Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wsparcie dla ekonomii społecznej – aspekty prawne

Celem opracowania jest wykazanie charakteru prawnego wsparcia dla ekonomii społecznej, w tym ustalenie podmiotów wspierających i beneficjentów wsparcia oraz środków pomocowych. Wsparcie dla ekonomii społecznej ma charakter funkcjonalny (przedmiotowy) i łączy się z ogólnym wytyczeniem szeregu działań skierowanych do wszelkich podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych. Wsparcie ekonomii społecznej wypływa z określonych przesłanek o charakterze prawnym, do których należy zaliczyć w pierwszej kolejności konstytucyjną zasadę społecznej gospodarki rynkowej i wynikające z niej lub łączące się z tą zasadą klauzule interesu publicznego i sprawiedliwości społecznej. Wsparcie ekonomii społecznej jest zadaniem administracji publicznej oraz samorządu wojewódzkiego. Realizowane jest przy wykorzystaniu instrumentów finansowych, ale także organizacyjnych oraz programów wsparcia. Przepisy określające wsparcie ekonomii społecznej są wysoce niedoskonałe, niespójne, chaotyczne i wymagają usystematyzowania. Przeprowadzone badania mają charakter analizy formalno-dogmatycznej.

Słowa kluczowe: wsparcie; ekonomie społeczna; podmioty; przesłanki; instrumenty; organy administracji

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Bohdziewicz-Lulewicz, M., Murzyn, D, & Pacut, A. (2022). Tworzenie regulacji prawnej dotyczącej przedsiębiorstwa społecznego w Polsce w kontekście teorii demokracji deliberatywnej. Horyzonty Polityki, 13(43). https://doi.org/10.35765/hp.2237

Chaba, D. (2022). Kontrakt terytorialny. Wolters Kluwer.

Chomątowska, M. (2014). Możliwości wsparcia publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej realizujących zadania publiczne. Ekonomia Społeczna, 2.

Czerkawska, B. (2021). Przedsiębiorstwa społeczne w dobie kryzysu pandemicznego. W: M. Okręglicka, A. Korombel, & A. Lemańska-Majdzik (Red.), Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w warunkach kryzysu pandemicznego. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

Dybowski, T. (1996). Zasady sprawiedliwości społecznej jako problem konstytucyjny w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Sądownictwo Konstytucyjne, (1).

Giza-Poleszczuk, A., & Hausner J. (2008). Wprowadzenie – ekonomia społeczna i rozwój. W: A. Giza-Poleszczuk, & J. Hausner (Red.), Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Gorczyński, Ł. (2022). Ustawa o ekonomii społecznej – omówienie i ocena regulacji oraz rekomendacje na przyszłość, Trzeci Sektor, (3–4). https://doi.org/10.26368/17332265-59/60-3/4-2022-1

Guć, M. (2007). Wspieranie ekonomii społecznej przez administrację publiczną. Ekonomia Społeczna. Teksty. www.ekonomiaspoleczna.pl (dostęp: 23.03.2023).

Halszka-Kurleto, M. (2008). Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego. Lexis Nexis.

Liżewski, S., & Ostapowicz, E. (2022). Finanse i sprawozdania organizacji pozarządowych. C.H.Beck.

Małecka-Łyszczek, M., & Mędrzycki, R. (2021). Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej. Wolters Kluwer.

NIK. (2022). Wsparcie udzielane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej podmiotom ekonomii społecznej i solidarnej. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. https: //www.nik.gov.pl/kontrole/P/21/046/KPS/

Pełka, W. (2012). Rola samorządu lokalnego w rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Samorząd Terytorialny, (10).

Powałowski, A. (2016). Sprawiedliwość społeczna a działalność gospodarcza. Gdańskie Studia Prawnicze, XXXV.

Powałowski, A. (2021). W: A. Powałowski, M. Szczepaniec, & A. Kociołek-Pęksa, Wsparcie dla przedsiębiorców. Aspekt prawny, ekonomiczny i społeczny. C.H.Beck.

Przeszło, E. (2023). Ekonomia społeczna w wymiarze podmiotowym i przedmiotowym – nowa konstrukcja prawna. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2023.2.3

Pułło, A. (2003). Sprawiedliwość społeczna w systemie zasad naczelnych Konstytucji RP. Państwo i Prawo, (7).

Schröder, M. (b.r.). Gospodarka społeczna jako część polskiego systemu gospodarczego. Rozważania definicyjne. https://repozytorium.bg.ug.edu.pl (dostęp: 23.03.2023).

Skrzydło, W. (2013). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom VII. Wolters Kluwer.

Tuleja, P. (1997). Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP. Wydawnictwo Sejmowe.

Witkowski, Z. (2002). Zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa ustroju gospodarczego Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej – wolność działalności gospodarczej, W: E. Kustra (Red.), Przemiany polskiego prawa. Studia Iuridica Toruniensia, (2). https://doi.org/10.12775/sit.2002.001

Żurawik, A. (2012). Klauzula interesu publicznego w prawie gospodarczym krajowym i unijnym. Europejski Przegląd Sądowy, (12).

 

Akty prawne/Legal acts

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 26.10.2022 r. w sprawie wzoru wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek oraz trybu ich finansowania, Dz.U. z 2022 r., poz. 2219.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.10.2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Dz.U. z 2020 r., poz. 1735.

Ustawa z 2.04.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.

Ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 100, ze zm.

Ustawa z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571.

Ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 735.

Ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 225, ze zm.

Ustawa z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 438 ze zm.

Ustawa z 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 733.

Ustawa z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.

Ustawa z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 818, ze zm.

Ustawa z 20.02.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2422, ze zm.

Ustawa z 9.10.2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2452.

Ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz.U. z 2023, poz. 221, ze zm.

Ustawa z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 74.

Ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.

Ustawa z 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej, Dz.U. z 2022 r., poz. 1079.

Ustawa z 5.08.2022 r. o ekonomii społecznej, Dz.U. poz. 1812, ze zm.

Zarządzenie nr 6 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13.2.2023 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków na realizację działań w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025, Dz. Urz. MRiPS z 2023 r., poz. 6.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę