Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Jarosław Jankowiak
Jarosław Jankowiak, od 2007 roku pracuje jako sędzia „rejonowy” w Sądzie Rejonowym Poznań — Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.4.1
JEL: I140, K31, K32

„Aporia” jest definiowana jako problem, który pomimo poprawnego rozumowania trudno rozwiązać przy aktualnym stanie wiedzy. Czy rzeczywiście musi cechować się dużą aporetycznością (na gruncie współczesnej kultury prawnej) dylemat wyłaniający się na tle art. 210 § 5 kodeksu pracy? Przepis ten wyklucza stosowanie do określonej w nim kategorii pracownika przepisów § 1 i 2 art. 210 k.p., które dotyczą prawa osoby pracującej do uchylenia się m.in. od istniejącego dla niej samej zagrożenia życia lub zdrowia przy pracy. Pojawia się on także w ramach przedstawionych przykładowo w artykule analogicznych innych regulacji w jakich ustawodawca również dokonuje podobnego rodzaju zabiegu „ekskluzji prawnej” (ekskluzji podmiotowej czy raczej podmiotowo- przedmiotowej). Zdaniem autora wartościowe i trwałe rezultaty może przynieść podjęta w artykule próba naukowego, zunifikowanego, niekazuistycznego traktowania tej problematyki według wspólnego standardu ogólnego w odniesieniu do każdej kategorii osób pracujących, a nie jedynie pracowników, i w odniesieniu nie tylko do wskazanego w art. 210 § 5 k.p. „ratowania”, lecz również innej pracy służącej ochronie określonych dóbr prawnych, a waloryzowanej równie wysoko.

Słowa kluczowe: prawo osoby pracującej do uchylenia się od niebezpieczeństwa dla jej życia lub zdrowia przy pracy; ekskluzyjne/inkluzyjne przepisy prawne oraz wykładnia w odniesieniu do prawa do uchylenia się od niebezpieczeństwa

Jarosław Jankowiak, od 2007 roku pracuje jako sędzia „rejonowy” w Sądzie Rejonowym Poznań — Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.