Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 11/2023

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 60
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.11.1
JEL: D12, D91

Firmy rodzinne stanowią zróżnicowaną grupę podmiotów. Niezależnie od różnic występujących pomiędzy poszczególnymi typami firm rodzinnych mają one wspólną cechę – unikalny zestaw zasobów określany terminem familiness, wynikający z interakcji pomiędzy systemem rodziny jako całości, poszczególnych członków rodziny i samego przedsiębiorstwa. Mimo że funkcjonowanie firm rodzinnych jest całkiem dobrze rozpoznane, to nadal można zidentyfikować obszary badawcze warte pogłębionej eksploracji. Celem artykułu jest: 1) systematyzacja wiedzy na temat rodzinności firmy w kontekście percepcji konsumentów, 2) wskazanie kierunków dalszych badań naukowych w obszarze relacji pomiędzy rodzinnym charakterem przedsiębiorstwa a postrzeganiem firmy przez konsumentów oraz 3) wypracowanie rekomendacji dla praktyków zarządzania firmami rodzinnymi. Aby osiągnąć postawione cele, zastosowano metodę przeglądu zakresu literatury – scoping review. Analizą objęto publikacje poświęcone przedsiębiorczości rodzinnej wyselekcjonowane z międzynarodowych baz danych. Z badań wynika, że rodzinność, będąca ważnym elementem wpływającym pozytywnie na percepcję przedsiębiorstwa i jego produktów przez konsumentów, stanowi znaczące źródło przewagi konkurencyjnej. Atrybut rodzinności powinien być zatem bardziej eksponowany w komunikacji marketingowej tych firm. Analiza wskazuje również, że dalsze badania powinny koncentrować się na: 1) zależności między percepcją firm rodzinnych a takimi zmiennymi jak: wiek konsumentów, ich płeć oraz styl życia i system wartości; 2) związku między postrzeganiem firm rodzinnych a nowymi trendami w zachowaniach konsumentów, 3) relacjami między percepcją przedsiębiorstw rodzinnych a postawami wobec tych podmiotów, 4) kontekście kulturowym percepcji firm rodzinnych.

Słowa kluczowe: firmy rodzinne; rodzinność; percepcja; scoping review
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.11.2
JEL: M31, Z19

Yin-yang emocji. Dynamika miłości i nienawiści oraz obraz jakości usług w branży lotniczej

Country-of-origin (COO) phenomenon has gained considerable importance with the recognition that it could function as a weakness or strength, which can cause international companies either to have a competitive edge in the market or to lag behind their competitors. However, even though there has been an immense variety of studies under the COO domain, since the first study was carried out in 1965, the number of studies conducted in the area of services pales compared with those concerning tangible products. This study demonstrates the COO effect in the field of services marketing, and it builds a bridge between the COO literature and novel consumer tendencies, such as acculturation to global consumer culture, consumer affinity along with consumer ethnocentrism and consumer animosity. In order to explore the interactions and the effects of consumers' dispositions toward foreign countries upon the service quality image, all positive and negative consumer dispositions in both the most and the least liked country settings were examined. Results revealed how opposite forces can be interconnected during the process of service quality evaluation.

Odwoływanie się do kraju pochodzenia (country-of-origin, COO) zyskało na znaczeniu wraz z uznaniem, że może być ono źródłem słabości lub siły, co z kolei może powodować, że międzynarodowe firmy będą miały przewagę konkurencyjną na rynku lub będą pozostawać w tyle za swoimi konkurentami. Badania w dziedzinie COO są liczne, różnorodne i mają długą historię, jako że pierwsze takie badanie przeprowadzono już w 1965 r. Niemniej liczba badań w dziedzinie usług jest nikła w porównaniu z badaniami dotyczącymi produktów materialnych. Niniejsze badanie demonstruje efekt COO w dziedzinie marketingu usług i buduje pomost między literaturą COO a nowymi tendencjami konsumenckimi, takimi jak akulturacja do globalnej kultury konsumenckiej oraz nastawienie konsumentów, obejmujące etnocentryzm konsumencki i niechęć wobec marek. W celu zbadania interakcji i wpływu nastawienia konsumentów wobec innych krajów na obraz jakości usług zbadano pozytywne i negatywne nastawienia konsumentów zarówno w najbardziej, jak i najmniej lubianych krajach. Wyniki ujawniły, w jaki sposób przeciwstawne siły mogą być ze sobą powiązane podczas procesu oceny jakości usług.

Słowa kluczowe: country-of-origin; AGCC; affinity; animosity; ethnocentrism; services marketing (kraj pochodzenia; AGCC; nastawienie; niechęć; etnocentryzm; marketing usług)
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.11.3
JEL: M5, J2, J23

Dobrostan pracowników w branży hotelarskiej w czasie COVID-19. Przypadek Tangerang w Indonezji

COVID-19 has impacted the hospitality and tourism business in many countries. The hotel business suffered deeply, financially and in terms of employee welfare. Hotel employees are facing layoffs which can harm their well-being. This study examines the health condition of hotel employees by looking at their job demands, job resources, work engagement, and well-being during the pandemic of COVID-19. For the context of this research we selected Tangerang, Indonesia. Qualitative research with eight in-depth interviews was used for this research. Several job positions were chosen to get broad insights into how much impact had been experienced by the hotel employees. The findings show that job demands have increased significantly due to fewer people working in the hotel. The pressure of working in a non-healthy condition also concerns hotel employees. Employee wellbeing has been neglected indirectly to ensure the hotel can survive.

COVID-19 wpłynął na branżę hotelarską i turystyczną w wielu krajach. Działalność hotelarska poważnie ucierpiała finansowo i pod względem dobrostanu pracowników. Pracownikom hoteli groziły zwolnienia, które mogły odbić się na ich zdrowiu. W niniejszym opracowaniu zbadano stan zdrowia pracowników hoteli, przyglądając się stawianym im wymaganiom zawodowym, ich zasobom, zaangażowaniu w pracę i samopoczuciu podczas pandemii COVID-19. Na potrzeby tego badania wybrano Tangerang w Indonezji. W artykule wykorzystano badanie jakościowe składające się z ośmiu wywiadów pogłębionych. Wybrano kilka stanowisk pracy, aby uzyskać szeroki wgląd w to, jak duże oddziaływanie pandemii odczuli pracownicy hotelu. Wyniki pokazują, że wymagania dotyczące pracy znacznie wzrosły ze względu na mniejszą liczbę pracujących osób. Presja pracy w otoczeniu zagrażającym zdrowiu dotyczy także pracowników hotelu. W pewnym stopniu zaniedbano dobro pracowników, aby zapewnić hotelowi przetrwanie.

Słowa kluczowe: tourism; hospitality; work engagement; job demands; job resources (turystyka; branża hotelarska; zaangażowanie w pracę; wymagania pracy; zasoby pracy)
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.11.4
JEL: Q58, Q56, M14

Celem artykułu jest analiza i ocena wybranych standardów raportowania ESG (międzynarodowego GRI Standards oraz europejskiego ESRS) pod kątem uwzględniania aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz przedstawienie kierunków i możliwości rozszerzenia raportowania ESG o wskaźniki GOZ. W artykule zastosowano przegląd literatury oraz dokumentów międzynarodowych oraz unijnych dotyczący koncepcji ESG i GOZ. Szczegółowej analizie poddano dostępne i obowiązujące rozwiązania w zakresie wykorzystania wskaźników GOZ w raportowaniu ESG. Analiza wskaźników zawartych w standardzie GRI, jak również w projekcie ESRS wykazała potrzebę uwzględnienia czterech ważnych grup działań istotnych z punktu widzenia GOZ, takich jak: dematerializacja produktów, innowacje technologiczne, naprawy i regeneracje. Uwzględnienie tych aspektów w postaci zaproponowanych w artykule wskaźników pozwoli na rzeczywistą realizację zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

Słowa kluczowe: ESG; gospodarka o obiegu zamkniętym; raportowanie ESG; Europejski Standard Raportowania Zrównoważonego Rozwoju; GRI
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.11.5
JEL: M31, D1, D9, B5, E

Głównym celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań zachowania konsumentów należących do pokolenia C (digital natives) w obszarze gospodarki współdzielenia (sharing economy) w obliczu kryzysów, a zwłaszcza światowego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią, a następnie wybuchem wojny w Ukrainie. Zastosowana w artykule koncepcja badawcza została oparta na studiach literaturowych dotyczących istoty kryzysów i ich wpływu na zachowania młodych dorosłych oraz badaniach jakościowych przy wykorzystaniu metody zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). W pierwszej części rozważań przedstawiono istotę kryzysów ekonomicznych, które stanowią nieodłączny element gospodarki rynkowej od okresu powstawania zalążków tej gospodarki. W dalszej części zwrócono uwagę na kluczowe znaczenie kryzysu gospodarczego z 2008 r. i globalnej recesji w rozpowszechnieniu idei sharing economy na świecie. Następnie zaprezentowano wyniki badań jakościowych. Uzyskany materiał empiryczny poddano analizie pola semantycznego, a rezultatem była rekonstrukcja dwóch definicji precyzujących sposób postrzegania zjawiska sharing economy w czasie kryzysu. Ponadto dokonano identyfikacji ponowoczesnych typów osobowości wśród badanych konsumentów pokolenia C z wykorzystaniem koncepcji Zygmunta Baumana. Zastosowanie zogniskowanych wywiadów grupowych oraz metody pola semantycznego, pozwoliło na diagnozę postrzegania zjawiska przez osoby z pokolenia digital natives, a także charakterystykę jego przedstawicieli w kontekście koncepcji człowieka ponowoczesnego.

Słowa kluczowe: analiza pola semantycznego; człowiek ponowoczesny; kryzys gospodarczy; ekonomia współdzielenia; zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł