Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Specyfika skutków nieopłacenia przez przedsiębiorców składek na własne ubezpieczenia społeczne

Celem artykułu jest charakterystyka roli składek w ubezpieczeniu społecznym przedsiębiorców. Sytuacja prawna tej grupy ubezpieczonych, będących płatnikami składek na własne ubezpieczenia, została ukształtowana w sposób szczególny, gdyż jedną z przesłanek przyznania im świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jest faktyczna zapłata składek ubezpieczeniowych. Warunek ten dotyczy zarówno świadczeń krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Wspomniana zależność prawa do świadczenia od uiszczenia składek na własne ubezpieczenia jest cechą szczególną metody ubezpieczeniowej. Ponadto przyjęcie takiej konstrukcji wobec ubezpieczonych – przedsiębiorców jest uzasadnione prowadzoną przez nich we własnym imieniu i na własne ryzyko aktywnością zarobkową. Bazując na racjonalności ekonomicznej ubezpieczonych, posiadających osobisty interes w rzetelnym i terminowym opłacaniu składek, realizowany jest także ogólny cel społeczny, w postaci efektywnego pozyskiwania składek do funduszy ubezpieczeniowych.

Słowa kluczowe: prawo ubezpieczeń społecznych; składki ubezpieczeniowe; osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

Bibliografia

Antonów, K. (2021). Kompetencje ZUS w zakresie weryfikacji prowadzenia działalności gospodarczej oraz deklarowanej podstawy wymiaru składek z tego tytułu, Praca i Zabezpieczenie Społeczne (2). DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.1

Antonów, K. (2003). Prawo do emerytury. Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Antonów, K. (2020). Właściwości prawa ubezpieczeń społecznych. W: A. Wypych-Żywicka (Red.) System prawa ubezpieczeń społecznych, część ogólna, tom I. Wolters Kluwer.

Babińska-Górecka, R. (2022). W: K. Walczak (Red.), Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wyd. 2. C.H.Beck.

Bińczycka-Majewska, T. (2004). Konstrukcje prawa emerytalnego, Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Dzienisiuk, D. (2020). Miejsce prawa ubezpieczeń społecznych w systemie prawa i związki z innymi gałęziami prawa. W: A. Wypych-Żywicka (Red.), System prawa ubezpieczeń społecznych, część ogólna, tom I. Wolters Kluwer.

Jackowiak, Cz. (1992). Ochrona praw nabytych w polskim systemie emerytalno-rentowym, Przegląd Sądowy, (11–12).

Jędrasik-Jankowska, I. (2014). Geneza, rozwój i stan ubezpieczenia społecznego w Polsce. W: Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, IPiSS.

Jędrasik-Jankowska, I. (2016). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Wolters Kluwer.

Kaczyński, L. (1986). Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium rozróżnienia jego technik, Praca i Zabezpieczenie Społeczne (5–6).

Kolasiński, K. (1978). Rozstrzyganie sporów o świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Wydawnictwo Prawnicze.

Lach, D. E. (2020). Pojęcie i systematyka prawa ubezpieczeń społecznych. W: A. Wypych-Żywicka (Red.) System prawa ubezpieczeń społecznych, część ogólna, tom I. Wolters Kluwer.

Łabanowski, M. (2015). W: J. Wantoch-Rekowski (Red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Wolters Kluwer.

Łazowski, J. (1934). Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Warszawa, Powszechny Zakład Ubezpieczeń (adaptacja naukowa W. Mogilskiego).

Piotrowski, J. (1966). Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Książka i Wiedza.

Płażek, S. (1992). Terminy ograniczające prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego – uwagi krytyczne, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 10–11.

Pogonowski, M. (2015). Charakter prawny umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne – aspekty ekonomiczne i społeczne. W: Składki na ubezpieczenie społeczne, Warszawa–Poznań.

Radwański, Z. & Olejniczak, A. (2013). Prawo cywilne – część ogólna. C.H.Beck.

Sanetra, W. (2014). Aksjologiczne podstawy prawa ubezpieczeń społecznych. W: Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, IPiSS.

Sanetra, W. (2015). O genezie i ewolucji składki na ubezpieczenia społeczne, W: Składki na ubezpieczenie społeczne, Warszawa–Poznań.

Stelmachowski, A. (1984). Wstęp do teorii prawa cywilnego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stopka, K. (2022). Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Wolters Kluwer.

Szubert, W. (1987). Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu. PWE.

Szumlicz, T. (2014). Publiczne fundusze socjalne – istota oraz organizacja i funkcjonowanie w Polsce, Studia z Polityki Publicznej (1).

Ślebzak, K. (2015). Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP, Zagadnienia podstawowe. C.H.Beck.

Ślebzak, K. (2001). Próba charakterystyki prawnej ubezpieczenia społecznego pracowników, Państwo i Prawo (12).

Wantoch-Rekowski, J. (2005). Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny. TNOiK.

Warkałło, W. (1948). Tradycje ubezpieczeń osobowych w świetle aktualnych postulatów polityki społecznej, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych (9).

Zieleniecki, M. (2005). Prawo do zabezpieczenia społecznego, Gdańskie Studia Prawnicze, (XIII)

Zieliński, T. (1994). Ubezpieczenia społeczne pracowników, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę