Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Import kapitału a sfera realna polskiej gospodarki

Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Piotr Wdowiński, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
ISBN: 978-83-208-2244-1
Liczba stron: 236
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
29.90
Najniższa cena z 30 dni: 29.90
liczba egzemplarzy:

Janusz Bilski i inni

 

Import kapitału a sfera realna polskiej gospodarki

 

IV s. okładki

 

Międzynarodowe przepływy kapitałów to jeden z głównych problemów współczesnych finansów międzynarodowych. Od intensywności, kierunków i charakteru transferów finansowych zależą stabilność krajowych rynków kapitałowych i sprawność globalnego systemu finansowego.

 

Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono stanowisko głównych teorii ekonomicznych w sprawie swobody przepływu kapitałów. Oceniono korzyści i zagrożenia wynikające z liberalizacji przepływów finansowych oraz uwarunkowania tego procesu. Rozdział drugi oparto na założeniu badawczym, że import kapitału jest impulsem monetarnym, który uruchamia procesy dostosowawcze w gospodarce. Przedmiotem analizy w tej części pracy jest ocena reakcji gospodarek na import kapitału w różnych systemach ekonomicznych. W rozdziale trzecim zaprezentowano współczesne badania dotyczące wzajemnych zależności pomiędzy przepływami kapitałowymi a wybranymi kategoriami ekonomicznymi. Podkreślono, że nie ma konsensusu wśród badaczy odnośnie roli oraz determinant napływu kapitału do gospodarki. W drugiej części rozdziału zamieszczono materiał statystyczny ilustrujący współczesne tendencje w przepływach kapitałów, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Rozdział czwarty zawiera wnioski z modelu wektorowej autoregresji, w którym zbadano wzajemne powiązanie między zmiennymi określającymi reakcje gospodarki realnej (PKB, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, inwestycji portfelowych, nakładów inwestycyjnych, kursu walutowego, stopy procentowej, eksportu i oszczędności) na import kapitału w Polsce w latach 2004–2014.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Międzynarodowe przepływy kapitałów — wprowadzenie Małgorzata Janicka

1.1. Swoboda przepływu kapitału a wzrost gospodarczy — ujęcie teoretyczne
1.2. Międzynarodowe przepływy finansowe – korzyści i zagrożenia
1.2.1. Korzyści wynikające ze swobody przepływu kapitału
1.2.2. Zagrożenia towarzyszące liberalizacji przepływów kapitałowych
1.3. Globalizacja rynków finansowych — konsekwencje dla gospodarek krajowych
1.4. Swoboda przepływu kapitału — kraje rozwinięte i kraje rozwijające się
1.4.1. Kodeks Liberalizacji Przepływów Kapitałowych OECD
1.4.2. MFW a swoboda przepływów kapitałowych
1.4.3. Swoboda przepływów kapitałowych w Unii Europejskiej
1.5. Kierunki przepływu kapitału w gospodarce globalnej
1.5.1. Eksporterzy i importerzy kapitału netto w gospodarce globalnej
1.5.2. Kształtowanie się sald rachunków obrotów bieżących wiodących krajów i regionów
1.5.3. Oszczędności i inwestycje w gospodarce światowej
1.6. Swoboda przepływu kapitału w Polsce
1.7. Podsumowanie

 

2. Import kapitału jako impuls monetarny w różnych systemach ekonomicznych Janusz Bilski
2.1. Wprowadzenie
2.2. Procesy wyrównawcze w goldstandardzie
2.2.1. Założenia systemu waluty złotej
2.2.2. Elastyczności gospodarek, mechanizmy wyrównawcze
2.3. Przepływy kapitałów w Bretton Woods I
2.3.1. Ewolucja gospodarki po II wojnie światowej
2.3.2. Zmienność głównych parametrów ekonomicznych
2.4. Bretton Woods II — początek procesów międzynarodowej integracji finansowej
2.4.1. Nowa interpretacja teoretyczna procesów wyrównawczych
2.4.2. Zmiany cen, kursów walutowych i stóp procentowych
2.5. Finansjalizacja gospodarki światowej na przełomie wieków XX i XXI
2.5.1. Ewolucja „trylematu niemożliwego”
2.5.2. Elastyczność gospodarek państw AEs i EMEs
2.6. Podsumowanie

 

3. Import kapitału finansowego a sfera realna gospodarki — implikacje dla Polski Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
3.1. Import kapitału a wzrost gospodarczy — wzajemne relacje
3.1.1. Przegląd wybranych koncepcji teoretycznych dotyczących przepływu kapitału
3.1.2. Determinanty napływu kapitału do gospodarki
3.2. Kapitał zagraniczny a krajowe oszczędności
3.3. Kapitał zagraniczny a krajowe inwestycje
3.4. Korzyści i koszty wynikające z napływu kapitału do gospodarki
3.5. Tendencje w zewnętrznej strukturze kapitału
3.6. Integracja finansowa a integracja handlowa krajów należących do strefy euro i wybranych krajów EŚW
3.7. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w krajach Unii Europejskiej w latach 2006–2014
3.8. Przepływy kapitału w polskiej gospodarce na początku XXI w.
3.9. Podsumowanie

 

4. Makroekonometryczny model importu kapitału i wzrostu gospodarczego Piotr Wdowiński
4.1. Wprowadzenie
4.2. Model SVAR
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Metoda badawcza
4.3. Analiza empiryczna
4.3.1. Dane statystyczne
4.3.2. Analiza korelacji i przyczynowości
4.3.3. Szacunki modelu VAR
4.3.4. Analiza funkcji odpowiedzi na bodziec
4.3.5. Analiza funkcji dekompozycji wariancji błędów prognoz
4.4. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Janusz Bilski
Janusz Bilski

Prof. dr hab., Dyrektor Instytutu Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Łódzki. Zainteresowania naukowe: międzynarodowy system walutowy, światowe rynki walutowe, polski system walutowy, Unia Gospodarcza i Walutowa - integracja walutowa, kursy walutowe, teorie kursów walutowych. Autor licznych artykułów naukowych i książek.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł