Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.4
JEL: K15, K35, K40
Maciej Pannert ORCID: 0000-0003-0242-722X , e-mail: m.pannert|uwb.edu.pl| |m.pannert|uwb.edu.pl

Mieszana zdolność upadłościowa —refleksje po nowelizacji prawa upadłościowego z 24.03.2020 r.

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest zagadnienie  mieszanej zdolności upadłościowej, którego istota,  w ogólności rzecz ujmując, sprowadza się do możliwości  wszczęcia (w okolicznościach wskazanych w art. 8  i 9 pr.up.), na wniosek wierzyciela, postępowania upadłościowego  względem osoby fizycznej nieprowadzącej  działalności gospodarczej, gdy zasadą jest wszczynanie  takiego postępowania wyłącznie na wniosek dłużnika.  Ta konstrukcja prawa na gruncie stanu prawnego  sprzed 24.03.2020 r. budziła uzasadnione kontrowersje  zwłaszcza co do tego, czy w tym samym czasie legitymacja  do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przysługiwała  zarówno wierzycielowi, jak też dłużnikowi. Kolejną  dyskusyjną kwestią była ewentualna kolizja wniosków  składanych jednocześnie przez wierzyciela i dłużnika.  Czy zatem któryś z tych wniosków korzystał  z pierwszeństwa, czy też oba stanowiły wspólną podstawę  wszczęcia postępowania upadłościowego? Celem artykułu  będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy problemy,  jakie w przedmiotowym zakresie stwarzał dotychczasowy  stan prawny, są aktualne na gruncie zmienionego  24.03.2020 r. prawa upadłościowego. W artykule zostanie  wykorzystana metoda formalno-dogmatyczna i historyczna.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: mieszana zdolność upadłościowa; upadłość konsumencka; dłużnik; wierzyciel; wniosek o ogłoszenie upadłości

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamus, R. (2014). W: A. Witosz, A. J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Adamus, R. (2019). Prawo upadłościowe. Komentarz. Legalis/el.

Geromin, M. (2016). Upadłość konsumencka w świetle zmian wprowadzonych ustawą — Prawo restrukturyzacyjne. Monitor Prawniczy, (4), 181

Gurgul, S. (2010). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Gurgul, S., (2018). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 11. Warszawa: C.H.Beck.

Janda, P. (2017). Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jędrzejewska, M., Grzegorczyk, P., Weitz, K. (2012). W: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. T. I. Warszawa: LexisNexis.

Lewandowski, S., Malinowski, A., Petzel, J. (2012). Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny. Warszawa: LexisNexis.

Sawiłow, J. (2004). Postępowanie naprawcze jako nowa sui generis instytucja prawa upadłościowego. Wybrane zagadnienia. Prawo Spółek, (1), 45.

Świeboda, Z. (2003). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Tobor, Z. (2013). W poszukiwaniu intencji prawodawcy. Warszawa: Wolters Kluwer business.

Witosz, A. J. (2017). W: A. J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zimmerman, P. (2020), Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 28.02.2003 r. — Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. nr 175, poz. 1361).

Ustawa z 28.02.2003 r. — Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2344).

Ustawa z 28.02.2003 r. — Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1228).

Ustawa z 15.05.2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 814).

Ustawa z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1802).

 

Orzeczenia/Judgments

Postanowienie SO w Toruniu z 9.08.2017 r., VI Gz 154/17, Legalis nr 1814342.

Wyrok NSA z 16.01.2013, I OSK 2528/12, Legalis nr 601916.

Wyrok SA w Katowicach — V Wydział Cywilny z 16.12.2009 r., V ACa 543/09, Legalis nr 719105.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę