Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.5.4
JEL: K34, H24, H32, H71

Udzielanie wsparcia nowej inwestycji realizowanej na prawnie wyodrębnionym obszarze

Obowiązująca od połowy 2018 r. ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, kilkakrotnie już nowelizowana, istotnie zmienia warunki wsparcia inwestorów, w porównaniu z inwestycjami realizowanymi na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Obie formy wsparcia mogą być stosowane równolegle, nawet w odniesieniu do tego samego przedsiębiorcy, który inwestuje na różnych obszarach, tzn. w specjalnej strefie ekonomicznej oraz na innym prawnie wyodrębnionym obszarze. Celem artykułu jest analiza i ocena regulacji prawnych warunkujących wydanie decyzji o wsparciu oraz stosowanie instrumentu wsparcia mającego postać zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z nowej inwestycji. Wykazano, że łączne spełnienie dwóch warunków umożliwia zwolnienie z opodatkowania dochodów wygenerowanych z nowej inwestycji — mowa tu o prowadzeniu działalności wymienionej w decyzji o wsparciu na obszarze wskazanym w tej decyzji. Ściśle z nimi jest związane zastrzeżenie, że wartość zwolnienia podatkowego nie może przekroczyć limitu pomocy publicznej przysługującej temu podatnikowi. Ustanawiając powyższe warunki ustalono, że zwolnienie z opodatkowania ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy, gdyż nie obejmuje innych dochodów osiąganych przez podatnika. Przyjęcie przez ustawodawcę szerokiej definicji pojęcia „nowa inwestycja” sprawia, że w jednakowym stopniu powinny być wspierane inwestycje w pełni nowe oraz inwestycje polegające na rozbudowie lub modernizacji należących do danego przedsiębiorcy już uprzednio istniejących środków trwałych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: nowa inwestycja; zwolnienie podatkowe; przedsiębiorca; pomoc publiczna; wydzielony obszar

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Czerniak, A. (2019). Nowe SSE, czyli co zmieniło się po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Przegląd Podatkowy, (6), 37–41.

Gomułowicz, A. (2003). Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Aspekt materialny. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Goszczyński, T. (2017). Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych a działalność innowacyjna. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej — Seria Organizacja i Zarządzanie, (114), 125–134.

Jankowski, J. (2020). Polska Strefa Inwestycji — kluczowe zagadnienia w zakresie ustalania wysokości dochodu zwolnionego z nowej inwestycji. Przegląd Podatkowy, (7), 44–51.

Kiszka, J. (2017). Działalność w specjalnych strefach ekonomicznych — wybrane problemy podatkowe, cz. 2. Doradztwo Podatkowe, (6), 35–40.

Kosikowski, C. (2006). Ustawa podatkowa. Warszawa: LexisNexis.

Kosikowski, C. (2007). Podatki. Problem władzy publicznej i podatników. Warszawa: LexisNexis.

Kowalski, S. (2013). Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w warunkach kryzysu. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, (XVII), 107–118.

Leszczyńska, A. (2006). Ulgi i zwolnienia podatkowe w świetle zasady sprawiedliwości podatkowej. Kwartalnik Prawa Podatkowego (2), 37–61.

Lichota, W. (2016). Efektywność finansowa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Gospodarka Narodowa, (1), 99–130.

Majchrzak, J. (2009). „Pakiet antykryzysowy” dla specjalnych stref ekonomicznych — główne założenia projektu nowelizacji „przepisów strefowych”. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (12), 21–29.

Marusik, J. (2018). Konstytucyjne zasady sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania a system ulg, zwolnień, odliczeń, kwot wolnych i kosztów w podatku dochodowym. Studia BAS, (2), 67–91.

Mokrzyc, M. (1998). Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Gospodarka Narodowa, (8–9), 19–30.

Morawski, W. (2003). Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym. Gdańsk: ODDK.

Nazarczuk, J. M., Umiński, S. (2019). Foreign Trade in Special Economic Zones in Poland. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Nykiel, W. (2002a). Cele i funkcje ulg i zwolnień podatkowych. W: Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe. Księga jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego (189–195). Toruń: TNOIK „Dom Organizatora”.

Nykiel, W. (2002b). Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Ofiarska, M. (2000). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Oniszczuk, J. (2001). Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa: KiK.

Piersiala, L. (2018). Skuteczność specjalnych stref ekonomicznych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, (76), 217–228.

Sienkiewicz, M., Zwolenik, M. (2020). Polska Strefa Inwestycji. Czy zwolnieniu z opodatkowania powinien podlegać jedynie dochód generowany z nowej inwestycji?. Przegląd Podatkowy, (2), 19–25.

Sokołowski, J. (1995). Zarządzanie przez podatki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

Pozostałe źródła/Other sources

Sejm RP (2018). Uzasadnienie projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, druk nr 2307.

Sejm RP (2019). Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, druk nr 3622.

Sejm RP (2020). Uzasadnienie projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 382.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę