Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. prof. UŁ Krzysztof Stefański
ORCID: 0000-0001-6313-7387
Dr hab. prof. UŁ Krzysztof Stefański, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor
Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji
UŁ. Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych UŁ. Autor i
współautor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego, m.in. 4
monografii, części komentarza do Kodeksu pracy (red. K.W. Baran, wyd. III, IV i V)
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.4.2
JEL: K31

Geolokalizacja pracowników a regulacje RODO

Geolocalisation is an extremely helpful tool used by many businesses. Moreover, there are industries where it is difficult to imagine doing business without the use of geolocation. However, the use of this technology may raise concerns regarding potential infringements of employees' right to privacy. The GDPR and sector-specific regulations in the EU Member States are frequently perceived as restricting business operations. Employers who geolocate employees, however, should also see the benefits of such regulations. They do impose certain restrictions, but by regulating the use of the GPS technology they also provide opportunity to protect the interests of the enterprise while protecting the privacy of employees. The appropriate application of these regulations, therefore, may be beneficial for both parties to the employment relationship.

Geolokalizacja jest niezwykle pomocnym narzędziem stosowanym w praktyce wielu przedsiębiorstw. Co więcej, istnieją branże, w których trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności bez stosowania geolokalizacji. Jednakże zastosowanie tej technologii może budzić wątpliwości związane z potencjalnym naruszeniem prawa do prywatności pracowników. Regulacje odnoszące się do ochrony danych osobowych, zwłaszcza RODO, wprowadzają pewne standardy ochrony w tym względzie, jednak są one postrzegane przez pracodawców jako ograniczające prowadzenie działalności gospodarczej. Zdaniem autora warto postulować zmianę takiego podejścia, bowiem unormowania takie dają szerokie możliwości zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa, przy zachowaniu ochrony prywatności pracowników.

Słowa kluczowe: geolocation; GPS; GDPR; personal data protection; right to privacy (geolokalizacja; GPS; RODO; ochrona danych osobowych; prawo do prywatności)
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.6
JEL: K31

Polski ustawodawca wprowadził szereg przepisów z zakresu prawa pracy, które mają stanowić remedium na liczne problemy pracodawców związane z pandemią i kryzysem ekonomicznym. Część z tych przepisów dotyczy czasu pracy. Autor podejmuje próbę oceny koherencji nowych przepisów z dotychczasowymi normami prawa pracy.

Słowa kluczowe: czas pracy; tarcza antykryzysowa; COVID-19

Dr hab. prof. UŁ Krzysztof Stefański, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor
Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji
UŁ. Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych UŁ. Autor i
współautor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego, m.in. 4
monografii, części komentarza do Kodeksu pracy (red. K.W. Baran, wyd. III, IV i V) oraz
części komentarza do „tarczy antykryzysowej” (red. K.W. Baran), a także kilkudziesięciu
artykułów w czasopismach naukowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują kwestie
czasu pracy, ustania stosunku pracy i prawa zatrudnienia w administracji publicznej.