Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Instytucje i pojęcia prawa cywilnego a prawo ubezpieczeń społecznych

W artykule ustalono, że pomiędzy prawem ubezpieczeń społecznych a prawem cywilnym występuje stosunek odrębności i niezależności (autonomia stanowienia i stosowania prawa ubezpieczeń społecznych względem prawa cywilnego). Przeprowadzono w nim także rozważania na temat stosowania na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych pojęć i terminów występujących w prawie cywilnym, z uwzględnieniem trzech możliwych sytuacji: 1) przepisy prawa ubezpieczeń społecznych zawierają identyczne terminy do tych, które występują w prawie cywilnym, i mają jednoznacznie cywilistyczny rodowód, 2) w prawie ubezpieczeń społecznych występują terminy podobne do terminów i pojęć prawa cywilnego, 3) regulacja prawa ubezpieczeń społecznych zawiera terminy jednoznacznie różniące się od terminów prawa cywilnego, lecz podobne do nich w zakresie ich funkcji lub będące synonimami na gruncie języka polskiego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prawo ubezpieczeń społecznych; prawo cywilne; autonomia prawa ubezpieczeń społecznych

Bibliografia

Bibliografia/References

Antonów, K. (2011). Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Babińska-Górecka, R. (2015). Ewolucja treści ryzyka socjalnego osób „zatrudnionych” na podstawie umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniu społecznym. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska i J. Wantoch-Rekowski (red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych (s. 29–45). Warszawa: Wolters Kluwer.

Bielska-Brodziak, A. (2011). Problemy z Alojzym. W: Prawnicze dylematy interpretacyjne (s. 9–28). Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Becker, U. (2017). Systematisierung des Sozialrechts: Ans? tze und Bedeutung. Przegląd Prawa i Administracji, (CIX), 23–39. https://doi.org/10.19195/0137-1134.109.2

Dzienisiuk, D. (2016). Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Difin.

Jończyk, J. (2013). Ochrona pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3), 2-8.

Jończyk, J. (2017). O ubezpieczeniu społecznym (wykład). Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9), 7-11.

Lang, W., Wróblewski, J. i Zawadzki, S. (1979). Teoria państwa i prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Mastalski, R. (2003). Autonomia prawa podatkowego a spójność i zupełność systemu prawa. Przegląd Podatkowy, (10), 12-17.

Nykiel, W. (1999). Autonomia prawa podatkowego. W: Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl (s. 397–405). Warszawa.

Pacud, R. (2018). Przedmiot prawa ubezpieczeń społecznych. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, (XVI/3), 21–33. https://doi. org/10.25167/osap.1193

Płażek, S. (1996). Autonomia prawa ubezpieczeń społecznych. W: B. Wagner (red.), Problemy prawa ubezpieczeń społecznych (s. 43–53), Kraków: Fall.

Płażek, S. i Salomon, Z. (1988). Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Palestra, (8-9).

Skoczyński, J. (2000). Zmiany regulacji obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu świadczenia pracy na podstawie cywilnoprawnych umów o świadczenie usług. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2), 21-26.

Ślebzak, K. (2017). Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego — wybrane zagadnienia. Praca i ZabezpieczenieSpołeczne, (2), 29-41.

Szubert, W. (1987). Ubezpieczenia społeczne — zarys systemu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tazbir, Z. (2013). W poszukiwaniu intencji prawodawcy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zieliński, M. (2005). Podstawowe zasady współczesnej wykładni prawa. W: P. Winczorek (red.), Teoria i praktyka wykładni prawa. Warszawa: Liber.

Zieliński, M. (2008). Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zieliński, T. (1989). Stosowanie przepisów i pojęć prawa cywilnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Studia Cywilistyczne, (XXXV), 3–53.

Zieliński, T. (1978). Ubezpieczenia społeczne w systemie prawa PRL. Państwo i Prawo, (10).

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę