Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Makroekonomia

Redakcja naukowa Alojzy Z. Nowak i Tomasz Zalega
ISBN: 978-83-208-2365-3
Liczba stron: 612
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II zmienione
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90 zł
67.92
Najniższa cena z 30 dni: 67.92
liczba egzemplarzy:

Makroekonomia, zajmująca się badaniem całej gospodarki narodowej i jej najważniejszych części, prezentując przy tym szeroką panoramę aktywności gospodarczej, jest dynamicznie rozwijającym się działem ekonomii. Książka, który oddajemy do rąk Czytelników, jest nowoczesnym podręcznikiem zawierającym wyważoną prezentację najistotniejszych zagadnień współczesnej makroekonomii. Autorzy omawiają w nim dorobek teorii ekonomii, wzbogacając rozważania o liczne odwołania do realiów gospodarki polskiej. Zakres wiedzy przedstawiony w podręczniku pokrywa się z programem nauczania makroekonomii realizowanym w większości uczelni ekonomicznych w kraju. W gronie autorów książki są pracownicy naukowi z dużym doświadczeniem dydaktycznym, reprezentujący najznamienitsze ośrodki naukowe z całej Polski: Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Łódzki.

Książka jest adresowana głównie do studentów wyższych uczelni na kierunkach ekonomicznych, ale może również stanowić cenne źródło wiedzy dla studentów informatyki, prawa i administracji, socjologii, politologii, europeistyki, polityki społecznej czy dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zainteresuje też słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów, pracowników naukowych oraz praktyków gospodarczych.

Wprowadzenie 

Część I  Wprowadzenie do makroekonomii

1. Podstawowe zagadnienia makroekonomii
1.1. Pojęcie i przedmiot makroekonomii
1.2. Metoda makroekonomii
1.3. Podstawowe szkoły makroekonomii 
1.4. Główne problemy makroekonomiczne
Podsumowanie
Najważniejsze terminy

2. Rachunek produktu społecznego
2.1. Mierniki makroekonomiczne systemu MPS i SNA
2.2. Produkt krajowy brutto i metody jego pomiaru
2.3. Produkt narodowy brutto
2.4. Inne mierniki działalności gospodarczej
2.5. Zmodyfikowane mierniki systemu rachunków narodowych
2.6. Metody uwzględniania zmiany cen
2.7. Ruch okrężny produktu i dochodu w gospodarce rynkowej 
Podsumowanie
Najważniejsze terminy

3. Model AD–AS
3.1. Podstawowe elementy modelu AD–AS
3.2. Krzywa agregatowego popytu
3.3. Krzywa agregatowej podaży
3.4. Równowaga makroekonomiczna w okresach krótkim i długim 
Podsumowanie
Najważniejsze terminy

Część II Gospodarka w krótkim okresie
 
4. Model gospodarki dwusektorowej w krótkim okresie 
4.1. Założenia dwusektorowego modelu równowagi w krótkim okresie 
4.2. Funkcja konsumpcji 
4.3. Funkcja oszczędności 
4.4. Funkcja inwestycji 
4.5. Popyt globalny w modelu J.M. Keynesa 
4.6. Krótkookresowa równowaga dochodu na rynku towarowym 
4.7. Mnożnik inwestycyjny 
4.8. Paradoks zapobiegliwości 
Podsumowanie 
Najważniejsze terminy 

5. Wydatki konsumpcyjne 
5.1. Pojęcie konsumpcji 
5.2. Uwarunkowania konsumpcji 
5.3. Mechanizm transmisyjny 
5.4. Hipoteza dochodu absolutnego J.M. Keynesa 
5.5. Hipoteza dochodu względnego J.S. Duesenberry’ego 
5.6. Teoria wyboru międzyokresowego I. Fishera 
5.7. Hipoteza dochodu permanentnego M. Friedmana 
5.8. Hipoteza cyklu życia F. Modiglianiego i A.K. Ando 
5.9. Behawioralna hipoteza cyklu życia H.M. Shefrina i R.H. Thalera 
Podsumowanie 
Najważniejsze terminy 

6. Wydatki inwestycyjne 
6.1. Wydatki inwestycje i funkcja inwestycji 
6.2. Kategorie wydatków inwestycyjnych 
6.3. Zasada akceleracji 
Podsumowanie 
Najważniejsze terminy
 
7. Wielosektorowe modele równowagi w krótkim okresie 
7.1. Podstawowe założenia trójsektorowego modelu równowagi krótkookresowej 
7.2. Podatki netto i funkcja konsumpcji 
7.3. Wpływ wydatków państwa i podatków na poziom równowagi krótkookresowej 
7.4. Mnożnikowy efekt wydatków i podatków 
7.5. Efekt Haavelmo 
7.6. Podstawowe założenia czterosektorowego modelu równowagi krótkookresowej 
7.7. Funkcja eksportu i importu 
7.8. Zależność między produkcją a popytem w gospodarce otwartej 
Podsumowanie 
Najważniejsze terminy 

8. Budżet państwa i polityka fiskalna 
8.1. Budżet państwa i jego funkcje  
8.2. Prorozwojowe cele państwa i wydatki budżetu 
8.3. Dochody budżetu państwa — rodzaje i funkcje podatków 
8.4. Deficyt budżetowy i dług publiczny 
8.5. Automatyczne stabilizowanie koniunktury. Ekspansywna i restrykcyjna polityka fiskalna 
8.6. Sumaryczna wielkość podatków a hipoteza behawioralna Laffera 
Podsumowanie 
Podstawowe pojęcia 

Aneks 
1. Podstawowe dane budżetowe 
2. Wyprowadzenie wzoru określającego relację długu publicznego do PKB 
3. Wyprowadzenie wzoru określającego relację deficytu pierwotnego do PKB 
4. Wyprowadzenie wzoru określającego wielkość dochodów budżetowych w funkcji stopy opodatkowania 
5. Makroekonomiczna algebra relacji między dochodem narodowym a deficytem budżetowym, wydatkami rządowymi, zyskami, inwestycjami i oszczędnościami 

9. Pieniądz. Polityka pieniężna 
9.1. Pojęcie i formy pieniądza 
9.2. Funkcje pieniądza 
9.3. Banki i ich funkcje 
9.4. Podaż pieniądza 
9.4.1. Podaż pieniądza w ujęciu szerokim 
9.4.2. Miary podaży pieniądza 
9.5. Popyt na pieniądz 
9.6. Kluczowe teorie popytu na pieniądz 
9.6.1. Ilościowa teoria pieniądza I. Fishera 
9.6.2. Teoria pieniądza A.C. Pigou 
9.6.3. Teoria preferencji płynności J.M. Keynesa 
9.6.4. Neoilościowa teoria pieniądza M. Friedmana 
9.7. Mechanizm kreacji pieniądza 
9.8. Podaż pieniądza a stopa procentowa 
9.9. Kontrola podaży pieniądza przez bank centralny 
9.9.1. Polityka rezerw obowiązkowych 
9.9.2. Polityka refinansowa 
9.9.3. Operacje na otwartym rynku 
9.10. Równowaga na rynku pieniężnym 
Podsumowanie 
Najważniejsze terminy 

10. Równowaga na rynkach towarowym i pieniężnym. Polityka fiskalna i pieniężna w gospodarce zamkniętej 
10.1. Stopa procentowa a popyt zagregowany 
10.2. Efekt wypierania 
10.3. Efekt tłumienia 
10.4. Założenia modelu IS–LM 
10.5. Równowaga na rynku towarowym 
10.5.1. Konstrukcja krzywej IS 
10.5.2. Nachylenie krzywej IS 
10.5.3. Przesunięcia krzywej IS 
10.6. Równowaga na rynku pieniężnym 
10.6.1. Konstrukcja krzywej LM 
10.6.2. Nachylenie krzywej LM 
10.6.3. Przesunięcia krzywej LM 
10.7. Równowaga na rynkach towarowym i pieniężnym — model IS–LM 
10.8. Polityka fiskalna — przesunięcie krzywej IS 
10.9. Polityka pieniężna — przesunięcie krzywej LM 
10.10. Skuteczność polityki fiskalnej i polityki pieniężnej 
10.11. Zarządzanie popytem a charakter polityki gospodarczej 
Podsumowanie 
Najważniejsze terminy 

Część III Gospodarka w długim okresie 

11. Wzrost gospodarczy 
11.1. Pojęcie i cechy wzrostu gospodarczego 
11.2. Czynniki wzrostu gospodarczego 
11.3. Makroekonomiczna funkcja produkcji 
11.4. Zatrudnienie i wydajność pracy 
11.5. Wydajność pracy i kapitałochłonność dochodu narodowego 
11.6. Tempo wzrostu dochodu narodowego a stopa inwestycji i współczynnik kapitałochłonności 
11.7. Model R.M. Solowa 
11.7.1. Egzogeniczny postęp techniczny 
11.7.2. Warunki zrównoważonego wzrostu w modelu R.M. Solowa 
11.7.3. Proces dochodzenia do równowagi w modelu R.M. Solowa 
11.7.4. Oszczędności w modelu R.M. Solowa 
Podsumowanie 
Najważniejsze terminy 

12. Koniunktura gospodarcza 
12.1. Pojęcie i cechy klasycznego oraz współczesnego cyklu koniunkturalnego 
12.2. Teorie cyklu koniunkturalnego 
12.2.1. Teorie egzogeniczne 
12.2.2. Teorie endogeniczne 
12.3. Współczesny cykl gospodarczy 
12.4. Koniunktura gospodarcza w Polsce 
Podsumowanie 
Najważniejsze terminy
 
13. Rynek pracy i bezrobocie 
13.1. Pojęcie i działanie rynku pracy 
13.1.1. Pojęcie rynku pracy 
13.1.2. Popyt na pracę 
13.1.3. Podaż pracy 
13.1.4. Równowaga i nierównowaga na rynku pracy 
13.2. Pojęcie bezrobocia 4 
13.3. Mierzenie bezrobocia 
13.4. Skutki bezrobocia 
13.5. Typy bezrobocia 
13.6. Główne teorie bezrobocia 
13.6.1. Ujęcie neoklasyczne 
13.6.2. Ujęcie keynesistowskie 
13.6.3. Teoria naturalnej stopy bezrobocia 
13.6.4. Teoria bezrobocia NAIRU 
13.6.5. Teoria poszukiwań na rynku pracy 
Podsumowanie 
Najważniejsze terminy 

14. Inflacja  
14.1. Pojęcie i pomiar inflacji 
14.2. Rodzaje inflacji 4 
14.3. Główne teorie inflacji 
14.3.1. Monetarystyczna teoria inflacji 
14.3.2. Popytowa (keynesowska) teoria inflacji 
14.3.3. Kosztowa teoria inflacji 
14.4. Konsekwencje inflacji 
14.5. Krótkookresowa krzywa Phillipsa 
14.6. Krzywa Friedmana-Phelpsa 
14.7. Krzywa Phillipsa z oczekiwaniami racjonalnymi 
Podsumowanie 
Najważniejsze terminy 

15. Model pełnej równowagi makroekonomicznej w gospodarce zamkniętej 465 
15.1. Wpływ poziomu cen na globalny popyt i dochód — makroekonomiczna krzywa popytu (MDS) 
15.2. Równowaga w modelu AD–AS 
15.3. Szoki popytowe, podażowe i technologiczne. Mechanizmy dostosowawcze 
15.4. Skuteczność polityk fiskalnej i pieniężnej w ujęciu modelu klasycznego oraz modelu keynesowskiego 
15.5. Rola rządu i banku centralnego w procesie stabilizacji gospodarki 
Podsumowanie 
Najważniejsze terminy
 
Część IV Zagadnienia gospodarki światowej 

16. Handel międzynarodowy 
16.1. Źródła korzyści z handlu międzygałęziowego 
16.2. Rodzaje korzyści z handlu międzygałęziowego 
16.3. Zmiany w handlu międzynarodowym we współczesnej gospodarce światowej 
16.4. Handel wewnątrzgałęziowy 
16.5. Korzyści z handlu wewnątrzgałęziowego 
16.6. Znaczenie handlu półproduktami 
16.7. Badanie empiryczne: polski handel z zagranicą w latach 2004–2017 
16.7.1. Handel Polski z Unią Europejską i resztą świata w latach 2004–2017 
Podsumowanie 
Najważniejsze pojęcia 

17. Bilans płatniczy i systemy kursu walutowego 
17.1. Pojęcie i struktura bilansu płatniczego 
17.1.1. Pojęcie bilansu płatniczego 
17.1.2. Równowaga w bilansie płatniczym 
17.2. Bilans obrotów bieżących a bilans obrotów kapitałowych 
17.3. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 
17.4. Bilans płatniczy i międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski 
17.5. Kurs walutowy i jego odmiany 
17.6. Rodzaje kursów walutowych 
17.7. Czynniki wpływające na poziom kursu walutowego 
17.8. Równowaga na rynku walutowym 
17.8.1. Popyt na walutę 
17.8.2. Podaż waluty 
17.9. Nominalny i realny kurs walutowy 
17.10. Kurs walutowy a efekt krzywej J 
17.11. Ewolucja systemów kursowych w gospodarce 
17.11.1. System waluty złotej 
17.11.2. System waluty sztabowo-złotej i dewizowo-złotej 
17.11.3. System z Bretton Woods 
17.11.4. System wielodewizowy 
17.11.5. Mechanizm kursów walutowych 
Podsumowanie 
Najważniejsze terminy
 
18. Model gospodarki otwartej 
18.1 Wyprowadzenie krzywej bilansu płatniczego (BP) 
18.2. Równowaga globalna w gospodarce otwartej w warunkach doskonałej mobilności kapitału 
18.2.1. Sytuacja sztywnego kursu walutowego 
18.2.2. Sytuacja płynnego kursu walutowego 
18.3. Efektywność polityki fiskalnej i pieniężnej przy założeniu doskonałej mobilności kapitału 
18.4. Równowaga globalna i skuteczność polityki makroekonomicznej w gospodarce otwartej przy założeniu braku mobilności kapitału i przy sztywnych kursach walutowych 
18.5. Równowaga globalna i skuteczność polityki makroekonomicznej w gospodarce otwartej przy założeniu braku mobilności kapitału i przy płynnych kursach walutowych 
18.6. Równowaga globalna i skuteczność polityki makroekonomicznej w gospodarce otwartej przy założeniu ograniczonej mobilności kapitału 
Podsumowanie 
Najważniejsze terminy 

19. Globalizacja a współczesny świat 
19.1. Historyczne etapy drogi do globalizacji gospodarki 
19.2. Globalne dylematy XXI wieku 
19.3. Nowe wzorce rozwojowe — koniec konsensusu waszyngtońskiego? 
19.4. Globalizacja a finansjeryzacja gospodarki światowej 
19.5. Globalizacja a „nowa gospodarka” 
19.6. Globalizacja — europejska perspektywa 
Podsumowanie 
Najważniejsze terminy 

Bibliografia 

 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy