Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu

Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska
ISBN: 978-83-208-2058-4
eISBN: 978-83-208-2558-9
Liczba stron: 216
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
59.90
53.90
liczba egzemplarzy:

Książka zawiera analizę wpływu ostatniego kryzysu na sytuację ekonomiczną i współpracę gospodarczą na świecie, w różnych grupach państw i wybranych państwach. Autorki zwracają szczególną uwagę na globalny charakter kryzysu oraz silniejszy spadek wartości światowego handlu niż produkcji. Badają zmiany, jakie zaszły w czasie kryzysu oraz przed jego rozpoczęciem w światowej produkcji, handlu dobrami i usługami oraz BIZ. Dokonują dezagregacji gospodarki światowej na gospodarki państw o różnym poziomie rozwoju i odmiennej specjalizacji eksportowej oraz należące do różnych ugrupowań integracyjnych i badają, jak kryzys wpływa na każdą grupę. Dokonują też analizy rzeczowej struktury handlu światowego i jego zmian w czasie kryzysu. Dużo miejsca poświęcają handlowi dobrami finalnymi i pośrednimi oraz produktami o różnym zaawansowaniu technicznym, a także wymianie wewnątrzgałęziowej. Przeprowadzają empiryczną analizę czynników decydujących o intensywności handlu (w tym kryzysu gospodarczego oraz udziału w zinstytucjonalizowanej integracji gospodarczej), wykorzystując modele grawitacji.

 

Książka jest przeznaczona dla ekonomistów i politologów oraz specjalistów od stosunków międzynarodowych, a także studentów kierunków ekonomicznych i interdyscyplinarnych nastawionych na problematykę międzynarodową. Po tę książkę powinni sięgnąć również analitycy zatrudnieni w firmach będących eksporterami, importerami oraz uczestnikami rynków finansowych. Przedstawione wnioski oraz dane statystyczne mogą też zainteresować polityków i dziennikarzy zajmujących się zagadnieniami ekonomicznymi.

Wstęp

1. Handel w warunkach kryzysu gospodarczego
1.1. Geneza kryzysu gospodarczego z końca pierwszej dekady XXI wieku
1.2. Główne przyczyny spadku obrotów handlowych w czasie kryzysu gospodarczego w teorii ekonomii
1.3. Przyczyny wzmocnionego spadku handlu w czasie ostatniego kryzysu gospodarczego — przegląd badań empirycznych
1.4. Uwagi końcowe

2. Gospodarka światowa i handel w warunkach kryzysu gospodarczego
2.1. Światowy PKB i handel
2.2. PKB i handel grup państw różniących się poziomem rozwoju gospodarczego
2.3. PKB i handel państw o różnych specjalizacjach eksportowych
2.4. Handel usługami
2.5. Światowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne
2.6. Otwartość gospodarki
2.7. Najwięksi uczestnicy handlu światowego
2.8. Uwagi końcowe

3. Największe ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, handlu międzynarodowym i przepływie kapitału bezpośredniego
3.1. Formy i podstawy prawne regionalnych ugrupowań integracyjnych
3.2. Ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej
3.3. Ugrupowania integracyjne w światowej wymianie towarowej
3.4. Ugrupowania integracyjne w światowym handlu usługami
3.5. Udział ugrupowań regionalnych w światowych bezpośrednich inwestycjach zagranicznych
3.6. Unia Europejska, strefa euro i wybrane państwa członkowskie w handlu światowym
3.7. Uwagi końcowe

4. Struktura rzeczowa światowej wymiany towarowej
4.1. Handel dobrami finalnymi i dobrami pośrednimi
4.2. Handel produktami przemysłowymi o różnym zaawansowaniu technologicznym i odmiennej intensywności wykorzystania czynników produkcji
4.3. Uwagi końcowe

5. Czynniki decydujące o intensywności międzynarodowej wymiany towarowej
5.1. Prekursorzy wykorzystywania prawa grawitacji w ekonomii
5.2. Model grawitacji jako narzędzie badania wpływu kryzysu na wielkość handlu
5.3. Empiryczna analiza wpływu ostatniego kryzysu gospodarczego na handel międzynarodowy
5.4. Uwagi końcowe

6. Handel wewnątrzgałęziowy Polski z wybranymi państwami i grupami państw
6.1. Handel międzynarodowy we współczesnej gospodarce światowej
6.2. Główne przyczyny prowadzenia handlu wewnątrzgałęziowego
6.3. Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy
6.4. Znaczenie handlu wewnątrzgałęziowego w gospodarce światowej
6.5. Polski handel wewnątrzgałęziowy
6.6. Uwagi końcowe

Podsumowanie

Bibliografia

Elżbieta Czarny

Dr hab. Elżbieta Czarny, profesor nadzwyczajny – jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz studiów doktoranckich w SGPiS. Obecnie jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej specjalizacją naukową jest mikroekonomia oraz ekonomia międzynarodowa, zwłaszcza handel międzynarodowy oraz integracja gospodarcza. Jest dwukrotną laureatką Nagród Ministra Edukacji Narodowej i wielokrotną laureatką Nagród Rektora SGPiS oraz SGH za pracę naukową. Kierowała zespołami badawczymi realizującymi projekty badawcze zlecane przez Komitet Badań Naukowych, Narodowy Bank Polski i Narodowe Centrum Nauki oraz prowadzone w SGH. Jest współautorką analiz ekonomicznych przygotowywanych na zlecenie m.in. Ministerstwa Gospodarki, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Fundacji im. F. Eberta. Jest tłumaczką i i redaktorem naukowym tłumaczeń wielu podręczników i ich fragmentów oraz prac naukowych. Ma w dorobku aktywny udział w konferencjach naukowych w wielu państwach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi wykłady z ekonomii międzynarodowej w uczelniach polskich i niemieckich.

Jest autorką podręcznika akademickiego do mikroekonomii oraz autorką i współautorką monografii na temat m.in. handlu międzynarodowego, współpracy gospodarczej w warunkach kryzysu ekonomicznego oraz integracji gospodarczej, a także kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu mikroekonomii i ekonomii międzynarodowej (w języku polskim, niemieckim i angielskim).

Katarzyna Śledziewska

Dr hab. Katarzyna Śledziewska – pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Makroekonomii i Handlu Zagranicznego. Podejmowane przeze nią prace badawcze mieszczą się w czterech głównych obszarach tematycznych.

Pierwszy obszar badawczy stanowią zagadnienia związane z pozycją Polski w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w polskim handlu. Drugi obszar badań związany jest z mierzeniem efektów handlowej integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską zarówno przed integracja, jak i po. Trzecim obszarem badawczym jest kryzys gospodarczy i jego wpływ na funkcjonowanie gospodarki światowej i gospodarek narodowych. Czwartym obszarem badań naukowych jest badanie rozwoju, efektów i motywów regionalizmu handlowego. Najważniejszym efektem prac nad regionalizmem jest monografia Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna.

W sumie Katarzyna Śledziewska jest autorem 1 książki napisanej samodzielnie, 4 książki we współautorstwie, 24 rozdziałów w wydawnictwach zbiorowych napisanych we współautorstwie, 6 rozdziałów w wydawnictwach zbiorowych napisanych samodzielnie, w tym 6 w języku angielskim, 18 artykułów we współautorstwie, w tym 8 w języku angielskim.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł