Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zasiłek macierzyński doktorantów pobierających stypendia doktoranckie

Autor analizuje możliwość łączenia stypendium doktoranckiego z zasiłkiem macierzyńskim w razie urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w czasie kształcenia w szkole doktorskiej. Ustawodawca, umożliwiając doktorantom dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego, przyznał im również prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia, jednak w praktyce może być ono całkowicie iluzoryczne. Doktorantom przyznane zostało prawo do stypendium doktoranckiego, które ma charakter obligatoryjny. Wprawdzie w razie urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie doktorant może zawiesić kształcenie, ale w okresie zawieszenia kontynuowana jest wypłata stypendium. Jeśli stypendium to zostanie zakwalifikowane jako wynagrodzenie uzyskiwane w ramach naukowoprawnego zatrudnienia, przepisy ustawy zasiłkowej wykluczałyby możliwość uzyskania zasiłku macierzyńskiego. Przystępowanie do ubezpieczenia chorobowego byłoby w tej sytuacji niecelowe. Nieuznanie zaś stypendium za sui generis rodzaj wynagrodzenia pozwalałoby na jednoczesne pobieranie zasiłku macierzyńskiego i stypendium, co byłoby niezgodne z celem i funkcją zasiłku macierzyńskiego, pozostając niezgodnym z systemowymi założeniami polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne; ubezpieczenie chorobowe; zasiłek macierzyński; doktoranci; stypendium doktoranckie

Bibliografia

Bibliografia/References

Antonów, K. (2019). Rozdział XXXV. Podleganie ubezpieczeniom społecznym. W K. W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (s. 757–777). Warszawa: Wolters Kluwer.

Babińska-Górecka, R. (2015). Ewolucja treści ryzyka socjalnego osób „zatrudnionych” na podstawie umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniu społecznym. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska i J. Wantoch-Rekowski (red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Baran, K. W. (2011). O systematyce i delimitacji niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W Z. Kubot i T. Kuczyński (red.), Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza. Warszawa: Difin.

Baran, K. W. (2018). Komentarz do art. 2. W K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Pozyskano z https://sip.lex.pl/#/

Darmorost, E. (2012). Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz. Pozyskano z https://sip.lex.pl/#/

Dokowicz, M. (2019a). Komentarz do art. 204. W J. Woźnicki (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Pozyskano z https://sip.lex.pl/#/

Dokowicz, M. (2019b). Komentarz do art. 209. W J. Woźnicki (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Pozyskano z https://sip.lex. pl/#/

Florczak, I. (2020). Komentarz do art. 204. W K. W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy. Komentarz. Pozyskano z https://sip.lex.pl/#/

Góral, Z. (2015). Naukowoprawne zatrudnienie niepracownicze. W K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze (s. 366–390). Warszawa: Wolters Kluwer.

Jędrasik-Janowska, I. (2016). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Musiała, A. (2020). Komentarz do art. 209. W K. W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy. Komentarz. Pozyskano z https://sip.lex.pl/#/

Przybyłowicz, A. (2020). Kilka uwag w sprawie zasiłku chorobowego dla doktorantów pobierających stypendia doktoranckie. Przegląd Prawa i Administracji (tekst przyjęty do druku).

Radzisław, A. (2016). Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz. Pozyskano z https://sip.legalis.pl/index.seam

Ostaszewski, W. (2012). Komentarz do art. 212. W: M. Gersdorf i B. Gudowska (red.), Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz. Pozyskano z https://sip.legalis.pl/index.seam

Sanetra, W. (2013). Stanowienie i stosowanie prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych. W Ubezpieczenie społeczne — dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Wrocław: Poligrafia ZUS.

Stopka, K. (2018). Świadczenia odszkodowania socjalnego w prawie polskim. Warszawa: Difin.

Wagner, B. (2009). Komentarz do art. 80. W L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa. Wolters Kluwer.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 6/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę