Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.1
JEL: K15, K31

Whistleblowing w zakładzie pracy w świetle nowej dyrektywy 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

Autorka omawia przepisy tzw. dyrektywy o sygnalistach, tj. dyrektywy 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, które wprowadzają nowe, jednolite dla całej UE zasady ochrony sygnalistów w zakładzie pracy. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek opracowania i wprowadzenia ujednoliconych regulacji dotyczących sposobu przyjmowania zgłoszeń, prowadzenia postępowania wyjaśniającego i ochrony prawnej sygnalistów. Wymaga również wdrożenia anonimowych kanałów zgłoszenia, informowania sygnalisty o podjętych w wyniku zawiadomienia działaniach oraz wprowadza trzymiesięczny termin na podjęcie decyzji w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego. Przewiduje także obowiązek ochrony danych osobowych wszystkich uczestników postępowania wyjaśniającego. Nowa dyrektywa zabrania podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalistów, nakazując przyjęcie skutecznych i adekwatnych środków ich ochrony.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zatrudnienie; sygnalista; prawo unijne

Bibliografia

Banisar, D. (2011). Whistleblowing: International Standards and Developments. World Bank 2011. http://www.sec.gov/news/press/2012/2012-162.htm. (dostęp: 30.12.2019).

Bolesta, Ł. (2018). Sygnalizacja jako przejaw obowiązku lojalności wobec pracodawcy? Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, LXV(2).

Dral, A. (2011). Ochrona pracowników przed działaniami odwetowymi pracodawcy w świetle międzynarodowego i polskiego prawa pracy. W: J. Wratny

i M. B. Rycak (red.), Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz. Warszawa.

Huseynova, D. Piperigos, K. (2018). Justice for justice: Protecting whistleblowers in the EU protection of whistleblowers — the why and the how, http://transparency. eu/wp-content/uploads/2018/04/WB_Transparency-Group-CoE-17-18.pdf (dostęp: 30.02.2019).

Kobroń, Ł. (2013). Whistleblower strażnik wartości czy donosiciel. Palestra, (11–12).

Kobroń, Ł. (2015). Czy Polskę czeka era etycznych donosów. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, (10).

Kobroń-Gąsiorowska, Ł. (2018). Whistleblower w prawie europejskim. Ochrona whistleblowera czy informacji. Roczniki Administracji i Prawa, XVIII(2). https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.1774

Kobroń-Gąsiorowska, Ł. (2019). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (whistleblowing) — jej wpływ na polskie prawo pracy — wybrane uwagi. W: B. Godlewska-Bujok i K. Walczak (red.), Różnorodność w jedności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu. Warszawa.

Kułak, M. (2019). Skutek bezpośredni zasady niedyskryminacji w relacjach horyzontalnych. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.01.2019 r., C 193/17, Cresco Investigation. Europejski Przegląd Sądowy, (6).

Latos-Miłkowska, M. (2013). Ochrona interesu pracodawcy. Warszawa.

Lewicka-Strzalecka, A. (2011). Whistleblowing at work. The Polish Perspective. W: M. Arszułowicz i W. W. Gasparski (red.), Whistleblowing, in Defense of Proper Action, (18).

Łaga, M. (2017). Unormowania dotyczące sygnalizacji — wzmacnianie demokracji w zakładzie pracy. W: Demokracja w zakładzie pracy. Zagadnienia

prawne. Warszawa.

Miceli, M. P. i Near, J. P. (1996). Whistle-Blowing: Myth and Reality. Journal of Management, 22(3). https://doi.org/10.1177/014920639602200306

Spytek-Bandurska, G. (2012). Wybrane problemy pracodawców z ochroną danych osobowych. W: T. Wyka i A. Nerka (red.), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy. Warszawa.

Szewczyk, H. (2017). Ochrona informacji poufnych pracodawcy w świetle dyrektywy nr 2016/943/UE z 8 czerwca 2016 roku. Studia Prawnicze, (1).

Świątkowski A. M. (2015). Sygnalizacja (whistleblowing) a prawo pracy. Przegląd Sądowy, (5).

Wujczyk, M. (2014). Podstawy whistleblowingu w polskim prawie pracy. Przegląd Sądowy, (6).

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę