Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Maciej Jakub Zieliński
ORCID: 0000-0003-2250-6582
Dr Maciej Jakub Zieliński, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i
Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autor publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych oraz prawa cywilnego.
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.2
JEL: K31

Epidemia choroby COVID-19 w sposób niemający precedensu w czasach najnowszych
wymusiła przyjęcie wielu rozwiązań prawnych zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu
się czynnika chorobowego, tj. wirusa SARS-CoV-2. Takie rozwiązania nie ominęły polskiego
prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Część z nich ma na celu zapewnienie
pomocy finansowej i ulg w zakresie obowiązków składkowych pracodawcom i innym
płatnikom składek, u których w związku z epidemią COVID-19 doszło do znacznego
pogorszenia warunków prowadzenia działalności. Inne są nakierowane na zmniejszenie
zakresu ochrony pracownika, co jest szczególne widoczne w przypadku pracowników
urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej. Autor omawia te
rozwiązania, wskazując na podstawowe problemy związane z ich stosowaniem.

Słowa kluczowe: COVID-19; warunki pracy; zabezpieczenie społeczne; zmiany w prawie pracy; zmiany w prawie zabezpieczenia społecznego

Dr Maciej Jakub Zieliński, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i
Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wykładowca Krajowej

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autor publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych oraz prawa cywilnego.