Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr hab. Monika Latos-Miłkowska
ORCID: 0000-0001-6851-8971

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Zakładu Prawa Pracy Kolegium Prawa ALK. Autorka ponad 100 publikacji z zakresu prawa pracy. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach związanych ze zbiorowym prawem pracy, restrukturyzacją zakładów pracy, uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem oraz ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2024.2.2
JEL: K31, K29

Śmierć przedsiębiorcy powoduje bardzo daleko idące następstwa dla istnienia stosunku pracy, włączając jego wygaśnięcie, o ile przedsiębiorstwo zmarłego przedsiębiorcy nie zostanie przejęte przez jego spadkobierców lub inne podmioty. W celu ułatwienia prowadzenia przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy w 2018 r. ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego nową instytucję – zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W konsekwencji istotnym zmianom uległ również art. 631 Kodeksu pracy. Niniejszy artykuł przestawia pogłębioną analizę nowej regulacji i jej wpływu na kontynuowanie stosunków pracy po śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Tekst zawiera również próbę oceny nowej regulacji.

Słowa kluczowe: śmierć przedsiębiorcy; zarząd sukcesyjny; wygaśnięcie stosunku pracy; przedsiębiorstwo; spadkobiercy
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.2.2
JEL: K31

Artykuł koncentruje się na problemie sprzeczności między deklarowanym przez ustawodawcę modelem zatrudnienia tymczasowego, opartym na zasadzie przyczynowości i subsydiarności (czego wyrazem jest art. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych), a praktyką stosowania zatrudnienia tymczasowego, w której zakres korzystania z tej formy zatrudnienia jest znacznie szerszy. Autorka analizuje aktualny stan prawny i możliwe środki prawnej ochrony w razie wykorzystywania zatrudnienia tymczasowego do prac o nietymczasowym charakterze, oraz – na tle uregulowań dyrektywy 2008/104/WE – prezentuje możliwe kierunki zmian legislacyjnych, których celem byłoby wyeliminowanie wskazanej sprzeczności.

Słowa kluczowe: praca tymczasowa; zatrudnienie tymczasowe; pracownik tymczasowy; pracodawca użytkownik
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.4.4
JEL: K31

Celem artykułu jest analiza problematyki ochrony roszczeń pracowników zatrudnionych w spółkach cywilnych w razie niewypłacalności pracodawcy. Problematyka ta została przenalizowana w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie przyjęto, że pracodawcą pracowników jest spółka cywilna. W drugim — że pracodawcą zbiorowym są wspólnicy spółki cywilnej. Autorka wskazuje na niedostosowanie rozwiązań ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy do konstrukcji spółki cywilnej i związane z tym trudności w uzyskaniu świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na jakie mogą napotykać pracownicy zatrudnieni w tych spółkach. W rezultacie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski de lege ferenda, które mogą ułatwić uzyskiwanie świadczeń przez pracowników zatrudnionych w spółkach cywilnych.

Słowa kluczowe: spółka cywilna; wspólnicy; pracodawca; niewypłacalność; upadłość; restrukturyzacja
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.1.2
JEL: K31

Jedynym z rozwiązań, jakie wprowadza tarcza antykryzysowa w celu ochrony interesu pracodawcy w warunkach epidemii koronawirusa i wywołanego nią kryzysu ekonomicznego, jest możliwość zawieszenia obowiązku tworzenia i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz obowiązku wypłaty świadczenia urlopowego. Możliwość taka została wprowadzona art. 15ge tarczy antykryzysowej. Celem artykułu jest dokonanie pogłębionej i krytycznej analizy tej regulacji. Jest to bowiem regulacja bardzo szczególna, a niektóre jej aspekty budzą poważne teoretyczne i praktyczne zastrzeżenia.

Słowa kluczowe: tarcza antykryzysowa; działalność socjalna; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; organizacja związkowa; świadczenie urlopowe
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.10.4
JEL: K31

Bezprecedensowe zdarzenie, jakim jest światowa pandemia koronawirusa, spowodowało uchwalenie i wdrożenie wielu rozwiązań mających na celu zapobieganie i zwalczanie epidemii oraz spowodowanych nią niekorzystnych następstw społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych w postaci tzw. tarczy antykryzysowej. Jednym z jej elementów są szczególne rozwiązania w zakresie prawa pracy, wśród których poczesne miejsce zajmują porozumienia antykryzysowe. Tarcza antykryzysowa umożliwiła zawieranie porozumienia o obniżeniu wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznym, porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami, porozumienia o wprowadzeniu równoważnego systemu czasu pracy. Celem artykułu jest próba krytycznej analizy porozumień zbiorowych wprowadzonych tarczą antykryzysową i ostrożnej oceny wywieranych przez nie skutków społecznych i ekonomicznych.

Słowa kluczowe: koronawirus; lockdown; porozumienie zbiorowe; obniżenie wymiaru czasu pracy; przestój ekonomiczny; tarcza antykryzysowa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.4.3
JEL: K31

Artykuł poświęcony jest problemom, jakie wiążą się z udzielaniem członkom zarządu ochrony w razie niewypłacalności pracodawcy. Ugruntowana w polskim prawie pracy możliwość zatrudniania członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie stosunku pracy implikuje objęcie ich ochroną w razie niewypłacalności pracodawcy. W obecnym stanie prawnym członkowie zarządów spółek kapitałowych będący pracownikami (lub zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia) są traktowani tak samo jak wszyscy inni pracownicy. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w żaden sposób nie uwzględnia ich szczególnego statusu — wpływu, jaki mogli mieć na powstanie stanu niewypłacalności, większych możliwości samodzielnego zabezpieczenia swoich interesów i możliwości wywierania wpływu na swój pracowniczy status. Rodzi to ryzyko wykorzystywania swojej szczególnej pozycji i potencjalnych nadużyć. Szczególnie widoczne jest ono w przypadku członków zarządu będących jednocześnie większościowymi wspólnikami spółki. Autorka zastanawia się, w jaki sposób ustawodawca może uwzględniać szczególny status członków zarządu w ustawie o ochronie roszczeń w razie niewypłacalności pracodawcy, w szczególności w zakresie przeciwdziałania potencjalnym nadużyciom.

Słowa kluczowe: członek zarządu; ochrona roszczeń; niewypłacalność; zapobieganie nadużyciom; większościowy wspólnik
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.12.4
JEL: K31

Artykuł zawiera analizę pozycji prawnej jedynej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej, w szczególności jako uczestnika rokowań zbiorowych. Asumpt do podjęcia tej problematyki daje zwłaszcza wprowadzenie do ustawy o związkach zawodowych art. 30 ust. 7. Bliższa analiza pozycji jedynej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej pokazuje, że różni się ona w zależności od rodzaju rokowań, w których bierze udział taka organizacja. Różnice te nie zawsze dają się racjonalnie wytłumaczyć. Podjęta w artykule problematyka ma również istotne znaczenie praktyczne - sytuacja, w której w zakładzie pracy występuje tylko jedna reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa, jest w praktyce dosyć częsta, a zróżnicowanie pozycji prawnej takiej organizacji według nie do końca jasnych kryteriów może sprawiać poważne problemy praktyczne.

Słowa kluczowe: jedyna reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa; reprezentatywność; rokowania zbiorowe; porozumienie zbiorowe; układ zbiorowy pracy