Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 06/2023

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 56
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.6.1
JEL: M31

Zmiana jest immanentnym elementem współczesnego środowiska biznesowego, ale sama w sobie nie powoduje upadku firm. Przyczyną porażek jest strategiczna krótkowzroczność i niezdolność organizacji do dostosowania się do tych zmian. Budowanie marki na wartościach jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego środowiska biznesowego oraz szansą na uodpornienie organizacji na bieżące szoki i turbulencje rynkowe. Celem artykułu jest ocena stopnia gotowości badanych organizacji do budowania obecnie i w przyszłości marek na wartościach, szczególnie w odniesieniu do idei zrównoważonego rozwoju. Podstawą empiryczną są wyniki badań przeprowadzonych metodą CAWI w listopadzie 2022 r. na grupie 89 menedżerów marketingu w Polsce. Badania dowiodły, że istnieje silny związek pomiędzy pozycjonowaniem marek na wartościach a przewagą konkurencyjną organizacji oraz że obecnie zakres budowania marek opartych na wartościach jest dość ograniczony. Najczęściej marki oparte na wartościach są budowane przez duże organizacje, które działają w tradycyjnym kanale. Największy wzrost zainteresowania budowaniem marek na wartościach będzie jednak dotyczyć małych organizacji, dla których kanał cyfrowy jest dominującym źródłem przychodów. Niemniej, co trzeba podkreślić, znaczenie budowania marek na wartościach będzie rosło.

Słowa kluczowe: marka; strategia marketingowa; przewaga konkurencyjna; marka oparta na wartościach
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.6.2
JEL: M37; M39

Wypowiedzi konsumentów w Internecie na temat oferty rynkowej (komunikaty eWOM) stały się ważnym źródłem informacji przy podejmowaniu decyzji nabywczych. Jednak, aby były one w tym celu wykorzystywane przez konsumentów, powinny być postrzegane jako użyteczne. Artykuł koncentruje się na uwarunkowaniach przydatności komunikatów eWOM, a konkretnie recenzji online będących ich specyficzną formą. Jego celem jest określenie znaczenia wiedzy o produkcie w postrzeganiu przydatności recenzji online o różnej walencji przez polskich konsumentów. Realizując cel, sięgnięto po eksperyment online w schemacie międzygrupowym wśród dorosłych Polaków. Testowano ich reakcje na pozytywne, negatywne i neutralne recenzje online przykładowego produktu typu search. Wykorzystano jedno- i wieloczynnikową analizę wariancji do badania efektu interakcji między wiedzą ekspercką konsumenta i walencją recenzji a zmienną zależną — oceną jej przydatności. Ustalono, że wiedza konsumenta różnicuje ocenę przydatności recenzji online. Pozytywne recenzje online są uważane za przydatniejsze przez osoby o dużej wiedzy w porównaniu z osobami o mniejszej wiedzy. Różnica w ocenie przydatności recenzji o różnej walencji jest największa w przypadku konsumentów o średniej wiedzy.

Słowa kluczowe: wiedza konsumentów o produkcie; eWOM; użyteczność komunikatów eWOM; recenzje online; walencja recenzji online
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.6.3
JEL: D10, Q18

W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne związane z zagadnieniem zrównoważonej konsumpcji i marnotrawstwa żywności. Celem ogólnym było zbadanie zachowań konsumentów w aspekcie marnotrawstwa żywności, ocena postrzegania tego zjawiska przez konsumentów oraz ocena możliwości ograniczenia marnotrawstwa poprzez wprowadzanie zachowań z zakresu zrównoważonej konsumpcji. Przeprowadzono badania ankietowe w grupie 1078 polskich konsumentów. W celu zweryfikowania, jakie czynniki socjodemograficzne i związane z wiedzą i zachowaniami w aspekcie marnowania żywności wpływały na powyższe zagadnienia, wykonana została analiza regresji. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wyższą świadomość w zakresie wpływu zmiany odpowiednich zachowań konsumenckich na zmniejszenie skali marnowania żywności mają kobiety, prawdopodobnie ze względu na bardziej bezpośredni kontakt z żywnością podczas zakupów i gotowania, wykształcone i świadome wysokiego udziału gospodarstw domowych w tym zjawisku. Wyniki badań wskazują, że na wyższą świadomość postrzegania marnotrawstwa jako ważnego problemu społeczno-ekonomicznego i środowiskowego miał wpływ młody wiek i wyższe wykształcenie respondentów. Badania nie są reprezentatywne, dlatego ich wyniki można odnosić tylko do badanych osób.

Słowa kluczowe: marnotrawstwo żywności; straty żywności; zrównoważona konsumpcja; gospodarstwo domowe
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.6.4
JEL: M31

Wpływ promocji sprzedaży i atmosfery w sklepie na hedonistyczną motywację do zakupów i zakupy impulsywne. Studium przypadku klientów sklepu Indomaret w Lippo Karawaci w Indonezji

This study aims to analyze the effects of sales promotion and store atmosphere on hedonic shopping motivation and impulse buying among customers of Indomaret, Lippo Karawaci, Tangerang. The target population in this study was all students and alumni of Uuniversitas Pelita Harapan who had visited Indomaret in Lippo Karawaci, with a sample size of 150 respondents. The data was collected using a questionnaire and analyzed using Partial Least Square – Structual Equation Modeling (PLS-SEM) in SmartPLS ver. 3.3.3 program. The results show that the sales promotion has a positive effect on hedonic shopping motivation and impulse buying; the store atmosphere has a positive effect on hedonic shopping motivation but has no effect on the impulse buying; and the hedonic shopping motivation has a positive effect on impulse buying. Thus, the sales promotion plays an important role in increasing the impulse buying.

Niniejsze badanie ma na celu analizę wpływu promocji sprzedaży i atmosfery w sklepie na hedonistyczną motywację do zakupów i zakupy impulsywne wśród klientów sklepu sieci Indomaret w dzielnicy Lippo Karawaci miasta Tangerang w Indonezji. Populacją docelową w tym badaniu byli wszyscy studenci i absolwenci Uuniversitas Pelita Harapan, którzy odwiedzili Indomaret w Lippo Karawaci. Badanie przeprowadzono na próbie liczącej 150 respondentów. Dane zostały zebrane za pomocą kwestionariusza i przeanalizowane przy użyciu częściowej metody najmniejszych kwadratów – modelowania równań strukturalnych (PLS-SEM) w programie SmartPLS ver. 3.3.3. Wyniki pokazują, że promocja sprzedaży ma pozytywny wpływ na hedonistyczną motywację do zakupów i kupowanie impulsywne; atmosfera w sklepie pozytywnie wpływa na hedonistyczną motywację do zakupów, ale nie ma wpływu na zakupy impulsywne; a hedonistyczna motywacja zakupowa pozytywnie oddziałuje na zakupy impulsywne. Tak więc promocja sprzedaży odgrywa ważną rolę w zwiększaniu zakupów pod wpływem impulsu.

Słowa kluczowe: sales promotion; store atmosphere; hedonic shopping motivation; impulse buying; Indomaret (promocja sprzedaży; atmosfera w sklepie; hedonistyczna motywacja do zakupów; zakupy impulsywne; Indomaret)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.6.5
JEL: D83, M12, O31, O32

Celem publikacji jest dokonanie analizy i krytycznej oceny wybranej literatury przedmiotu i zaproponowanie nowej koncepcji zarządzania wiedzą i zarządzania innowacjami, opartej na integracji tych dwóch obszarów funkcjonalnych w jedną systemową całość. Do realizacji tego celu wykorzystano metody badawcze, takie jak: analiza krytyczno- poznawcza wybranej literatury przedmiotu, metoda opisowa i porównawcza oraz metoda projekcyjna. Metody te umożliwiły dokonanie krytycznej interpretacji kluczowych pojęć, takich jak: wiedza, jej rodzaje, zarządzanie wiedzą; innowacja, jej typy, zarządzanie innowacjami. Natomiast metoda projekcyjna posłużyła do opracowania i prezentacji autorskich definicji: wiedzy, zarządzania wiedzą, innowacji, zarządzania innowacjami oraz do przedstawienia modelu integracji sprawnego zarządzania wiedzą i zarządzania działalnością innowacyjną. Wskazane elementy konstrukcyjne artykułu stanowią o jego oryginalności. Mają one istotne dla kadry kierowniczej walory poznawcze i praktyczne, umożliwiające (po ich zastosowaniu) systemowe przekształcenie przedsiębiorstwa z tradycyjnego w przedsiębiorstwo innowacyjne, oparte na wiedzy, uczące się.

Słowa kluczowe: wiedza; innowacja; przedsiębiorstwo; kierownik; zarządzanie wiedzą; zarządzanie innowacjami
Pobierz artykul
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł