Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ocena działań prawotwórczych ustawodawcy w zakresie lądowej energetyki wiatrowej w świetle zasady poprawnej legislacji

Przedmiotem niniejszego artykułu jest wykazanie naruszeń zasady poprawnej legislacji w obszarze regulacji prawnych odnoszących się do lądowej energetyki wiatrowej w Polsce. Autorzy wskażą treść i granice zasady poprawnej legislacji, rekonstruując ją głównie na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Celem identyfikacji wspomnianych naruszeń zasady poprawnej legislacji autorzy dokonają analizy wybranych aktów prawnych, odnoszących się do lądowej energetyki wiatrowej, zarówno na płaszczyźnie prawa administracyjnego, jak i prawa podatkowego. Ponadto w toku rozważań zostanie zweryfikowana hipoteza, czy naruszenie standardów dotyczących stanowienia prawa w zakresie regulacji lądowej energetyki wiatrowej w Polsce wpłynęło na spowolnienie tempa rozwoju tego sektora gospodarczego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa; ustawa wiatrakowa; zasada prawidłowej legislacji; podatek od nieruchomości

Bibliografia

Bibliografia/References

Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. C.H.Beck.

Bąkowski, T. (2018). Przykłady niedoskonałości. W: J. Jagielski, & M. Wierzbowski, Prawo administracyjne dziś i jutro. Wolters Kluwer.

Bednarek-Szczepańska, M. (2016). Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych w Polsce. Polityka Energetyczna — Energy Policy Journal, 19(1), 53–72.

Cylwik, A. (2021). Analiza ekonomiczna skutków wprowadzenia postanowień tzw. ustawy odległościowej oraz korzyści z planowanej zmiany regulacji dotyczących rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (2), 120–136.

Dowgier, R. (2020). Zasada lex retro non agit w prawie podatkowym — uwagi na tle sprawy K 4/19. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, (4), 297–307. https://doi.org/10.15804/ppk.2020.04.15

Duniewska, Z., & Stahl, M. (2012). Legislacja administracyjna — zagadnienia wprowadzające. W: Z. Duniewska, & M. Stahl, Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka (26–27). LEX.

Duszka-Jakimko, H., & Kozicka, B. (2018). Jasność prawa a (nie)przejrzystość języka prawnego. Przegląd Prawa Publicznego, (1), 9–20.

Gomułowicz, A. (2013). Podatki a etyka. Warszawa: Wolters Kluwer.

GUS. (2020). Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 roku. Główny Urząd Statystyczny.

Jankowska, I. (2015). Bezpieczeństwo energetyczne w polityce bezpieczeństwa państwa. Studia Lubuskie, 11, 151–152.

Kornobis-Romanowska, D. (2018). Pewność prawa w Unii Europejskiej. Pomiędzy autonomią jednostki a skutecznością prawa UE. C.H.Beck.

Kunysz, J. (2012). Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ podatkowy (wybrane zagadnienia). Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, (2), 58–76.

Makowski, M. (2018). Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz. LEX.

Ministerstwo Gospodarki. (2010). Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Ministerstwo Gospodarki.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska. (2021). Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. (2021). Energetyka wiatrowa na lądzie — założenia reformy i propozycja ustawy. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Muras, Z., & Swora, M. (2016). Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1–11. Wolters Kluwer.

NIK. (2021). Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii. Najwyższa Izba Kontroli.

Osiejewicz, J. (2018). Globalne zarządzanie zasobami ropy i gazu w perspektywie prawnomiędzynarodowej. C.H.Beck.

Przybylska, M. (2017). Prawa nabyte inwestora elektrowni wiatrowej a wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy w związku z wejściem w życie ustawy wiatrakowej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (7), 20–26.

Rada Ministrów. (2011). Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030.

Salitra, D. (2003). Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Przegląd Sejmowy, (4).

Szlachetko, J., & Szlachetko, K. (2020). W: M. Czarnecka, & T. Ogłódek, Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz. C.H.Beck.

Tetłak, K. (2021). Kontrowersje wokół opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Nieruchomości@, (5).

URE. (2021). Potencjał krajowy OZE w liczbach. Moc zainstalowana (MW). Stan na 31.12.2020 r. Urząd Regulacji Energetyki.

Węglińska, J. (2020). Zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako dyrektywa poprawnej legislacji. Prawo w Działaniu, 42. 169–188. https://doi.org/10.32041/pwd.4207

Wierczyński, G. (2016). Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz. Wolters Kluwer.

Wincenciak, M. (2018). Zasada poprawnej legislacji. W: Z. Duniewska, A. Krakala, & M. Stahl (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo. Wolters Kluwer.

Wronkowska, S. (1995). Zarys koncepcji państwa prawnego w polskiej literaturze politycznej i prawnej. W: S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa. Wydawnictwo Sejmowe.

Zalasiński, T. (2008). Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego. Wydawnictwo Sejmowe.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę