Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2020

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.1
JEL: M11

Aktualnie przetwarzanie i przesyłanie ogromu informacji towarzyszących przepływom materialnym
realizowane jest za pomocą nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych.
Jednak uzyskiwane efekty są bardzo różne w zależności od przygotowania przedsiębiorstwa do
przyjęcia określonej techniki informatycznej.
Jednym z zasadniczych problemów, z jakimi należy uporać się przed rozpoczęciem wdrożenia
zintegrowanego systemu zarządzania, jest ustalenie wszelkich zasad indeksowania i znakowania
informacji zawartych w bazach danych. Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie, bowiem z jednej
strony ujednolica zapisy informacyjne w bazach i czyni je unikalnymi ze względu na cechy czy
parametry, z drugiej zaś, umożliwia selekcjonowanie i wybieranie informacji według określonych
kryteriów oraz agregowanie danych.
Wykonane badania zawartości baz danych wykazały, że w większości badanych przedsiębiorstw
występowały pozycje nieaktywne od ponad 5 lat, w ilości od 28 do 45%. Sytuacja taka wymaga
oczyszczenia bazy danych i dopiero pliki aktywnych indeksów mogą być podstawą utworzenia nowej
bazy materiałowej.
Istotnym efektem tej operacji ma być z jednej strony uporządkowanie informacji w aktualnych
bazach związanych z gospodarką materiałową dla bieżących potrzeb przetwarzania danych, z drugiej
przygotowanie istniejących zasobów do migracji do nowego systemu informatycznego.

Słowa kluczowe: wartość informacyjna indeksów materiałowych; system informacji; zintegrowany system zarządzania; technika informatyczna
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.2
JEL: D02,L14

Łańcuchy dostaw są organizacjami złożonymi i pełnymi paradoksów, które można rozumieć na różne
sposoby. Stąd

wiele koncepcji związanych z kształtowaniem i funkcjonowaniem łańcuchów dostaw wywodzi się z
określonych metafor. Niektóre z nich prowadzą do znanych sposobów myślenia, inne natomiast
sprzyjają rozwijaniu nowych poglądów i interpretacji łańcucha dostaw. Jedne mogą odnosić się do
całej organizacji, podczas gdy inne mogą uwypuklać pewien jej komponent lub dotyczyć określonego
aspektu funkcjonowania. Metafory mogą być również użytecznym instrumentem poznania złożonej i
wieloaspektowej problematyki rezylientnego łańcucha dostaw, czyli takiego, który zachowuje
ciągłość operacyjną dzięki umiejętności radzenia sobie z niepewnością, a więc odznacza się
zdolnością do osiągania nowego stanu w wyniku wystąpienia zakłóceń.
W artykule podjęto próbę rozpoznania mechanizmu funkcjonowania rezylientnego łańcucha dostaw,
wykorzystując podejście multimetaforyczne. W tym celu posłużono się metaforami
charakterystycznymi dla paradygmatu neopozytywistycznego. W dalszej części artykułu
zaprezentowano płaszczyzny interpretacyjne rezylientnych łańcuchów dostaw, przedstawiono rolę
metafor w objaśnianiu rzeczywistości organizacyjnej, a następnie wyjaśniono poszczególne
fragmenty rzeczywistości rezylientnego łańcucha dostaw przez pryzmat metafory organizacji jako
organizmu, przepływu i transformacji, struktury dyssypatywnej oraz mózgu.

Słowa kluczowe: rezyliencja; łańcuch dostaw; metafora organizacyjna; paradygmat
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.3
JEL: M0,M2

Zarządzający sektorem publicznym coraz częściej poszukują nowych możliwości oferowania
mieszkańcom większego pakietu świadczeń, przyczyniających się do podniesienia jakości życia. Jedną
z ich jest logistyka publiczna, która posiada potencjał integracji i koordynacji działań w zakresie
realizacji zadań publicznych. Jednak obawy sektora publicznego względem prywatnego wykonawstwa
świadczeń ciągle jeszcze są stosunkowo duże. Wynika to nie tylko z braku zaufania do zewnętrznego
wykonawstwa zadań, ale także z braku transparentności relacji między sektorem publicznym i
prywatnym, znajdującym uzasadnienie w teorii agencji. Sposobem na poprawę relacji i optymalizację
oferty w mieście może stanowić technologia blockchain, która jest technologią rewolucyjną i
przełomową, obiecującą zmienić sposób interakcji między interesariuszami miasta. Oferuje ona nowe
alternatywy nie tylko kształtowania relacji miasto-społeczeństwo, wzrostu przejrzystości sektora
publicznego, ale także ułatwienia przekazywania poufnych danych bez narażenia prywatności i
bezpieczeństwa. W artykule podejmę próbę oceny możliwości zastosowania technologii blockchain w
realizacji zadań publicznych oraz w codziennych kontaktach sektora publicznego z interesariuszami.
Staram się wskazać możliwości technologii blockchain w kształtowaniu relacji między sektorem
publicznym a społeczeństwem oraz podmiotami z sektora niepublicznego, zaangażowanymi w
realizację świadczeń publicznych.

Słowa kluczowe: logistyka publiczna; zarządzanie w sektorze publicznym blockchain; smart contract
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.4
JEL: L9, O18, R53

Dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych w Polsce wpłynął na powstanie licznych centrów
logistycznych spełniających złożone funkcje i zadania. Centra logistyczne stały się stosunkowo
nowym, ale ważnym elementem krajobrazu gospodarczego kraju. Lokalizacja i rozwój tych obiektów
są uzależnione od specyficznych warunków. Celem opracowania jest przedstawienie istoty centrów
logistycznych jako specjalnych obiektów gospodarczych oraz ich funkcji i zadań, a także
uwarunkowań lokalizacyjnych i czynników sprzyjających ich powstawaniu. Na tym tle została
przeprowadzona analiza porównawcza trzech wybranych centrów logistycznych położonych w
aglomeracji poznańskiej, ale o odmiennej charakterystyce, w celu weryfikacji przeprowadzonych
wcześniej rozważań teoretycznych. Wyniki i wnioski z dokonanej analizy mają utylitarny charakter.
Wskazują też na istotną rolę, jaką odgrywają centra logistyczne we wzmacnianiu pozycji rynkowej
firm.

Słowa kluczowe: centrum logistyczne; warunki rozwoju; czynniki lokalizacji; rynek
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.5
JEL: G32

Zasadniczym celem artykułu jest identyfikacja zmian w zarządzaniu kapitałem obrotowym
przedsiębiorstw sekcji transportu i gospodarki magazynowej w Polsce w latach 2013–2018. Tematyka
ta została ukazana przez pryzmat zmian w poziomie kapitału obrotowego brutto i netto, zmian cyklu

konwersji gotówki i jego składowych oraz wskaźników pozycji kredytowej. Powyższe zagadnienia
rodzą szczególne zainteresowanie w obliczu, notowanego w Polsce od ponad trzech lat, wzrostu
liczby przedsiębiorstw niewypłacalnych. Tendencja ta jest najbardziej nasilona w odniesieniu do
przedsiębiorstw transportowych.
W artykule uwaga została zwrócona także na zmiany, jakie miały miejsce w otoczeniu badanej sekcji.
Zostały one nakreślone przez pryzmat dynamiki PKB, wartości dodanej brutto transportu i gospodarki
magazynowej, liczby przedsiębiorstw oraz obrotów rozważanej sekcji w latach 201–2019, czyli w
okresie nasilonego wzrostu dynamiki przedsiębiorstw niewypłacalnych. Postępowanie badawcze
obejmowało badania literatury oraz analizę danych statystycznych w wybranych okresach.

Słowa kluczowe: zarządzanie kapitałem obrotowym; sektor transportu i gospodarki magazynowej; przedsiębiorstwo niewypłacalne
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.6

Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty systemów wczesnego ostrzegania w zarządzaniu
projektami w kontekście osiągania celów projektów. Potrzeba stosowania narzędzi wczesnego
ostrzegania w zarządzaniu projektami ma uzasadnienie przede wszystkim w fakcie, że z reguły
(pomijając zdarzenia nadzwyczajne) przedsiębiorstwa wykazują objawy sytuacji kryzysowych w
realizacji podejmowanych projektów na długo przedtem zanim dojdzie do niepowodzenia projektu.
Wczesne zidentyfikowanie sygnałów zbliżającego się kryzysu powinno być zatem jednym z
podstawowych zadań w zarządzaniu projektami. W artykule omówiono rolę systemu wczesnego
ostrzegania oraz jego funkcje. Wskazano na zastosowania systemów wczesnego ostrzegania w
praktyce. Przedstawiono przykład systemu wczesnego ostrzegania na przykładzie systemu ELOshield
w obszarze procesów logistycznych.

Słowa kluczowe: projekt; słabe sygnały; system wczesnego ostrzegania; sukces projektu
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł