Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Import kapitału a sfera realna polskiej gospodarki

Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Piotr Wdowiński, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
ISBN: 978-83-208-2244-1
Pages: 236
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
8.00
Lowest price in last 30 days: 8.00
number copies:

Janusz Bilski et al.

 

Capital import and the real sphere in Polish economy

 

cover page 4

 

International capital flows rank among the key problems in contemporary international finance. The intensity, directions and nature of financial transfers tend to determine the stability of national capital markets and the efficiency of the global financial system.

 

The book consists of four chapters. Chapter one presents the position taken by the key economic theories on the freedom of capital flows. Benefits and threats resulting from liberalization of financial flows are evaluated, as are determinants of that process. Chapter two is based upon a research assumption that capital import acts as a monetary impulse that triggers the processes of adaptation in the economy. This part of the book analyses the evaluation of economies’ reaction to capital import in different economic systems. Chapter three presents contemporary research concerning mutual relationships between capital flows and selected economic categories. It is emphasized that no consensus exists among researchers as regards the role and determinants of capital inflow into an economy. In the second part the same chapter contains some statistical material illustrating contemporary tendencies in capital flows, with particular emphasis upon Poland. Chapter four includes conclusions from the model of vectoral autoregression in which mutual relations were examined between variables defining the reactions of real economy (GDP, foreign direct investments, portfolio investments, investment outlays, currency exchange rate, interest rate, export and savings) to capital import in Poland in the years 2004–2014.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Międzynarodowe przepływy kapitałów — wprowadzenie Małgorzata Janicka

1.1. Swoboda przepływu kapitału a wzrost gospodarczy — ujęcie teoretyczne
1.2. Międzynarodowe przepływy finansowe – korzyści i zagrożenia
1.2.1. Korzyści wynikające ze swobody przepływu kapitału
1.2.2. Zagrożenia towarzyszące liberalizacji przepływów kapitałowych
1.3. Globalizacja rynków finansowych — konsekwencje dla gospodarek krajowych
1.4. Swoboda przepływu kapitału — kraje rozwinięte i kraje rozwijające się
1.4.1. Kodeks Liberalizacji Przepływów Kapitałowych OECD
1.4.2. MFW a swoboda przepływów kapitałowych
1.4.3. Swoboda przepływów kapitałowych w Unii Europejskiej
1.5. Kierunki przepływu kapitału w gospodarce globalnej
1.5.1. Eksporterzy i importerzy kapitału netto w gospodarce globalnej
1.5.2. Kształtowanie się sald rachunków obrotów bieżących wiodących krajów i regionów
1.5.3. Oszczędności i inwestycje w gospodarce światowej
1.6. Swoboda przepływu kapitału w Polsce
1.7. Podsumowanie

 

2. Import kapitału jako impuls monetarny w różnych systemach ekonomicznych Janusz Bilski
2.1. Wprowadzenie
2.2. Procesy wyrównawcze w goldstandardzie
2.2.1. Założenia systemu waluty złotej
2.2.2. Elastyczności gospodarek, mechanizmy wyrównawcze
2.3. Przepływy kapitałów w Bretton Woods I
2.3.1. Ewolucja gospodarki po II wojnie światowej
2.3.2. Zmienność głównych parametrów ekonomicznych
2.4. Bretton Woods II — początek procesów międzynarodowej integracji finansowej
2.4.1. Nowa interpretacja teoretyczna procesów wyrównawczych
2.4.2. Zmiany cen, kursów walutowych i stóp procentowych
2.5. Finansjalizacja gospodarki światowej na przełomie wieków XX i XXI
2.5.1. Ewolucja „trylematu niemożliwego”
2.5.2. Elastyczność gospodarek państw AEs i EMEs
2.6. Podsumowanie

 

3. Import kapitału finansowego a sfera realna gospodarki — implikacje dla Polski Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
3.1. Import kapitału a wzrost gospodarczy — wzajemne relacje
3.1.1. Przegląd wybranych koncepcji teoretycznych dotyczących przepływu kapitału
3.1.2. Determinanty napływu kapitału do gospodarki
3.2. Kapitał zagraniczny a krajowe oszczędności
3.3. Kapitał zagraniczny a krajowe inwestycje
3.4. Korzyści i koszty wynikające z napływu kapitału do gospodarki
3.5. Tendencje w zewnętrznej strukturze kapitału
3.6. Integracja finansowa a integracja handlowa krajów należących do strefy euro i wybranych krajów EŚW
3.7. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w krajach Unii Europejskiej w latach 2006–2014
3.8. Przepływy kapitału w polskiej gospodarce na początku XXI w.
3.9. Podsumowanie

 

4. Makroekonometryczny model importu kapitału i wzrostu gospodarczego Piotr Wdowiński
4.1. Wprowadzenie
4.2. Model SVAR
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Metoda badawcza
4.3. Analiza empiryczna
4.3.1. Dane statystyczne
4.3.2. Analiza korelacji i przyczynowości
4.3.3. Szacunki modelu VAR
4.3.4. Analiza funkcji odpowiedzi na bodziec
4.3.5. Analiza funkcji dekompozycji wariancji błędów prognoz
4.4. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Janusz Bilski
Janusz Bilski

Professor, PhD Dsc, Director of the Institute of International Economy in the University of Lodz. Scientific interests: international monetary system, global monetary markets, the Polish monetary system, Economic and Monetary Union – monetary integration, currencies exchange rates, theories of currencies exchange rates. Author of many scientific articles and books.

Małgorzata Janicka
Piotr Wdowiński
Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €