Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Ekonomia rozwoju

Ryszard Bartkowiak
ISBN: 978-83-208-2064-5
eISBN: 978-83-208-2122-2
Pages: 248
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00
11.00
number copies:
Buy electronic version

The aim behind any business activity is to generate and consume goods. In the course of time the pursuit of that goal resulted in formation of wealthy and of poor countries. Disparities in the level of their wealth became so vast that following the World War 2 the necessity emerged to counteract poverty on the global scale. This is how the development economics evolved.

 

The roots of development economics are quite complex. In the beginning it used to be influenced by classic and neoclassic economics, as well as by Keynesian economics; later on it developed its own research methods. They include natural (geographic) approach, along with historical and institutional one, eventually combined into one common approach known as natural and historical, with demography-based theories playing an important part therein.

 

Inquiries into the reasons of wealth and poverty require broad, global approach, taking the whole world into account. In this context, we have to deal with issues of one path of development and those of economic dualism of the world, which in turn entail the subject of demographic unity and dualism. These issues led to the emergence of different concepts of development, in which different significance is attributed to the activity of the state, to market and to economic integration.

 

The book also discusses an alternative approach to economic activity, in which the accumulation of wealth is reckoned less significant than the sense of happiness and satisfaction with one’s life. These trends are known as behavior economics and happiness economics.

 

The manual is intended for students in the faculties of economics.

 

Production processes ID: 751732471

The manual contains an outline of knowledge in the area of manufacturing techniques and technologies, selection and organization of production processes, definition of the optimum course of a process, and designing production systems. A CD annexed to the manual and extensive literature quoted enable the readers to supplement and consolidate the knowledge acquired.

 

The manual is mainly intended for students of the “management and production engineering” course in various types of universities. It may also be useful to students of other courses of engineering profile as well as to managers involved in the management of manufacturing processes in enterprises.

 

Spis treści

 

Od Autora

 

Rozdział 1. Analiza ekonomiczna
1.1. Istota działalności gospodarczej. Wzrost gospodarczy, zamożność i ubóstwo
1.2. Natura ludzka w działalności gospodarczej i ekonomii
1.3. Podejścia badawcze w ekonomii
1.4. Podejście historyczno-instytucjonalne
1.5. Podejście przyrodnicze (geograficzne)
1.6. Podejście przyrodniczo-historyczne

 

Rozdział 2. Ukształtowanie się gospodarki światowej
2.1. Dotychczasowy rozwój ludności świata
2.2. Teoria przejścia demograficznego. Projekcja rozwoju ludności świata
2.3. Mierzenie efektu działalności gospodarczej
2.4. Zarys dziejów gospodarczych świata

 

Rozdział 3. Struktura gospodarki światowej
3.1. Zamożność i ubóstwo współcześnie
3.2. Współczesny wzrost gospodarczy
3.3. Globalizacja

 

Rozdział 4. Alternatywne podejście do działalności gospodarczej. Rozwój społeczny
4.1. Poziom rozwoju społecznego. Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
4.2. Obecny poziom rozwoju społecznego
4.3. Poziom rozwoju społecznego a zamożność
4.4. Definicje i miary ubóstwa

 

Rozdział 5. Ekonomia rozwoju wśród nauk ekonomicznych
5.1. Natura ludzka w głównych teoriach ekonomicznych
5.2. Struktura ekonomii. Wyodrębnienie się ekonomii rozwoju
5.3. Powiązania ekonomii rozwoju
5.4. Ideologia rozwoju

 

Rozdział 6. Czynnik przyrodniczy w rozwoju gospodarczym.Ujęcie pesymistyczne
6.1. Poglądy klasyków ekonomii na znaczenie czynnika przyrodniczego. Teorie ludnościowe
6.2. Hipoteza ludnościowa Adama Smitha
6.3. Zasada ludnościowa Malthusa
6.4. Teoria stanu stacjonarnego Ricarda. Przyrodnicza granica wzrostu gospodarczego

 

Rozdział 7. Czynnik przyrodniczy w rozwoju gospodarczym. Ujęcie optymistyczne
7.1. Poglądy współczesne na znaczenie czynnika przyrodniczego
7.2. Model wzrostu gospodarczego Solowa. Oddalanie się przyrodniczej granicy wzrostu gospodarczego
7.3. Hipoteza ludnościowa Kremera
7.4. Teoria ludnościowa Beckera. Dualizm ludnościowy świata
7.5. Weryfikacja modelu wzrostu gospodarczego Solowa. Przyrodnicza granica wzrostu gospodarczego współcześnie

 

Rozdział 8. Przejawy działania czynnika przyrodniczego
8.1. Izolacja geograficzna. Regiony historyczno-geograficzne
8.2. Choroby tropikalne
8.3. Rywalizacja o zasoby przyrody

 

Rozdział 9. Ścieżki rozwoju gospodarczego
9.1. Paradygmat ekonomii
9.2. Paradygmat jednej ścieżki rozwoju gospodarczego. Teoria stadiów wzrostu gospodarczego Rostowa
9.3. Paradygmat dualizmu gospodarczego. Hipoteza Prebischa–Singera i teoria uzależnienia Prebischa–Franka

 

Rozdział 10. Szokowe przyspieszanie tempa wzrostu gospodarczego
10.1. Istota przyspieszania tempa wzrostu gospodarczego. Znaczenie oszczędności i inwestycji
10.2. Przeklęty krąg ubóstwa według Myrdala

10.3. Teoria wielkiego pchnięcia Rosensteina-Rodana i Nurksego. Model wzrostu gospodarczego Harroda–Domara
10.4. Wybór metod wytwórczych
10.5. Stopień równości w podziale produktu a tworzenie oszczędności. Hipoteza odwróconego U Kuznetsa

 

Rozdział 11. Stopniowe przyspieszanie tempa wzrostu gospodarczego
11.1. Teoria kosztów komparatywnych Ricarda. Teoria rozwoju przez handel Benhama
11.2. Hipoteza konwergencji bezwarunkowej. Model wzrostu gospodarczego Solo-wa (ponownie)

 

Rozdział 12. Autonomiczny wzrost gospodarczy. Orientacja krajowa
12.1. Idea autonomicznego wzrostu gospodarczego
12.2. Odrzucenie hipotezy konwergencji bezwarunkowej. Teoria kapitału ludzkie-go Schultza
12.3. Teoria gospodarki dualnej Lewisa. Krytyka Todaro

 

Rozdział 13. Autonomiczny wzrost gospodarczy. Orientacja międzynarodowa
13.1. Stopień otwartości gospodarki. Polityka substytucji importu i polityka pro-mocji eksportu
13.2. Hipoteza konwergencji warunkowej. Teoria integracji gospodarczej Balassy
13.3. Wybrane ugrupowania gospodarcze
13.4. Teoria zaspokojenia potrzeb podstawowych Seersa i Myrdala

 

Rozdział 14. Różnorodność rekomendacji rozwojowych
14.1. Polityka gospodarcza (rozwoju) w powiązaniu z teoriami rozwoju
14.2. Prawo Wagnera. Czynnik instytucjonalny
14.3. Powrót przekonania o sprawności rynku. Konsensus waszyngtoński
14.4. Brak przekonania o sprawności rynku. Konsensus z Santiago

 

Rozdział 15. Alternatywne podejście do działalności gospodarczej. Ekonomia szczęścia
15.1. Cel życia ludzkiego i cel gospodarowania w głównych teoriach ekonomicznych
15.2. Krytyka głównych teorii ekonomicznych. Narodziny ekonomii szczęścia
15.3. Zadowolenie z życia. Wskaźnik zadowolenia z życia (SLI)

 

Rozdział 16. Alternatywne podejście do działalności gospodarczej. Zadowolenie z życia
16.1. Zamożność i zadowolenie z życia w dziejach ludzkości
16.2. Zadowolenie z życia a zamożność
16.3. Zadowolenie z życia a rozwój społeczny

 

Rozdział 17. Przyszłość gospodarcza świata. Aspekt przyrodniczy
17.1. Globalne ocieplenie. Zmiana klimatu Ziemi
17.2. Wpływ globalnego ocieplenia na działalność gospodarczą. Migracje ludności
17.3. Determinizm przyrodniczy. Przyrodnicza granica wzrostu gospodarczego (ponownie)
17.4. Środowiskowa krzywa Kuznetsa. Rozwój zrównoważony

 

Rozdział 18. Przyszłość gospodarcza świata. Aspekt społeczny
18.1. Ubóstwo. Społeczna granica wzrostu gospodarczego
18.2. Zintegrowana w skali świata działalność na rzecz zwalczania ubóstwa
18.3. Postęp technologiczny a zwalczanie ubóstwa

 

Zakończenie. Przyszłość ekonomii

 

Spis symboli

 

Bibliografia

 

Mapy na wkładce

Ryszard Bartkowiak
Ryszard Bartkowiak

PhD Dsc in economic sciences, Professor of the Warsaw School of Economics, Dean of the College of Management and Finance there. Lectures in the history of economic thought and in macroeconomics. Author of studies in the history of economic thought and, theory of economic growth and banking.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €