Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 2/2020

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 52
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.1
JEL: K15, K31

Autorka omawia przepisy tzw. dyrektywy o sygnalistach, tj. dyrektywy 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, które wprowadzają nowe, jednolite dla całej UE zasady ochrony sygnalistów w zakładzie pracy. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek opracowania i wprowadzenia ujednoliconych regulacji dotyczących sposobu przyjmowania zgłoszeń, prowadzenia postępowania wyjaśniającego i ochrony prawnej sygnalistów. Wymaga również wdrożenia anonimowych kanałów zgłoszenia, informowania sygnalisty o podjętych w wyniku zawiadomienia działaniach oraz wprowadza trzymiesięczny termin na podjęcie decyzji w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego. Przewiduje także obowiązek ochrony danych osobowych wszystkich uczestników postępowania wyjaśniającego. Nowa dyrektywa zabrania podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalistów, nakazując przyjęcie skutecznych i adekwatnych środków ich ochrony.

Słowa kluczowe: zatrudnienie; sygnalista; prawo unijne
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.2
JEL: K31, K33

Autorka omawia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w których wskazał on na bezpośrednie zastosowanie art. 21, art. 31 ust. 2 oraz art. 47 Karty praw podstawowych UE (orzeczenia Egenberger, IR v JQ, Bauer i Max Planck). Zwraca uwagę na ograniczone znaczenie tej linii orzeczniczej ze względu na utrzymanie w niej argumentacji zawartej w orzeczeniu AMS, że tam gdzie w zapisie Karty jest odwołanie do „prawa i praktyk krajowych”, taki zapis uniemożliwia bezpośrednie zastosowanie Karty. Zdaniem autorki skutek linii orzeczniczej wskazującej na bezpośrednie zastosowanie Karty zależy także od liczby i jakości pytań prejudycjalnych kierowanych przez sądy z danego państwa.

Słowa kluczowe: Karta praw podstawowych UE; orzecznictwo TSUE; integracja europejska
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.3
JEL: K31

Rozważania zawarte w artykule poświęcone są odpowiedzialności kontraktowej członka zarządu spółki kapitałowej w związku z wprowadzeniem do kontraktu menedżerskiego postanowienia, zgodnie z którym menedżer odpowiada wobec osób trzecich za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z tego kontraktu. Zdaniem autora przytoczone wyżej postanowienie kontraktu menedżerskiego nie powoduje takiego skutku, że odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi menedżer-członek zarządu, a nie spółka. Przez postanowienie, o którym mowa, nie dochodzi do zwolnienia spółki od ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich i przeniesienia tej odpowiedzialności na menedżera-członka zarządu spółki kapitałowej.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność menedżera; kontraktowa odpowiedzialność spółki; odpowiedzialność wobec osób trzecich; konstrukcja przeniesienia odpowiedzialności
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.4
JEL: K31

Tematem artykułu jest problematyka zatrudnienia programisty w formie telepracy, które ze względu na swój  międzygałęziowy charakter powinno być interpretowane z uwzględnieniem zarówno przepisów prawa pracy, jak i prawa autorskiego. W odniesieniu do specyfiki pracy  twórczej i możliwości jej wykonywania na odległość, autorka omawia problemy związane z zatrudnieniem pracowników w formie telepracy, w szczególności: czas i miejsce pracy, regularność jej świadczenia oraz podporządkowanie programisty i jego kontrolę przez pracodawcę. Odnosi się także do kwestii wykorzystania prywatnego sprzętu pracownika oraz pojawiających się na tym tle wątpliwości z zakresu wypłaty ekwiwalentu. Autorka wskazuje na problematyczne sfery występujące podczas wykonywania telepracy przez programistę, proponując ich możliwe praktyczne rozwiązania.

Słowa kluczowe: telepraca; twórca; program komputerowy; podporządkowanie w stosunku telepracy; podporządkowanie autonomiczne; czas pracy telepracownika; miejsce pracy telepracownika
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.5
JEL: K31 (artykuł w języku angielskim)

W artykule została podjęta problematyka przekroczenia maksymalnego okresu świadczenia pracy tymczasowej. Autorka analizuje orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie celu art. 20 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz dorozumianego nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem tymczasowym w kontekście modelu pracy tymczasowej obowiązującego w Polsce.

Słowa kluczowe: praca tymczasowa; pracownik tymczasowy; agencja pracy tymczasowej; pracodawca użytkownik
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.6
JEL: K31

W wyroku z 7 listopada 2019 r. w sprawie C-396/18, Gennaro Cafaro przeciwko DQ, Trybunał Sprawiedliwości UE zajmował się problematyką dyskryminacji ze względu na wiek w kontekście włoskich przepisów, przewidujących, że piloci statków powietrznych mogą wykonywać swoją działalność zawodową jedynie do chwili ukończenia 60 lat.

Słowa kluczowe: ustanie stosunku pracy; dyskryminacja ze względu na wiek
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.7
JEL: K31

Autorka szeroko referuje orzecznictwo, w tym najnowszy judykat Sądu Najwyższego, odnośnie do wykładni pojęcia „podstawowy obowiązek pracowniczy” w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika; rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.2.9

Przegląd Dzienników Ustaw za 2020 r. od poz. 1 do poz. 150

Słowa kluczowe:
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł