Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 6/2020

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 64
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.1
JEL: K1

Zróżnicowanie w życiu społecznym i zróżnicowanie w prawie wzmagają wzajemne sprzężenie zwrotne w procesie rozwoju. Kodyfikacja prawa cywilnego w początku XIX w. zdawała się na pierwszy rzut oka gwarantować tryumf prawa równego dla wszystkich. Jednak po upływie półtora stulecia strony tak prostej umowy prawa cywilnego jak sprzedaż są zróżnicowane według ich statusu konsumenta lub przedsiębiorcy. Zgodnie z tą logiką zróżnicowania na przełomie XIX i XX w. powstała nowa gałąź prawa pracy. W tym względzie Leon Petrażycki (1867–1931) wprowadził fundamentalne rozróżnienie między pracodawcą a pracobiorcą, dla którego roszczenie o wynagrodzenie zabezpiecza potrzeby egzystencjalne jego i rodziny. Różni się więc ono od jakiegokolwiek standardowego roszczenia prawa cywilnego, np. z tytułu sprzedaży lub najmu.

Słowa kluczowe: zróżnicowanie; kodyfikacja i dekodyfikacja; from status to contract; Leon Petrażycki
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.2
JEL: H61, H62, H63

W prawie Unii Europejskiej nie są dopuszczalne przepisy krajowe, z których wynikałoby, że sędziowie krajowi mogą być narażeni na postępowania dyscyplinarne z powodu wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z odesłaniem prejudycjalnym. Sama bowiem wizja wszczęcia w danym wypadku postępowania dyscyplinarnego z powodu takiego wystąpienia lub zdecydowania się na późniejsze podtrzymanie go może negatywnie wpłynąć na faktyczne wykonywanie przez sędziów krajowych uprawnienia i funkcji, o których mowa powyżej. Jednakże 26 marca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Sąd Okręgowy w Łodzi i przez Sąd Okręgowy w Warszawie są niedopuszczalne. Autor wyjaśnia powody uzasadniające powyższe rozstrzygnięcie.

Słowa kluczowe: zasada niezawisłości sędziowskiej; skuteczna ochrona prawna; krajowy system środków dyscyplinarnych obowiązujący w stosunku do sędziów
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.3
JEL: J28, K32

Postępująca cyfryzacja gospodarki i kształtowanie się tzw. gospodarki współdzielenia skutkuje pojawieniem się nowych form zatrudnienia na rynku pracy. Jedną z nich jest praca platformowa (crowd employment), w której popyt i podaż na usługi spotykają się za pośrednictwem internetowej platformy. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie wyzwania dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy niesie pojawienie się i potencjalny rozwój pracy platformowej w Polsce. Autorka w pierwszej kolejności podejmuje próbę doprecyzowania zjawiska pracy platformowej, a następnie na podstawie dostępnych badań opisuje rozwój pracy platformowej w Polsce oraz charakteryzuje obszary wyzwań dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w tej formie zatrudnienia.

Słowa kluczowe: praca platformowa; niestandardowe formy zatrudnienia; bezpieczeństwo i higiena pracy; bezpieczeństwo pracy; przepisy dotyczące bhp
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.4
JEL: K29, K49

Artykuł 28 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych umożliwia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych umarzanie należności z tytułu składek. Wniosek płatnika jest rozstrzygany w formie decyzji. Od pewnego czasu problematyka umarzania należności z tytułu składek została przez ZUS „scentralizowana” i zajmuje się tym Centrum Umorzeń. Z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia jest istotne, czy podmiotem wydającym decyzje jest Centrum Umorzeń (kierownik Centrum Umorzeń), czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych działający poprzez Prezesa Zakładu lub pracownicy Zakładu działający z upoważnienia Prezesa ZUS.

Słowa kluczowe: składki na ubezpieczenia społeczne; umorzenia; ZUS; decyzje
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.5
JEL: K31

Autor analizuje możliwość łączenia stypendium doktoranckiego z zasiłkiem macierzyńskim w razie urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w czasie kształcenia w szkole doktorskiej. Ustawodawca, umożliwiając doktorantom dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego, przyznał im również prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia, jednak w praktyce może być ono całkowicie iluzoryczne. Doktorantom przyznane zostało prawo do stypendium doktoranckiego, które ma charakter obligatoryjny. Wprawdzie w razie urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie doktorant może zawiesić kształcenie, ale w okresie zawieszenia kontynuowana jest wypłata stypendium. Jeśli stypendium to zostanie zakwalifikowane jako wynagrodzenie uzyskiwane w ramach naukowoprawnego zatrudnienia, przepisy ustawy zasiłkowej wykluczałyby możliwość uzyskania zasiłku macierzyńskiego. Przystępowanie do ubezpieczenia chorobowego byłoby w tej sytuacji niecelowe. Nieuznanie zaś stypendium za sui generis rodzaj wynagrodzenia pozwalałoby na jednoczesne pobieranie zasiłku macierzyńskiego i stypendium, co byłoby niezgodne z celem i funkcją zasiłku macierzyńskiego, pozostając niezgodnym z systemowymi założeniami polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne; ubezpieczenie chorobowe; zasiłek macierzyński; doktoranci; stypendium doktoranckie
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.6
JEL: I38

Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów — stan obecny i propozycje zmian — uwagi na tle projektu ustawy o statusie artysty zawodowego 

The author describes the applicable regulations regarding the social insurance of authors and artists. The article also assesses the direction of changes proposed in the draft law on the status of professional artist. As discussed the solutions in the field of social security for authors and artists require swift intervention by the legislator. At the same time, the proposals for solutions contained in the project are not consistent with the assumptions of the current social security system and may negatively affect the entire system in this form, leading to its greater disintegration. The proposed solutions can be improved with the involvement of experts into the field of social security system.

Autorka opisuje obowiązujące regulacje dotyczące ubezpieczenia społecznego twórców i artystów, ocenia również kierunek zmian proponowany w projekcie ustawy o statusie artysty zawodowego. Co do zasady obowiązujące w zakresie ubezpieczenia społecznego twórców i artystów rozwiązania wymagają szybkiej ingerencji ustawodawcy. Jednocześnie propozycje rozwiązań zawartych w projekcie nie są spójne z założeniami obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych mi mogą wpływać w tej formie negatywnie na cały system doprowadzając do jego większej dezintegracji. Proponowane rozwiązania można jednak poprawić, z udziałem specjalistów zajmujących się ubezpieczeniem społecznym.

Słowa kluczowe: artist; authors; social security; work contract; professional artist (artysta; twórca; ubezpieczenie społeczne; umowa o dzieło; artysta zawodowy)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.7
JEL: K31

Postanowieniem z 8 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, C-791/19 R, Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesiła stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym stanowiących podstawę właściwości Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów oraz postanowiła o powstrzymaniu się od przekazywania spraw zawisłych przed tą Izbą do rozpoznania składowi niespełniającemu wymogów niezależności wynikających z prawa Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: zasada niezawisłości sędziów; Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.8
JEL: K31

Autorka przedstawia wyrok Sądu Najwyższego dotyczący podstaw zatrudnienia ratowników medycznych, zgodnie z którym istota tej pracy nakazuje, aby jej świadczenie odbywało się w ramach stosunku pracy.

Słowa kluczowe: ratownik medyczny; stosunek pracy — charakter
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł