniki poprawnej identyfikacji wielkości kosztów logistyki do racjonalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach.

Słowa kluczowe: koszty logistyki; efektywność procesów logistycznych; procesowy rachunek kosztów logistyki; systemowe ujęcie i rozpoznanie struktury kosztów logistycznych
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.10.2

Artykuł przedstawia wyniki badań odzwierciedlające wpływ sprzedaży wielokanałowej na decyzje logistyczne związane z dystrybucją towarów w handlu elektronicznym. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej została przedstawiona istota ekonomii subskrypcji jako współczesnego zjawiska gospodarczego, druga część zawiera wyniki badań odzwierciedlające właściwości elektronicznych kanałów dystrybucji, natomiast trzecia przedstawia główne modele dystrybucji fizycznej w handlu elektronicznym.

Wśród oczekiwań klientów, uczestniczących w handlu elektronicznym, dominują: łatwość budowania asortymentu, pełny przekaz informacji rynkowych, łatwość zakupu i szybkość dostawy zakupionego produktu, łatwość wykonania zwrotu towaru. Zatem takie uwarunkowania logistycznej obsługi klientów tworzą sytuację problemową, która w zasadniczy sposób zdeterminowała badania i układ treści jako efektu tych badań.

Słowa kluczowe: sprzedaż wielokanałowa; logistyka dystrybucji; elektroniczne kanały dystrybucji