Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ekonomia rozwoju

Ryszard Bartkowiak
ISBN: 978-83-208-2064-5
eISBN: 978-83-208-2122-2
Liczba stron: 248
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
44.90
liczba egzemplarzy:
Kup wersję elektroniczną

Celem działalności gospodarczej jest wytwarzanie i konsumpcja dóbr. Z upływem czasu realizacja tego celu doprowadziła do wyodrębnienia się krajów zamożnych i ubogich. Różnice w poziomie zamożności stawały się tak duże, że po II wojnie światowej pojawiła się konieczność przeciwdziałania ubóstwu w skali światowej. W ten sposób powstała ekonomia rozwoju.

 

Rodowód ekonomii rozwoju jest złożony. Początkowo pozostawała ona pod wpływem ekonomii klasyczno-neoklasycznej i keynesowskiej, następnie wypracowała własne metody badawcze. Są nimi podejścia przyrodnicze (geograficzne) i historyczno-instytucjonalne, które ostatecznie zostały połączone w jedno podejście, tj. przyrodniczo-historyczne. Jego istotną część stanowią teorie ludnościowe.

 

Badania przyczyn zamożności i ubóstwa wymaga ujęcia ogólnoświatowego (globalnego). Występują tutaj zagadnienia jednej ścieżki rozwoju oraz dualizmu gospodarczego świata, z którymi wiąże się tematyka jedności i dualizmu ludnościowego. Doprowadziły one do pojawienia się odmiennych koncepcji rozwojowych, w których różne znaczenia przypisuje się działalności państwa, rynkowi oraz integracji gospodarczej.

 

W książce omówiono także alternatywne podejście do działalności gospodarczej, w których mniejsze znaczenie ma pomnażanie zamożności, a większe – zadowolenie z życia. Są nimi ekonomia behawioralna i ekonomia szczęścia.

 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych.

Spis treści

 

Od Autora

 

Rozdział 1. Analiza ekonomiczna
1.1. Istota działalności gospodarczej. Wzrost gospodarczy, zamożność i ubóstwo
1.2. Natura ludzka w działalności gospodarczej i ekonomii
1.3. Podejścia badawcze w ekonomii
1.4. Podejście historyczno-instytucjonalne
1.5. Podejście przyrodnicze (geograficzne)
1.6. Podejście przyrodniczo-historyczne

 

Rozdział 2. Ukształtowanie się gospodarki światowej
2.1. Dotychczasowy rozwój ludności świata
2.2. Teoria przejścia demograficznego. Projekcja rozwoju ludności świata
2.3. Mierzenie efektu działalności gospodarczej
2.4. Zarys dziejów gospodarczych świata

 

Rozdział 3. Struktura gospodarki światowej
3.1. Zamożność i ubóstwo współcześnie
3.2. Współczesny wzrost gospodarczy
3.3. Globalizacja

 

Rozdział 4. Alternatywne podejście do działalności gospodarczej. Rozwój społeczny
4.1. Poziom rozwoju społecznego. Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
4.2. Obecny poziom rozwoju społecznego
4.3. Poziom rozwoju społecznego a zamożność
4.4. Definicje i miary ubóstwa

 

Rozdział 5. Ekonomia rozwoju wśród nauk ekonomicznych
5.1. Natura ludzka w głównych teoriach ekonomicznych
5.2. Struktura ekonomii. Wyodrębnienie się ekonomii rozwoju
5.3. Powiązania ekonomii rozwoju
5.4. Ideologia rozwoju

 

Rozdział 6. Czynnik przyrodniczy w rozwoju gospodarczym.Ujęcie pesymistyczne
6.1. Poglądy klasyków ekonomii na znaczenie czynnika przyrodniczego. Teorie ludnościowe
6.2. Hipoteza ludnościowa Adama Smitha
6.3. Zasada ludnościowa Malthusa
6.4. Teoria stanu stacjonarnego Ricarda. Przyrodnicza granica wzrostu gospodarczego

 

Rozdział 7. Czynnik przyrodniczy w rozwoju gospodarczym. Ujęcie optymistyczne
7.1. Poglądy współczesne na znaczenie czynnika przyrodniczego
7.2. Model wzrostu gospodarczego Solowa. Oddalanie się przyrodniczej granicy wzrostu gospodarczego
7.3. Hipoteza ludnościowa Kremera
7.4. Teoria ludnościowa Beckera. Dualizm ludnościowy świata
7.5. Weryfikacja modelu wzrostu gospodarczego Solowa. Przyrodnicza granica wzrostu gospodarczego współcześnie

 

Rozdział 8. Przejawy działania czynnika przyrodniczego
8.1. Izolacja geograficzna. Regiony historyczno-geograficzne
8.2. Choroby tropikalne
8.3. Rywalizacja o zasoby przyrody

 

Rozdział 9. Ścieżki rozwoju gospodarczego
9.1. Paradygmat ekonomii
9.2. Paradygmat jednej ścieżki rozwoju gospodarczego. Teoria stadiów wzrostu gospodarczego Rostowa
9.3. Paradygmat dualizmu gospodarczego. Hipoteza Prebischa–Singera i teoria uzależnienia Prebischa–Franka

 

Rozdział 10. Szokowe przyspieszanie tempa wzrostu gospodarczego
10.1. Istota przyspieszania tempa wzrostu gospodarczego. Znaczenie oszczędności i inwestycji
10.2. Przeklęty krąg ubóstwa według Myrdala

10.3. Teoria wielkiego pchnięcia Rosensteina-Rodana i Nurksego. Model wzrostu gospodarczego Harroda–Domara
10.4. Wybór metod wytwórczych
10.5. Stopień równości w podziale produktu a tworzenie oszczędności. Hipoteza odwróconego U Kuznetsa

 

Rozdział 11. Stopniowe przyspieszanie tempa wzrostu gospodarczego
11.1. Teoria kosztów komparatywnych Ricarda. Teoria rozwoju przez handel Benhama
11.2. Hipoteza konwergencji bezwarunkowej. Model wzrostu gospodarczego Solo-wa (ponownie)

 

Rozdział 12. Autonomiczny wzrost gospodarczy. Orientacja krajowa
12.1. Idea autonomicznego wzrostu gospodarczego
12.2. Odrzucenie hipotezy konwergencji bezwarunkowej. Teoria kapitału ludzkie-go Schultza
12.3. Teoria gospodarki dualnej Lewisa. Krytyka Todaro

 

Rozdział 13. Autonomiczny wzrost gospodarczy. Orientacja międzynarodowa
13.1. Stopień otwartości gospodarki. Polityka substytucji importu i polityka pro-mocji eksportu
13.2. Hipoteza konwergencji warunkowej. Teoria integracji gospodarczej Balassy
13.3. Wybrane ugrupowania gospodarcze
13.4. Teoria zaspokojenia potrzeb podstawowych Seersa i Myrdala

 

Rozdział 14. Różnorodność rekomendacji rozwojowych
14.1. Polityka gospodarcza (rozwoju) w powiązaniu z teoriami rozwoju
14.2. Prawo Wagnera. Czynnik instytucjonalny
14.3. Powrót przekonania o sprawności rynku. Konsensus waszyngtoński
14.4. Brak przekonania o sprawności rynku. Konsensus z Santiago

 

Rozdział 15. Alternatywne podejście do działalności gospodarczej. Ekonomia szczęścia
15.1. Cel życia ludzkiego i cel gospodarowania w głównych teoriach ekonomicznych
15.2. Krytyka głównych teorii ekonomicznych. Narodziny ekonomii szczęścia
15.3. Zadowolenie z życia. Wskaźnik zadowolenia z życia (SLI)

 

Rozdział 16. Alternatywne podejście do działalności gospodarczej. Zadowolenie z życia
16.1. Zamożność i zadowolenie z życia w dziejach ludzkości
16.2. Zadowolenie z życia a zamożność
16.3. Zadowolenie z życia a rozwój społeczny

 

Rozdział 17. Przyszłość gospodarcza świata. Aspekt przyrodniczy
17.1. Globalne ocieplenie. Zmiana klimatu Ziemi
17.2. Wpływ globalnego ocieplenia na działalność gospodarczą. Migracje ludności
17.3. Determinizm przyrodniczy. Przyrodnicza granica wzrostu gospodarczego (ponownie)
17.4. Środowiskowa krzywa Kuznetsa. Rozwój zrównoważony

 

Rozdział 18. Przyszłość gospodarcza świata. Aspekt społeczny
18.1. Ubóstwo. Społeczna granica wzrostu gospodarczego
18.2. Zintegrowana w skali świata działalność na rzecz zwalczania ubóstwa
18.3. Postęp technologiczny a zwalczanie ubóstwa

 

Zakończenie. Przyszłość ekonomii

 

Spis symboli

 

Bibliografia

 

Mapy na wkładce

Ryszard Bartkowiak
Ryszard Bartkowiak

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi wykłady z historii myśli ekonomicznej i makroekonomii. Autor opracowań z historii myśli ekonomicznej, teorii wzrostu gospodarczego oraz bankowości.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł