Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Employer's liability for mobbing (workplace bullying) in Polish labour law

Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu w polskim prawie pracy

The regulation regarding mobbing was introduced into the Polish Labour Code by the Act of 2003. Since then, the issue of responsibility has been the subject of numerous analyses in doctrine as well as jurisprudence. Despite this, it can still seem controversial or arguable in many aspects. In 2019, the legislator decided to introduce a significant change in the conditions for the employer's liability in this respect. This article presents the issue of claims against the employer under the discussed title, and outlines issues enlisted in doctrine in this regard. Definite remarks were preceded by a brief outline of the content of the concept of mobbing in the Polish Labour Code.

Regulacja dotycząca mobbingu została wprowadzona do polskiego kodeksu pracy ustawą z 2003 r. Od tamtej pory zagadnienie odpowiedzialności było wielokrotnie przedmiotem zarówno analiz w nauce jak i wypowiedzi judykatury, pomimo tego do dnia dzisiejszego w wielu aspektach bywa kontrowersyjne czy wręcz sporne. W 2019 r. ustawodawca zdecydował się wprowadzić istotną zmianę w zakresie przesłanek odpowiedzialności pracodawcy z tego tytułu. W niniejszym artykule autor prezentuje problematykę roszczeń przysługujących przeciwko pracodawcy z omawianego tytułu, a także zarysowuje sporne w nauce zagadnienia w tym zakresie. Właściwe uwagi zostały poprzedzone krótkim omówieniem treści pojęcia mobbingu w polskim kodeksie pracy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: mobbing; employer liability; compensation; redress (mobbing; odpowiedzialność pracodawcy; odszkodowanie; zadośćuczynienie)

Bibliografia

References/Bibliografia

Barzycka-Banaszczyk, B. (2017). Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy. Warszawa.

Cieślak, B. & Stelina, J. (2003). Mobbing (prześladowanie) — próba definicji i wybrane zagadnienia prawne. Palestra, (9–10).

Dörre-Nowak, D. (2004). Zbieg środków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem seksualnym i mobbingiem. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).

Dyka, I. (2001). Zasady przyznawania i ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w razie naruszenia dobra osobistego. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (3).

Gersdorf, M. (2014). In: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski. Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa, Lex/el.

Gersdorf, M. & Reczyńska-Ratajczak, M. (2007). Prewencja antymobbingowa. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).

Gudowski, J. (2018). IN: J. Gudowski (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna. LEX/el.

Jastrzębski, J. (2006). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 300/04. Przegląd Sądowy, (9).

Jędrejek, G. (2010). Sąd w sprawach mobbingowych. Przegląd Sądowy, (5).

Kuba, M. (2012). Środki przeciwdziałania mobbingowi w świetle prawa pracy. In: T. Wyka & Cz. Szmidt (ed.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy. Warszawa.

Liszcz, T. (2009). Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika — cz. 2. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).

Maniewska, E. (2020) IN: E. Maniewska & K. Jaśkowski. Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany. LEX/el.

Osajda, K. (2006). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 300/04. Przegląd Sądowy, (9).

Pisarczyk, Ł. (2016). Odszkodowanie, zadośćuczynienie, kara ustawowa? Refleksje na temat odpowiedzialności majątkowej pracodawcy w prawie pracy. Wrocławskie Studia Sądowe, (1).

Raczkowski, M. (2011). Zadośćuczynienie jako sankcja w odpowiedzialności kontraktowej z perspektywy prawa pracy. Przegląd Prawa Handlowego, (12).

Safjan, M. (2004). Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu. In: M. Pyziak-Szafnicka (ed.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara. Kraków.

Sanetra, W. (2006). Odpowiedzialność za naruszenie norm prawa pracy w warunkach demokracji i społecznej gospodarki rynkowej. In: M. Matey-Tyrowicz & T. Zieliński (ed.), Prawo pracy RP w obliczu przemian. Warszawa.

Skoczyński, J. (2004) In: Z. Salwa (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Sobczyk, A. (2015). Wolność pracy i władza. LEX/el.

Szewczyk, H. (2002). Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą — nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).

Szewczyk, H. (2007). Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Szewczyk, H. (2020). Mobbing w jednostkach sektora finansów publicznych. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, 1(18). https://doi.org10.31261/zpppips.2020.18.06

Tomanek, A. (2017). In: K. W. Baran (ed.), System prawa pracy. t. 1. Warszawa.

Zoll, F. (2011). In: System prawa prywatnego, t. 6. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 7/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę