Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Weryfikacja wysokości umownego wynagrodzenia za pracę przez organ rentowy na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru składek

Celem artykułu jest omówienie uprawnienia organu rentowego do kwestionowania wysokości określonego w umowie o pracę wynagrodzenia na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru składek. Autor przedstawia uchwałę Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2005 r. (II UZP 2/05), w której sformułowano to uprawnienie, a ponadto omawia przesłanki stosowania mechanizmu korekcyjnego oraz zgłasza uwagi dotyczące jego stosowania. Okazuje się, że pomimo bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie stosowania tego mechanizmu, niejednokrotnie zdarza się, że organ rentowy zdaje się ten dorobek orzeczniczy ignorować. W konsekwencji celowe wydaje się podjęcie naukowej refleksji nad omawianym zagadnieniem, zwłaszcza w zakresie konieczności uregulowania przedmiotowego uprawnienia organu rentowego w przepisach ustawowych.

Słowa kluczowe: wynagrodzenie; podstawa wymiaru składek; weryfikacja wysokości wynagrodzenia.

Bibliografia

Bibliografia/References

Lach, D. E. (2006). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2005 r., II UZP 2/05. Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa, (2).

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (2017). Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie. Warszawa.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (2018). Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie. Warszawa.

Sadlik, R. (2014). Kwestionowanie wysokości wynagrodzenia pracownika przez ZUS. Monitor Prawa Pracy, (5).

Sanetra, W. (2009). Bodźcowa funkcja wynagrodzenia za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej W: W. Sanetra (red.), Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji. Warszawa.

Ślebzak, K. (2017). Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego — wybrane zagadnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).

Święcicki, M. (1963). Prawo wynagrodzenia za pracę. Warszawa.

Wagner, B. (1996). Ekwiwalentność wynagrodzenia i pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).

Wagner, B. (2010). W: B. Wagner (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Walczak, K. (2012). Funkcje wynagrodzeń w społecznej gospodarce rynkowej — teoria i praktyka. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę