Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Krystyna Nizioł
ORCID: 0000-0002-3930-8577

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, ekonomistka, socjolog, radca prawny. Specjalizuje się w prawie finansowym, podatkowym, ekonomicznej analizie prawa. Autorka ponad 140 opracowań z tego zakresu.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.12.2
JEL: E61, E62, H1, H6

Pandemia COVID-19 jako czynnik sprzyjający reformie prawa finansowego w zakresie wzmocnienia efektywności reguł fiskalnych służących ograniczeniu długu publicznego

The aim of the article is to answer the question whether the COVID-19 pandemic can contribute to the reform of the financial law in the field of fiscal rules that should be modified, and if so, in what direction should their reform go so that they can more effectively counteract excessive public debt in situations of sudden and unexpected economic downturns. The study adopts the thesis that the fiscal rules during the COVID-19 pandemic confirmed their effectiveness because they allowed for a quick response to the economic and financial effects of the pandemic, despite the fact that they did not counteract a significant increase in public debt in relation to GDP in all EU countries (in 2020). However, this was due to the pandemic-related sudden slump in the global economy, and not to the failure of fiscal rules. At the same time, the COVID-19 pandemic confirmed the need to reform the financial law to improve the structure of fiscal rules in order to increase their effectiveness. The study indicates the directions of this reform, both in relation to supranational (EU) and national fiscal rules.

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy pandemia COVID-19 może przyczynić się do reformy prawa finansowego w zakresie reguł fiskalnych, które powinny być zmodyfikowane, a jeżeli tak, to w jakim kierunku powinna iść ich reforma, aby bardziej skutecznie mogły przeciwdziałać nadmiernemu zadłużeniu publicznemu w sytuacji gwałtownego i niespodziewanego załamania koniunktury. W opracowaniu przyjęto tezę, że reguły fiskalne w okresie pandemii COVID-19 potwierdziły swoją skuteczność, ponieważ pozwoliły na szybką reakcję na ekonomiczne i finansowe skutki pandemii, mimo że nie przeciwdziałały znacznemu wzrostowi długu publicznego w relacji do PKB we wszystkich państwach UE (w 2020 r.). Było to jednak spowodowane gwałtownym załamaniem koniunktury w gospodarce światowej związanym z pandemią, a nie zawodnością reguł fiskalnych. Jednocześnie pandemia COVID-19 potwierdziła konieczność reformy prawa finansowego dotyczącego udoskonalenia konstrukcji reguł fiskalnych w celu zwiększenia ich efektywności. W opracowaniu wskazano kierunki tej reformy, zarówno w odniesieniu do reguł fiskalnych ponadnarodowych (unijnych), jak i krajowych.

Słowa kluczowe: fiscal rules; economization of financial law; COVID-19; pandemic (reguły fiskalne; ekonomizacja prawa finansowego; COVID-19; pandemia)
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.5.1
JEL: D18, E 44, G18, K20

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy usługi finansowe podlegają makdonaldyzacji, a jeżeli tak, to jakie ich cechy o tym świadczą oraz jakie mogą być konsekwencje tego procesu dla uczestników rynku finansowego, tj. konsumentów i różnych podmiotów oferujących usługi finansowe. W celu analizy tego zagadnienia najpierw scharakteryzowano samą makdonaldyzację i jej wyznaczniki, a następnie odniesiono je do przykładowych, wybranych cech usług finansowych. Pozwoliło to ukazać, w jaki sposób specyficzne cechy określonych usług finansowych świadczą o ich makdonaldyzacji, a także w jaki sposób makdonaldyzacja w ich przypadku może wpływać na uczestników rynku finansowego.

Słowa kluczowe: makdonaldyzacja; usługi finansowe; rynek finansowy; ochrona konsumenta
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.4.2
JEL: H61, H62, H63

Celem artykułu jest analiza zagadnień dotyczących sprawiedliwości międzypokoleniowej i równowagi finansowej państwa. Jednym z istotnych elementów decydujących o realizacji zadań państwa jest równowaga finansów publicznych. Natomiast zasada praw nabytych gwarantuje określony poziom emerytur. Z drugiej strony w praktyce, ze względu na czynniki o charakterze demograficznym, ekonomicznym czy też finansowym, mogą powstać trudności w wypłacaniu świadczeń emerytalnych w pierwotnie przyznanej wysokości. Sprawia to, że zmianie może ulec sposób wyliczenia tych świadczeń.

Słowa kluczowe: sprawiedliwość międzypokoleniowa; równowaga finansów publicznych
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.3
JEL: D18, G18, K20

Celem opracowania jest analiza orzecznictwa unijnego
i krajowego dotyczącego systemów promocyjnych typu
,,piramida”. Konstrukcja tego systemu została opisana

z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego i krajowe-
go. Ponadto analizie poddano wybrane postępowania

i decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów (UOKIK) dotyczące tego problemu oraz

ich wpływ na polskie prawo ochrony konsumentów.

Słowa kluczowe: prawo ochrony konsumenta; rynek finansowy