Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Sławomir Piekarczyk
ORCID: 0000-0002-9478-4904
Dr Sławomir Piekarczyk, doktor nauk prawnych. Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na tej uczelni związany z Instytutem Nauk Prawnych w dziedzinie Teorii i Filozofii Prawa. Dydaktyk. Autor kilkunastu opracowań naukowych, w tym dwóch nagrodzonych pierwszymi nagrodami w konkursach. Zainteresowania naukowe autora w szczególności koncentrują się wokół teorii
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.5.1
JEL: K00, K10, K31

W artykule został podjęty problem konstytucyjności zasady uprzywilejowania pracownika w zakresie określonym w art. 9 § 2 k.p. Celem artykułu jest uzasadnienie twierdzenia, że przedmiotowa zasada ma de lege lata charakter konstytucyjny, oraz wskazanie jego ważniejszych konsekwencji. Aby zrealizować postawiony cel, autor przeprowadza analizę relewantnych regulacji prawnych w różnych momentach czasowych oraz wykorzystuje koncepcje teoretycznoprawne, takie jak przede wszystkim zintegrowana koncepcja zasad prawa czy koncepcja typologicznej treści językowej predykatu.

Słowa kluczowe: zasada uprzywilejowania pracownika; układy zbiorowe pracy; zintegrowana koncepcja zasad prawa

Dr Sławomir Piekarczyk, doktor nauk prawnych. Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na tej uczelni związany z Instytutem Nauk Prawnych w dziedzinie Teorii i Filozofii Prawa. Dydaktyk. Autor kilkunastu opracowań naukowych, w tym dwóch nagrodzonych pierwszymi nagrodami w konkursach. Zainteresowania naukowe autora w szczególności koncentrują się wokół teorii i filozofii prawa (w tym zwłaszcza obszarów dotyczących nieostrości języka prawnego, naturalizmu metodologicznego oraz wykładni tekstów aktów normatywnych), a także zagadnień związanych z prawem pracy, ustrojem notariatu polskiego oraz pozaprawnych dziedzin nauk humanistycznych, takich jak filozofia ogólna oraz psychologia społeczna.