Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Makroekonomia

N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor
ISBN: 978-83-208-2479-7
Liczba stron: 628
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: III zmienione
Oprawa: miękka
Format: B5
Tłum.: Jarosław Sawicki
99.90 zł
84.92
Najniższa cena z 30 dni: 84.92
liczba egzemplarzy:

Niniejsze wydanie Makroekonomii odzwierciedla ewolucję tej dziedziny wiedzy. Naukowcy w całej Europie prowadzą ożywioną debatę na temat kierunków jej rozwoju - zarówno pod względem metod nauczania, jak i prowadzenia badań. W nowym wydaniu uwzględniono wybrane efekty tej debaty, zachowując dotychczasowy układ materiału. Jest to jeden z najpopularniejszych podręczników ekonomii w Stanach Zjednoczonych, dostosowany do potrzeb studentów i wykładowców z Europy. W tym wydaniu jeszcze wyraźniej widać zmiany w stosunku do amerykańskiej wersji podręcznika.
Staraliśmy się zachować żywy, wciągający styl przekazu, mając na uwadze przede wszystkim początkujących adeptów ekonomii. Zamieszczone w książce przykłady, studia przypadków i artykuły prasowe pozwalają lepiej zrozumieć zagadnienia i rozważania teoretyczne. Artykułom prasowym towarzyszą pytania, które mają zachęcić do samodzielnego myślenia oraz krytycznego podejścia do zdobywanej wiedzy i wszelkich wypowiedzi na tematy ekonomiczne.

Witaj we wspaniałym świecie ekonomii — naucz się myśleć jak ekonomista, a otworzy się przed Tobą nowa rzeczywistość.

 

Wstęp
O autorach
Podziękowania
 
Część I 
Dane makroekonomiczne
 
Rozdział 1. Dobrobyt ekonomiczny i poziom cen
 
1.1. Ekonomia marksistowska
1.2. Szkoła austriacka
1.3. Keynesizm
1.4. Monetaryzm 
1.5. Istota makroekonomii
1.5.1 Dochody i wydatki
1.5.2. Ruch okrężny dochodu
1.6. Kalkulacja produktu krajowego brutto
1.6.1. Produkt krajowy brutto to wartość rynkowa...
1.6.2. ...wszystkich...
1.6.3. ...finalnych...
1.6.4. ...dóbr i usług...
1.6.5. ...wytworzonych...
1.6.6. ...w kraju...
1.6.7. ...w danym okresie
1.7. Składniki PKB
1.7.1. Konsumpcja
1.7.2. Inwestycje
1.7.3. Wydatki publiczne
1.7.4. Eksport netto
1.8. Różnica między realnym a nominalnym PKB
1.8.1. Przykład liczbowy
1.8.2. Deflator PKB
1.8.3. Ujęcie łańcuchowe
1.9. Ograniczenia PKB jako miary dobrobytu
1.9.1. Ekonomia szczęścia
1.9.2. Mierniki dobrobytu osobistego
1.10. Międzynarodowe różnice w poziomie PKB i jakości życia
1.11. Pomiar kosztów utrzymania
1.12. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
1.12.1. Metoda obliczania wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
1.12.2. Problemy związane z pomiarem kosztów utrzymania
1.12.3. Deflator PKB a wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
1.13. Korekta zmiennych ekonomicznych z tytułu inflacji
1.13.1. Dane pieniężne z różnych okresów
1.13.2. Indeksacja
1.13.3. Realna i nominalna stopa procentowa
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Część II 
Gospodarka realna w długim okresie
 
Rozdział 2. Produkcja i wzrost gospodarczy
 
2.1. Wzrost gospodarczy na świecie
2.2. Teoria wzrostu gospodarczego
2.3. Wydajność
2.3.1. Dlaczego wydajność jest taka ważna
2.3.2. Co decyduje o wydajności
2.4. Czynniki warunkujące wzrost gospodarczy
2.5. Źródła wzrostu gospodarczego
2.5.1. Zmiana stopy oszczędności
2.5.2. Wzrost populacji
2.5.3. Podniesienie poziomu technologicznego
2.6. Teoria endogenicznego wzrostu gospodarczego
2.7. Wzrost gospodarczy a polityka państwa
2.7.1. Znaczenie oszczędności i inwestycji
2.7.2. Malejące przychody i efekt doganiania
2.7.3. Inwestycje zagraniczne
2.7.4. Edukacja
2.7.5. Zdrowie i odżywianie
2.7.6. Prawa własności, stabilność polityczna i ład publiczny
2.7.7. Wolny handel
2.7.8. Badania i rozwój
2.7.9. Przyrost naturalny
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 3. Bezrobocie i rynek pracy
 
3.1. Definicja bezrobocia
3.1.1. Czym jest bezrobocie
3.1.2. Mierzenie poziomu bezrobocia
3.2. Przyczyny bezrobocia
3.2.1. Bezrobocie frykcyjne
3.2.2. Bezrobocie strukturalne
3.2.3. Niedoskonałości rynku pracy
3.2.4. Bezrobocie koniunkturalne
3.3. Naturalna stopa bezrobocia
3.3.1. Ile czasu bezrobotni pozostają bez pracy
3.3.2. Poszukiwanie pracy
3.3.3. Dlaczego bezrobocie frykcyjne jest nieuniknione
3.3.4. Polityka państwa w sferze poszukiwania pracy
3.3.5. Ubezpieczenie od bezrobocia
3.3.6. Krytyka koncepcji naturalnej stopy bezrobocia
3.4. Marks i rezerwowa armia bezrobotnych
3.5. Koszty bezrobocia
3.5.1. Indywidualne koszty bezrobocia
3.5.2. Koszty bezrobocia dla społeczeństwa i gospodarki
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Część III 
Makroekonomia w ujęciu długookresowym
 
Rozdział 4. Oszczędności, inwestycje i system finansowy
 
4.1. Instytucje finansowe w gospodarce
4.1.1. Rynki finansowe
4.1.2. Pośrednicy finansowi
4.1.3. Inne instrumenty finansowe
4.2. Wartość bieżąca, czyli jak zmienia się wartość pieniądza w czasie
4.3. Zarządzanie ryzykiem
4.3.1. Awersja do ryzyka
4.3.2. Rynek ubezpieczeń
4.3.3. Wycena ryzyka
4.3.4. Dywersyfikacja ryzyka indywidualnego
4.3.5. Zależność między ryzykiem a stopą zwrotu
4.4. Wycena aktywów – analiza fundamentalna
4.5. Oszczędności i inwestycje w systemie rachunków narodowych
4.5.1. Kilka ważnych tożsamości
4.5.2. Istota oszczędności i inwestycji
4.6. Rynek funduszy pożyczkowych
4.6.1. Podaż i popyt na fundusze pożyczkowe
4.6.2. Polityka nr 1: instrumenty zachęcające do oszczędzania
4.6.3. Polityka nr 2: instrumenty zachęcające do inwestowania
4.6.4. Polityka nr 3: deficyt budżetowy i nadwyżka budżetowa
4.6.5. Wybór międzyokresowy
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 5. System pieniężny
 
5.1. Znaczenie pieniądza
5.1.1. Funkcje pieniądza
5.1.2. Płynność aktywów
5.1.3. Rodzaje pieniądza
5.1.4. Pieniądz w gospodarce
5.2. Rola banków centralnych
5.3. Europejski Bank Centralny i wspólna waluta
5.4. Bank Anglii
5.5. Banki i podaż pieniądza
5.6. Bilans banku
5.7. Metody kontrolowania podaży pieniądza przez bank centralny
5.7.1. Operacje otwartego rynku
5.7.2. Stopa refinansowa
5.7.3. Luzowanie ilościowe
5.8. Wzrost ilości pieniądza i inflacja
5.9. Czym jest inflacja
5.9.1. Klasyczna teoria inflacji
5.9.2. Poziom cen i wartość pieniądza
5.9.3. Podaż, popyt i równowaga na rynku pieniężnym
5.9.4. Skutki zwiększania podaży pieniądza
5.9.5. Powrót do równowagi
5.9.6. Klasyczna dychotomia i neutralność pieniądza
5.9.7. Szybkość obiegu pieniądza i równanie ilościowe
5.9.8. Szybkość obiegu pieniądza w ujęciu szkoły austriackiej
5.9.9. Podatek inflacyjny
5.9.10. Efekt Fishera
5.10. Koszty inflacji
5.10.1. Spadek siły nabywczej? Złudzenie inflacyjne
5.10.2. Koszt zdartych zelówek
5.10.3. Koszty zmiany jadłospisów
5.10.4. Zmienność cen względnych i nieefektywna alokacja zasobów
5.10.5. Zakłócenia podatkowe spowodowane inflacją
5.10.6. Zamieszanie i niedogodności
5.10.7. Dodatkowy koszt nieoczekiwanej inflacji: arbitralna redystrybucja dochodów
5.11. Deflacja
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 6. Makroekonomia gospodarki otwartej
 
6.1. Międzynarodowe przepływy dóbr i kapitału
6.1.1. Przepływ dóbr i usług: eksport, import i eksport netto
6.1.2. Przepływ zasobów finansowych: odpływy kapitałowe netto
6.1.3. Równość eksportu netto i odpływów kapitałowych netto
6.1.4. Oszczędności i inwestycje oraz ich związek z przepływami międzynarodowymi
6.2. Ceny w transakcjach międzynarodowych: realne i nominalne kursy walutowe
6.2.1. Nominalne kursy walutowe
6.2.2. Realne kursy walutowe
6.3. Teoria parytetu siły nabywczej
6.3.1. Logika parytetu siły nabywczej
6.3.2. Wnioski z teorii parytetu siły nabywczej
6.3.3. Ograniczenia teorii parytetu siły nabywczej
6.4. Makroekonomiczna teoria gospodarki otwartej
6.5. Podaż i popyt na rynku funduszy pożyczkowych i rynku walutowym
6.5.1. Rynek funduszy pożyczkowych
6.5.2. Rynek walutowy
6.6. Stan równowagi w gospodarce otwartej
6.6.1. Odpływy kapitałowe netto jako łącznik między rynkami
6.6.2. Jednoczesne zrównoważenie dwóch rynków
6.7. Wpływ polityki państwa i różnych zdarzeń na gospodarkę otwartą
6.7.1. Deficyt budżetowy
6.7.2. Polityka handlowa
6.7.3. Ucieczka kapitału
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Część IV 
Krótkookresowe wahania w gospodarce
 
Rozdział 7. Cykle koniunkturalne
 
7.1. Trend rozwojowy
7.1.1. Pojęcia związane z analizą danych
7.1.2. Rodzaje trendów
7.1.3. Procykliczne i antycykliczne zmiany danych makroekonomicznych
7.1.4. Zmienne jako wskaźniki
7.2. Przyczyny wahań koniunktury
7.2.1. Decyzje gospodarstw domowych dotyczące wydatków
7.2.2. Decyzje przedsiębiorstw
7.2.3. Czynniki zewnętrzne
7.2.4. Polityka państwa
7.2.5. Poczucie pewności i oczekiwania
7.3. Modele cykli koniunkturalnych
7.3.1. Strona podażowa — model neoklasyczny
7.3.2. Strona podażowa — model neokeynesowski
7.3.3. Strona popytowa — model neoklasyczny
7.3.4. Strona popytowa — model neokeynesowski
7.3.5. Realny cykl koniunkturalny
7.4. Makroekonomiczne modele gospodarki
7.4.1. Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej
7.4.2. Podstawowe elementy modeli DSGE
7.4.3. Zastosowanie i przydatność modeli DSGE
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 8. Ekonomia keynesowska i model IS–LM
 
8.1. Krzyż keynesowski
8.1.1. Wydatki planowane i rzeczywiste
8.1.2. Równowaga gospodarki
8.2. Efekt mnożnikowy
8.2.1. Wzór na mnożnik wydatkowy
8.2.2. Inne zastosowania efektu mnożnikowego
8.2.3. Równowaga między planowanymi odpływami i dopływami
8.3. Krzywe IS i LM
8.3.1. Krzywa IS
8.3.2. Krzywa LM
8.4. Określanie stanu równowagi ogólnej za pomocą modelu IS–LM
8.4.1. Skutki zmiany polityki fiskalnej
8.4.2. Skutki zmiany polityki pieniężnej
8.5. Od modelu IS–LM do popytu zagregowanego
8.5.1. Krytyka modelu IS–LM i model Romera
8.5.2. Keynesizm po kryzysie
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 9. Popyt zagregowany i podaż zagregowana
 
9.1. Trzy podstawowe fakty dotyczące wahań koniunktury
9.1.1. Fakt 1: wahania aktywności gospodarczej są nieregularne i nieprzewidywalne
9.1.2. Fakt 2: większość zmiennych makroekonomicznych podlega równoległym wahaniom
9.1.3. Fakt 3: kiedy maleje produkcja, wzrasta bezrobocie
9.2. Wyjaśnienie krótkookresowych wahań koniunktury
9.2.1. Różnice między perspektywą krótkookresową a perspektywą długookresową
9.2.2. Podstawowy model wahań koniunktury
9.3. Krzywa popytu zagregowanego
9.3.1. Dlaczego krzywa popytu zagregowanego ma przebieg opadający
9.3.2. Przyczyny przesunięć krzywej popytu zagregowanego
9.4. Krzywa podaży zagregowanej
9.4.1. Dlaczego krzywa podaży zagregowanej jest w długim okresie pionowa
9.4.2. Przyczyny przesunięć krzywej podaży zagregowanej
9.4.3. Długookresowy wzrost gospodarczy i inflacja w nowym ujęciu
9.4.4. Dlaczego krótkookresowa krzywa podaży zagregowanej ma przebieg wznoszący
9.4.5. Przyczyny przesunięć krótkookresowej krzywej podaży zagregowanej
9.5. Dwie przyczyny wahań koniunktury
9.5.1. Skutki zmiany popytu zagregowanego
9.5.2. Skutki zmiany podaży zagregowanej
9.5.3. Nowa ekonomia keynesowska
9.5.4. Charakterystyka nowej ekonomii keynesowskiej
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 10. Wpływ polityki pieniężnej i na fiskalnej popyt zagregowany
 
10.1. Wpływ polityki pieniężnej na popyt zagregowany
10.1.1. Teoria preferencji płynności
10.1.2. Opadający przebieg krzywej popytu zagregowanego
10.1.3. Zmiany podaży pieniądza
10.1.4. Rola stóp procentowych
10.2. Wpływ polityki fiskalnej na popyt zagregowany
10.2.1. Zmiany wysokości wydatków publicznych
10.2.2. Zmiany wysokości podatków
10.3. Rola państwa w stabilizowaniu gospodarki
10.3.1. Argumenty za aktywną polityką stabilizacyjną
10.3.2. Argumenty przeciwko aktywnej polityce stabilizacyjnej
10.3.3. Automatyczne mechanizmy stabilizujące
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 11. Wybór między inflacją a bezrobociem w krótkim okresie
 
11.1. Zależność między inflacją a bezrobociem
11.1.1. David Hume
11.1.2. Jan Tinbergen i Lawrence Klein
11.1.3. Arthur Brown
11.2. Krzywa Phillipsa
11.2.1. Skąd się wzięła krzywa Phillipsa
11.2.2. Popyt zagregowany i podaż zagregowana a krzywa Phillipsa
11.3. Wpływ oczekiwań na położenie krzywej Phillipsa
11.3.1. Długookresowa krzywa Phillipsa
11.3.2. Pogodzenie teorii z danymi empirycznymi
11.3.3. Krótkookresowa krzywa Phillipsa
11.3.4. Kompromis między inflacją a bezrobociem
11.4. Długookresowa krzywa Phillipsa jako argument za niezależnością banku centralnego
11.5. Wpływ wstrząsów podażowych na położenie krzywej Phillipsa
11.6. Koszty tłumienia inflacji
11.6.1. Współczynnik poświęcenia
11.6.2. Teoria racjonalnych oczekiwań i możliwość bezbolesnego zwalczania inflacji
11.7. Polityka celu inflacyjnego
11.7.1. Warianty polityki celu inflacyjnego
11.7.2. Reguła Taylora
11.7.3. Polityka celu wzrostowego
11.8. Jeszcze kilka słów o krzywej Phillipsa
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 12. Polityka podażowa
 
12.1. Przesunięcia krzywej podaży zagregowanej
12.1.1. Znaczenie luki produktowej
12.1.2. Zrównoważony wzrost gospodarczy
12.2. Instrumenty polityki podażowej
12.2.1. Rynkowe instrumenty polityki podażowej
12.2.2. Interwencyjne instrumenty polityki podażowej
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Część V 
Makroekonomia międzynarodowa
 
Rozdział 13. Przyczyny i następstwa kryzysu finansowego z lat 2007–2009
 
13.1. Przyczyny kryzysu finansowego
13.1.1. Deregulacja rynków
13.1.2. Wzrost cen aktywów inwestycyjnych
13.1.3. Rynek subprime
13.1.4. Wzrost liczby niespłacanych kredytów
13.1.5. Na drodze do globalnej recesji
13.2. Hipoteza efektywności rynku
13.2.1. Hipoteza efektywności rynku przyczyną kryzysu finansowego?
13.2.2. Bańki inwestycyjne
13.2.3. Hipoteza efektywności rynku z perspektywy czasu
13.2.4. Hipoteza niestabilności finansowej Minsky’ego
13.3. Kryzys finansowy i dług publiczny
13.3.1. Dwa powiązane cykle
13.3.2. Akcelerator finansowy
13.3.3. Rola banków centralnych
13.3.4. Wnioski na przyszłość
13.4. Kryzys finansów publicznych
13.4.1. Grecki kryzys zadłużeniowy
13.4.2. Rozwój kryzysu
13.5. Wątpliwości dotyczące programów oszczędnościowych
13.5.1. Deficyt strukturalny i cykliczny
13.5.2. Konsolidacja fiskalna
13.5.3. Zaciskanie pasa kontra wzrost gospodarczy
13.6. Zagadka wydajności
13.6.1. Czym jest wydajność – przypomnienie
13.6.2. Czy znamy rozwiązanie zagadki
13.6.3. Kryzys finansowy z perspektywy czasu
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 14. Wspólne obszary walutowe
 
14.1. Strefa euro
14.2. Jednolity rynek – wspólny rynek Unii Europejskiej
14.3. Korzyści i koszty związane ze wspólną walutą
14.3.1. Korzyści
14.3.2. Koszty
14.4. Teoria optymalnego obszaru walutowego
14.4.1. Warunki sprzyjające ograniczeniu kosztów przyjęcia wspólnej waluty
14.4.2. Warunki sprzyjające zwiększeniu korzyści z przyjęcia wspólnej waluty
14.5. Europa jako optymalny obszar walutowy
14.5.1. Integracja handlowa
14.5.2. Elastyczność płac realnych
14.5.3. Mobilność siły roboczej
14.5.4. Mobilność kapitału finansowego
14.5.5. Symetryczne wstrząsy popytowe
14.5.6. Czy Europa jest optymalnym obszarem walutowym?
14.6. Polityka fiskalna we wspólnym obszarze walutowym
14.6.1. Federalizm fiskalny
14.6.2. Krajowa polityka fiskalna w unii walutowej i problem gapowicza
14.7. Pakt fiskalny
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Rozdział 15. Przyszłość Unii Europejskiej
 
15.1. Euro
15.2. Włochy
15.3. Brexit
15.3.1. Bezpośrednie skutki referendum
15.3.2. Kluczowe kwestie
15.3.3. Umowa o wystąpieniu i deklaracja polityczna
Podsumowanie
Powtórzenie
Ćwiczenia
 
Słownik pojęć
Indeks
N. Gregory Mankiw

N. GREGORY MANKIW jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie Harvarda. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Princeton i w Massachusetts Institute of Technology. Wykłada makroekonomię, mikroekonomię, statystykę oraz podstawy ekonomii. Profesor ma na swoim koncie wiele publikacji; regularnie uczestniczy w debatach akademickich i politycznych. Poza prowadzeniem wykładów, badań i pisaniem pełni także funkcje pracownika naukowego w amerykańskim Narodowym Biurze Badań Ekonomicznych (NBER), a także doradcy Banków Rezerwy Federalnej w Bostonie i Nowym Jorku oraz Biura Budżetu Kongresu Stanów Zjednoczonych. W latach 2003–2005 przewodniczył Radzie Doradców Ekonomicznych Prezydenta Stanów Zjednoczonych, a podczas wyborów prezydenckich w 2012 roku został doradcą Mita Romneya.

Mark P. Taylor

MARK P. TAYLOR pełni funkcje dziekana szkoły biznesu na Uniwersytecie Waszyngtona w St Louis (Stany Zjednoczone), a wcześniej był dziekanem szkoły biznesu na Uniwersytecie w Warwick (Wlk. Brytania). Pierwszy stopień naukowy, w dziedzinie filozofii, polityki i ekonomii, uzyskał na Uniwersytecie Oksfordzkim. Później studiował na Uniwersytecie Londyńskim, gdzie otrzymał tytuł magistra ekonomii, a następnie doktora ekonomii i finansów międzynarodowych. Profesor wykłada ekonomię i finanse na wielu uniwersytetach (w tym w Warwick, Oksfordzie i Nowym Jorku) oraz na wielu poziomach zaawansowania (w ramach kursów licencjackich, magisterskich i podyplomowych). Przez pewien czas pracował jako starszy ekonomista w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i w Banku Anglii. Zanim został dziekanem szkoły biznesu na Uniwersytecie w Warwick, pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w BlackRock, największej na świecie firmie specjalizującej się w zarządzaniu aktywami finansowymi, gdzie zajmował się planowaniem inwestycji międzynarodowych na podstawie analizy makroekonomicznej. Ma na koncie liczne publikacje w czasopismach naukowych i obecnie należy do najczęściej cytowanych ekonomistów na świecie. Był również członkiem Akademickiej Grupy Doradczej uczestniczącej w sporządzaniu raportów z serii „Fair and Effective Markets Review” publikowanych przez Bank Anglii.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy