Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ekonomia menedżerska

William F. Samuelson, Stephen G. Marks
ISBN: 978-83-208-1776-8
Liczba stron: 928
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II
Oprawa: miękka
94.90 zł
80.67
Najniższa cena z 30 dni: 80.67
liczba egzemplarzy:

Ekonomia menedżerska to doskonale opracowany podręcznik, w którym przedstawiono najważniejsze problemy decyzyjne, przed jakimi stają współcześni menedżerowie. Autorzy odwołują się w nim do najnowszych osiągnięć wiedzy w dziedzinie zarządzania oraz wykorzystują je w analizie głównych obszarów ekonomii menedżerskiej. Pokazują, w jaki sposób metody i narzędzia analizy ekonomicznej powinny być stosowane przy podejmowaniu trafnych i optymalnych decyzji.

Podręcznik ten, ze względu na kompleksowość i przejrzystość rozważań oraz liczne przykłady, stanowi wartościową pomoc dla studentów kierunków ekonomicznych, organizacji i zarządzania w wyższych uczelniach oraz dla uczestników kursów doskonalących umiejętności menedżerskie.

Spis treści

Przedmowa
Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki
podejmowania decyzji gospodarczych
Osiem przykładów decyzji menedżerskich
Sześć etapów podejmowania decyzji
Decyzje prywatne i publiczne. Ujęcie ekonomiczne
Co jeszcze nas czeka?
Podsumowanie
 

CZĘŚĆ I. DECYZJE PRZEDSIĘBIORSTWA
Rozdział 2. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej

Prosty model przedsiębiorstwa
Analiza marginalna
Utarg krańcowy i koszt krańcowy
Analiza wrażliwości
Podsumowanie
Dodatek do rozdziału 2. Rachunek optymalizacyjny
 

Rozdział 3. Analiza popytu i optymalna polityka cenowa
Czynniki określające popyt
Elastyczność popytu
Analiza popytu a optymalna polityka cenowa
Podsumowanie
Dodatek do rozdziału 3. Preferencje konsumentów a popyt
Dodatek specjalny do rozdziału 3. Popyt współzależny

 
Rozdział 4. Ocena popytu
Źródła informacji
Analiza regresji
Interpretacja wyników regresji
Podsumowanie
Dodatek do rozdziału 4. Tablice statystyczne

 
Rozdział 5. Prognozowanie
Analiza szeregów czasowych
Metoda barometrów
Modele ekonometryczne
Podsumowanie

 
Rozdział 6. Produkcja
Podstawowe pojęcia związane z produkcją
Produkcja przy jednym zmiennym czynniku wytwórczym
Produkcja w długim okresie
Mierzenie funkcji produkcji
Inne decyzje dotyczące produkcji
Podsumowanie

 
Rozdział 7. Analiza kosztów
Koszty istotne
Koszty produkcji
Korzyści skali, zakresu oraz korzyści wynikające z procesu uczenia się
Analiza kosztów i optymalne decyzje
Podsumowanie

 
Dodatek do rozdziału 7. Ceny transferowe
Dodatek specjalny do rozdziału 7. Koszty w krótkim i długim okresie: przykład liczbowy

 
Rozdział 8. Podejmowanie decyzji
w warunkach niepewności
Niepewność, prawdopodobieństwo i wartość oczekiwana
Drzewa decyzyjne
Decyzje sekwencyjne
Niechęć do ryzyka
Podsumowanie

 
Rozdział 9. Wartość informacji
Wartość informacji. Podstawy
Korygowanie ocen prawdopodobieństwa
Inne zastosowania
Intuicyjne prognozy
Optymalne poszukiwania
Wartość dodatkowych wariantów
Podsumowanie
Dodatek do rozdziału 9. Poszukiwania sekwencyjne

 
CZĘŚĆ II. KONKURENCJA NA RÓŻNYCH RYNKACH
Rozdział 10. Konkurencja doskonała

Podstawy analizy podaży i popytu
Równowaga na rynku wolnokonkurencyjnym
Efektywność rynku
Handel międzynarodowy
Podsumowanie
 

Rozdział 11. Monopol
Czysty monopol
Konkurencja doskonała a czysty monopol
Konkurencja monopolistyczna
Podsumowanie

 
Rozdział 12. Oligopol
Oligopol. Podstawy
Koncentracja a ceny
Konkurencja ilościowa
Konkurencja cenowa
Inne formy konkurencji
Podsumowanie
Dodatek do rozdziału 12. Sprzedaż w pakiecie i sprzedaż wiązana

 
Rozdział 13. Teoria gier a strategia konkurencji
Opis konkurencji w języku teorii gier
Analiza tablic wypłat
Strategia konkurencji
Podsumowanie
Dodatek do rozdziału 13. Strategie mieszane

 
Rozdział 14. Regulacja, dobra publiczne oraz analiza kosztów i korzyści
I. Zawodność rynku i regulacja
Monopol jako przyczyna zawodności rynku
Zawodność rynku wywołana efektami zewnętrznymi
Zawodność rynku spowodowana niepełną informacją
II. Analiza kosztów i korzyści a dobra publiczne
Dobra publiczne
Podstawy analizy kosztów i korzyści
Ocena przedsięwzięć publicznych
Wycena kosztów i korzyści
Podsumowanie
 

CZĘŚĆ III. ZASTOSOWANIA REGUŁ I NARZĘDZI DECYZYJNYCH
Rozdział 15. Asymetria informacji a struktura organizacji

Asymetria informacji
Struktura organizacyjna
Podsumowanie
Dodatek do rozdziału 15. Model mocodawcy i pełnomocnika
 

Rozdział 16. Negocjacje
Ekonomiczne źródła korzystnego porozumienia
Negocjacje złożone
Strategia negocjacji
Podsumowanie

 
Rozdział 17. Aukcje i przetargi
Zalety aukcji
Strategie konkurencji ofertowej
Optymalne aukcje i przetargi
Aukcje wieloprzedmiotowe
Podsumowanie

 
Rozdział 18. Programowanie liniowe
Zastosowanie programowania liniowego
Analiza wrażliwości i ceny dualne
Formułowanie i rozwiązywanie większych zadań programowania liniowego
Podsumowanie
Dodatek do rozdziału 18. Metoda simpleks

 
Rozdział 19. Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
Wartość zaktualizowana i dyskontowanie
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Właściwa wysokość stopy dyskontowej
Podsumowanie
Dodatek do rozdziału 19. Tablice wartości zaktualizowanych
Odpowiedzi na pytania o numerach nieparzystych
Indeks

Fragment
PRZEDMOWA
W okresie ostatnich dziesięciu lat zarówno na rynkach krajowych, jak i na rynku światowym ogromnie nasiliła się walka konkurencyjna. W warunkach coraz ostrzejszej konkurencji menedżerowie kierujący przedsiębiorstwami muszą podejmować coraz bardziej złożone decyzje, które przesądzą o tym, czy ich firmy odniosą na rynku sukces, a nawet - czy zdołają przetrwać. Sprawia to, że wydatnie wzrasta dziś znaczenie analizy ekonomicznej jako narzędzia pozwalającego podejmować prawidłowe decyzje.

CELE KSIĄŻKI
Oddawany do rąk Czytelników podręcznik służy dwóm celom: ma on przybliżyć najważniejsze problemy decyzyjne, przed jakimi stają współcześni menedżerowie, oraz przedstawić zasady analizy ekonomicznej pozwalającej podejmować optymalne decyzje. Przy pisaniu niniejszego tekstu autorom przyświecało przekonanie, iż nowoczesny podręcznik ekonomii menedżerskiej nie może się ograniczać do zaprezentowania tylko samego "jądra" analizy ekonomicznej; powinien on także pokazać, w jaki sposób przedstawione metody analizy ekonomicznej są wykorzystywane w praktyce przez menedżerów. O słuszności takiego właśnie, aplikacyjnego podejścia przekonują nas m.in. własne doświadczenia zdobyte w trakcie prowadzenia zajęć z ekonomii menedżerskiej na różnych poziomach i dla różnych grup słuchaczy: studentów początkowych lat studiów, uczestników programów MBA oraz szkoleń z udziałem menedżerów najwyższego szczebla.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE.
Decyzje podejmowane przez menedżerów
Podstawową cechą odróżniającą obecne wydanie Ekonomii menedżerskiej od innych podręczników jest duży nacisk położony na proces podejmowania decyzji przez menedżerów. W wielu z tych podręczników autorzy starają się przede wszystkim wyjaśnić istotę zjawisk ekonomicznych, natomiast analiza takich ważnych problemów decyzyjnych, jak ustalenie optymalnej wielkości produkcji i polityka cenowa zostaje podjęta dopiero w dalszych rozdziałach, przedstawiających struktury rynku czy specjalne zastosowania ekonomii. W tej książce przyjęliśmy odmienne podejście - proces decyzyjny w przedsiębiorstwie jest tu kanwą rozważań we wszystkich rozdziałach. Każdy rozdział rozpoczyna się od opisu rzeczywistego problemu decyzyjnego, który zmusza studentów do zastanowienia się nad możliwymi wariantami, jakie ma do wyboru menedżer. Problem ten pojawia się ponownie na końcu rozdziału; wykorzystując wcześniej poznane pojęcia i narzędzia, staramy się tam pokazać drogę prowadzącą do podjęcia optymalnej decyzji. Reguły formułowane przez ekonomię menedżerską są w książce bez wyjątku bogato ilustrowane i analizowane za pomocą rozbudowanych przykładów problemów, przed jakim stają menedżerowie.(...)

William F. Samuelson

Profesor ekonomii i finansów na Uniwersytecie w Bostonie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach związanych z teorią gier, teorią decyzji, konkurencją ofertową, negocjacjami i ekonomią eksperymentalną. Opublikował wiele artykułów w renomowanych czasopismach.

Stephen G. Marks

Profesor prawa na Uniwersytecie w Bostonie. Prowadził zajęcia z ekonomii menedżerskiej, finansów, prawa spółek i regulacji obrotu papierami wartościowymi. Jego zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie i kontrolowanie przez właścicieli przedsiębiorstw, prawo, ekonomię, finanse, a także teorię informacji. Wyniki swoich badań publikował w wielu prestiżowych czasopismach.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy