Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Umowy cywilnoprawne jako tytuł ubezpieczenia społecznego – potencjalne kierunki rozszerzenia obowiązku ubezpieczenia

W niniejszym tekście autor przedstawia możliwe kierunki zmian legislacyjnych w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego. Zgodnie z dokumentem Krajowego Planu Odbudowy, polski rząd zobowiązał się do zmiany zasad podlegania zleceniobiorców ubezpieczeniom społecznym poprzez ich „pełne oskładkowanie”. Autor wskazuje, że rozszerzenie obowiązku ubezpieczenia może nastąpić w węższym lub szerszym zakresie (pozostawienie umowy zlecenia jako tytułu ubezpieczenia społecznego ogólnego lub zakwalifikowanie jej do tytułów bezwzględnych). Jednocześnie zwraca uwagę na dodatkowe aspekty (brak zasadności utrzymania zwolnienia podmiotowego z art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych czy możliwości objęcia umów o dzieło obowiązkiem ubezpieczenia).

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: umowy cywilnoprawne; zatrudnienie cywilnoprawne; tytuł ubezpieczenia; zbieg tytułów ubezpieczenia

Bibliografia

Bibliografia/References

Babińska Górecka, R. (2015). Ewolucja treści ryzyka socjalnego osób „zatrudnionych” na podstawie umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniu społecznym. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski (Red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Wolters Kluwer.

Babińska-Górecka, R. & Stopka, K. (2013). Stare dogmaty i nowe wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych. W: U. Kalina-Prasznic (Red.), Stare dogmaty – nowe wyzwania w prawie i ekonomii. Wolters Kluwer.

Baran, K. W. (2015). Pojęcie i systematyka zatrudnienia niepracowniczego. W: K.W. Baran (Red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze. Wolters Kluwer.

Bińczycka-Majewska, T. (2007). Kumulacja i rozłączność tytułów ubezpieczenia społecznego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne (1).

Ceglarska-Jóźwiak, J. (2018). Problemy ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców – wybrane zagadnienia. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka (2).

Florczak, I. (2017). Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gersdorf, M. (1993). Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa zlecenia. Wydawnictwo Prawnicze.

Gersdorf, M. (2012). W: M. Gersdorf (Red.), M. Raczkowski, R. Wyziński. Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy. Wydawnictwo Lexis Nexis.

 Gersdorf, M. (2013). Prawo zatrudnienia. Wolters Kluwer.

Goździewicz, G. (2018). Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie (charakterystyka ogólna). W: G. Goździewicz (Red.), Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie. Wolters Kluwer.

Jędrasik-Jankowska, I. (2011). Konstrukcja uznania za pracownika w prawie ubezpieczenia społecznego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne (8).

Jędrasik-Jankowska, I. (2012). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Wydawnictwo LexisNexis.

Jędrasik-Jankowska, I. (2020). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Wolters Kluwer.

Jurek, Ł. (2015). Zleceniobiorcy a zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski (Red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Wolters Kluwer.

Kubot, Z. (2017). Płatnik składek od własnych, a nie cudzych umów cywilnoprawnych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne (4).

Kubot, Z. (2020). Jeszcze o definicji legalnej płatnika składek, Monitor Prawa Pracy (3).

Kurzych, A. (2015). Multiplikacja podmiotów zatrudniających a stosunki ubezpieczenia społecznego. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski (Red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Wolters Kluwer.

Lackoroński, B. (2015). Zlecenia a umowa o dzieło w systemie ubezpieczeń społecznych. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski (Red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Wolters Kluwer.

Laskowska-Hulisz, A. & Ramlo, L. (2015). Komentarz do art. 8. W: J. Wantoch-Rekowski (Red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Lex.

Lasocki, T. (2017). Wybrane problemy kształtowania tytułów ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka (3).

Łaga, M. (2012). Student zleceniobiorca contra ubezpieczenie społeczne. W: M. Seweryński, J. Stelina (Red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Olszewska, M. (2017). Zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka (3).

Pacud, R. (2017). Rola przymusu w ubezpieczeniach społecznych, Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka (3).

Prusinowski, P. (2015). Uprawnienie sądu ubezpieczeń społecznych w zakresie kwalifikacji rodzaju prawnego zatrudnienia. W: M. Szabłowska- -Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski (Red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Wolters Kluwer.

Przybyłowicz, A. (2019). Solidarity in sickness insurance – selected issues, Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka (2).

Rylski, M. (2018a). Pracodawca jako płatnik składek za zleceniobiorców swego kontrahenta (art. 8 ust. 2a u.s.u.s.) – cz. 1, Praca i Zabezpieczenie Społeczne (3).

Rylski, M. (2018b). Pracodawca jako płatnik składek za zleceniobiorców swego kontrahenta (art. 8 ust. 2a u.s.u.s.) – cz. 2, Praca i Zabezpieczenie Społeczne (4).

Sobczyk, A. (2018). Podmiotowość pracy i towarowość usług. Analiza prawna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szabłowska-Juckiewcz, M. (2015). Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów o pracę zawartych z własnym pracodawcą. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski (Red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Wolters Kluwer.

Ślebzak, K. (2020). Zasady prawa ubezpieczeń społecznych. W: A. Wypych-Żywicka (Red.) System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna. Wolters Kluwer.

Uścińska, G. (2017). Definicja pracownika dla celów ubezpieczenia społecznego. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, B. Rutkowska, A. Napiórkowska (Red.), Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza. TNOiK. Dom Organizatora.

Walczak, D. (2015). Umowa o dzieło a umowa o świadczenie usług – skutki finansowe dla przedsiębiorcy. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski (Red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Wolters Kluwer.

Wiśniewski, T. (2017). Komentarz do art. 758. W: J. Gudowski (Red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, wyd. II, Lex.

Zieleniecki, M. (2013). Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego. W: Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś – w 80–lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym. PSUS, Wrocław.

Zieleniecki, M. (2015). Obowiązkowość i dobrowolność ubezpieczenia emerytalnego. W: T. Bińczycka-Majewska, M. Włodarczyk (Red.), Współczesne problemy prawa emerytalnego. Wolters Kluwer.

Ziemniak, M.P. (2015). Swoboda kształtowania treści umowy cywilnoprawnej a ubezpieczenia społeczne. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski (Red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Wolters Kluwer.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę