Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach sekcji transportu i gospodarki magazynowej w Polsce w latach 2013–2018

Zasadniczym celem artykułu jest identyfikacja zmian w zarządzaniu kapitałem obrotowym
przedsiębiorstw sekcji transportu i gospodarki magazynowej w Polsce w latach 2013–2018. Tematyka
ta została ukazana przez pryzmat zmian w poziomie kapitału obrotowego brutto i netto, zmian cyklu

konwersji gotówki i jego składowych oraz wskaźników pozycji kredytowej. Powyższe zagadnienia
rodzą szczególne zainteresowanie w obliczu, notowanego w Polsce od ponad trzech lat, wzrostu
liczby przedsiębiorstw niewypłacalnych. Tendencja ta jest najbardziej nasilona w odniesieniu do
przedsiębiorstw transportowych.
W artykule uwaga została zwrócona także na zmiany, jakie miały miejsce w otoczeniu badanej sekcji.
Zostały one nakreślone przez pryzmat dynamiki PKB, wartości dodanej brutto transportu i gospodarki
magazynowej, liczby przedsiębiorstw oraz obrotów rozważanej sekcji w latach 201–2019, czyli w
okresie nasilonego wzrostu dynamiki przedsiębiorstw niewypłacalnych. Postępowanie badawcze
obejmowało badania literatury oraz analizę danych statystycznych w wybranych okresach.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zarządzanie kapitałem obrotowym; sektor transportu i gospodarki magazynowej; przedsiębiorstwo niewypłacalne

Bibliografia

Bednarski L. (2000). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.

Błachnio, G., Niewrzędowski, A. (2019). Rekordowo wysoka kwartalna liczba niewypłacalności
polskich firm. https://www.eulerhermes.com/pl (4.02.2020).
Bruska, A., Pisz, I. (2016). Logistyka a zarządzanie cyklem kapitału pracującego — rozwiązania
stosowane w skali przedsiębiorstwa. Ekonomia — finanse — bankowość. Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (425), 24–39. http://dx.doi.
org/10.15611/pn.2016.425.02 (4.02.2020).
Euler Hermes (2017). Upadłości firm 2016. http://www.egospodarka.pl (4.02.2020).
Euler Hermes (2019). Upadłości firm 2018. http://www.egospodarka.pl (4.02.2020).
Farris II, M. T. i Hutchison, P. D. (2003). Measuring Cash-to-Cash Performance. The International
Journal of Logistics Management,
14(2), 83–92. https://doi.org/10.1108/09574090310806611
Gajdka J., Walińska E. (1998). Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Warszawa: FRR w Polsce.
Główny Urząd Statystyczny. (2015). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS.
Główny Urząd Statystyczny. (2018a). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w
rejestrze REGON, 2017 r. Warszawa:
GUS.
Główny Urząd Statystyczny. (2018b). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS.
Główny Urząd Statystyczny. (2019a). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w
rejestrze REGON, 2018 r. Warszawa:
GUS.
Główny Urząd Statystyczny. (2019b). Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r.
Warszawa: GUS.
Główny Urząd Statystyczny. (2019c). Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie,
handlu i usługach 2000–2019. Warszawa: GUS.
Główny Urząd Statystyczny. (2019d). Bank Danych Lokalnych, Wyniki finansowe przedsiębiorstw wg
sekcji PKD 2007 dla 2018 roku. Pozyskano z https://bdl.stat.gov.pl/BDL
Główny Urząd Statystyczny. (2019e, 15 maja). Szybki szacunek produktu krajowego brutto za
pierwszy kwartał 2019 roku. Pozyskano
z https://stat.gov.pl
Kaczorowski, M. (2012). Cykl konwersji gotówki a upadłość przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Makro- i
mikroekonomiczne zagadnienia gospodarowania, finansowania, zarządzania,

(30), 169–180.
Kolman-Stanclik B. (2019, 10 kwietnia). Zatory płatnicze w transporcie — Raport Transincasso 1Q
2019. https://pl.transinkasso.eu
(4.02.2020).
Konat-Staniek M., Piątek E. (2016). Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego
prawa restrukturyzacyjnego. Studia
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (299), 159–175.
http://cejsh.icm.edu.pl (4.02.2020).
Krzemińska D. (2000). Finanse przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
Richards V. D., Laughlin E. J. (1980). A Cash Conversion Cycle Approach to Liquidity Analysis. Financial
Management, 9(1), 32–38.
Sielewicz G. (2019). Badanie płatności w Polsce 2019: Wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie
wyeliminowało opóźnień płatniczych.
Publikacja Ekonomiczna COFACE. http://www.coface.pl (4.02.2020).
Sierpińska M., Wędzki D. (1997). Zarządzanie płynnością finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Skoczylas W. (2015). Pomiar dokonań w zarządzaniu kapitałem obrotowym netto. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, (873).
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (77), 411–421.
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77–43 (4.02.2020).
Tangsucheeva R., Prabhu V. (2013). Modeling and analysis of cash-flow bullwhipin supply chain.
International Journal of Production Economics, 145(1), 431–447.
http://dx.doi.org/10.1108/09574090310806611.
Ustawa z 28.02.2003 — Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.), p.u.
Ustawa z 15.05.2015 — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.), p.r.
Wędzki, D. (2002). Strategie płynności finansowej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę