Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.5.4
JEL: K32

Promowanie energii ze źródeł odnawialnych jako przykład potrzeby współdziałania prawa i innowacyjnych technologii

Celem artykułu jest ukazanie powiązań pomiędzy rozwojem technologicznym i innowacji a prawem ochrony klimatu na przykładzie promowania energii z OZE. Rozwój technologiczny i innowacji powoduje potrzebę poszukiwania przez prawodawcę nowych rozwiązań prawnej ochrony klimatu, co w konsekwencji umożliwia ewolucję instrumentów prawa ochrony klimatu i efektywniejsze realizowanie celów promowania energii z OZE. Z drugiej strony normy prawa ochrony klimatu przynajmniej w sposób pośredni mogą oddziaływać na rozwój technologiczny i innowacji. Wobec zaostrzania się polityki klimatycznej UE, aby sprostać wymaganiom w zakresie osiągnięcia coraz wyższego udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii, wyzwaniem dla polskiego prawodawcy będzie zapewnienie efektywności ekonomicznej inwestycji w zespoły instalacji obejmujące dwa lub więcej zakłady wytwarzające energię z OZE oraz wdrażanie technologii magazynowania energii elektrycznej.

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii; system elektroenergetyczny; polityka klimatyczna

Bibliografia

Bibliografia/References

Bohdan, A., & Przybylska, M. (2015). Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce. C.H.Beck.

Babiarz, A. & Kolasa, P. (2021). Magazyny energii po zmianach prawa energetycznego — czy zakres zmian wystarczająco znosi bariery rozwoju magazynów energii? Nowa Energia, 2(78), 66–69.

Ciechanowicz-McLean, J. (2016). Prawo ochrony klimatu. Powszechne Wydawnictwo Prawnicze.

Del Río, P. (2016). Overcapacity as a barrier to renewable energy deployment: The Spanish case, Journal of Energy, (8510527), 1–10. https://doi.org/10.1155/2016/8510527

Długosz, T. (2018). Instrumenty wspierania energetyki niekonwencjonalnej. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, & A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 8B. Publiczne prawo gospodarcze (263–311). C.H.Beck.

Ekardt, F. (2013). Climate Law in Germany. W: E. J. Hollo, K. Kulovesi, & M. Mehling (red.), Climate change and the law (523–536). Springer.

Grzywacz, M., Sokołowski M. M., & Wierzbowski M. (2020). Ramy i bariery prawne magazynowania energii wobec rosnącego wykorzystania magazynów energii elektrycznej na świecie. W: P. Lissoń, & M. Strzelbicki (red.), Państwo a gospodarka. Zasady, instytucje, procedury. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bożenie Popowskiej (305–315). Wydawnictwo Poznańskie.

Henning, T. (2014). Transforming the German feed-in-tariffs system: Legal aspects from the regional perspective. W: M. Peeters, & T. Schomerus (red.), Renewable energy law in the EU: Legal perspectives on bottom-up approaches (75–98). Edward Elgar Publishing.

Karski, L. (2013). System wsparcia energetyki odnawialnej. Refleksja na tle postanowień prawa polskiego i prawa unijnego. W: M. Rudnicki, & K. Sobieraj (red.), Nowe prawo energetyczne. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kitzing, L. (2014). Risk implications of renewable support instruments: Comparative analysis of feed-in-tariffs and premiums using a mean-variance approach. Energy, 64, 495–505. https://doi.org/10.1016/j.energy.2013.10.008

Mędraś, K. (2021). Techniczne, ekonomiczne i prawne aspekty magazynowania energii z OZE ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Nowa Energia, 4(80), 46–53.

Mielczarski, W. (2021). Odnawialne źródła energii jako element Nowego Zielonego Ładu. Magazyn Polskiej Akademii Nauk, 1(65), 84–87.

Motowidlak, T. (2010). Efekty wdrażania polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie rynku energii elektrycznej. Tom 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Meister, M. (2014). Stabilizing the grid with regional virtual power plant. W: M. Peeters, & T. Schomerus (red.), Renewable energy law in the EU: Legal perspectives on bottom-up approaches (99–120). Edward Elgar Publishing.

Muras, Z. (2012). Systemy wsparcia bezpośredniego źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych — wczoraj, dziś, jutro. W: A. Walaszek-Pyzioł (red.), Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego. AT Wydawnictwo.

Nowacki, M. (2010). Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE. Oficyna. A Wolters Kluwer business.

Przybylska, M. (2019). Prawny charakter aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. C.H.Beck.

Rusche, T. M. (2015). EU renewable electricity law and policy. From national targets to a Common Market. Cambridge University Press.

Sindico, F. (2016). Climate change, and sustainable development. Climate Law, 6(1–2), 130–141.

Schomerous, T. (2016). Renewable energy: Support mechanisms. W: D. A. Farber, & M. Peeters (red.), Climate change law. Vol. 1(465–475). Edward Elgar Publishing.

Szafrański, A. (2014). Prawo energetyczne. Wartości i instrument ich realizacji. C.H.Beck.

Stoczkiewicz, M. (2021). Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka. Wolters Kluwer.

Szwarc, K., Rycerz, J., & Konopka, P. (2017). W poszukiwaniu złotego środka — nowe regulacje dla magazynów energii. Elektroenergetyka: Współczesność i Rozwój, (2), 52–58.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę