Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka

Redakcja naukowa Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski
ISBN: 978-83-208-2047-8
eISBN: 978-83-208-2536-7
Liczba stron: 404
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
54.90
liczba egzemplarzy:

Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą międzynarodowych stosunków gospodarczych. Autorzy zaprezentowali rzeczywiste przeobrażenia, jakim gospodarka światowa podlegała w ostatnich dziesięcioleciach, na tle podstawowych teorii z zakresu ekonomii międzynarodowej. W podręczniku przedstawiono: strukturę współczesnej gospodarki światowej; międzynarodowy handel towarowy i handel usługami; kształtowanie się cen we współczesnym handlu światowym; zagraniczną i międzynarodową politykę handlową; międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej; międzynarodowy transfer zasobów pracy, technologii, wiedzy naukowo-technicznej i innowacji; konkurencyjność międzynarodową; kurs walutowy i międzynarodowy rynek walutowy; bilans płatniczy; kryzysy walutowe i finansowe; międzynarodową integrację gospodarczą i globalizację we współczesnej gospodarce światowej.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni (w tym międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii, zarządzania), a także politologii, europeistyki, dziennikarstwa.

Spis treści

 

Wstęp

 

Wykaz skrótów

 

Rozdział 1. Współczesna gospodarka światowa — istota i struktura
1.1. Pojęcie gospodarki światowej
1.2. Podmioty współczesnej gospodarki światowej
1.2.1. Przedsiębiorstwa narodowe (krajowe)
1.2.2. Korporacje transnarodowe (międzynarodowe, wielonarodowe)
1.2.3. Gospodarki narodowe
1.2.4. Międzynarodowe ugrupowania integracyjne .
1.2.5. Międzynarodowe organizacje gospodarcze
1.3. Regionalna struktura współczesnej gospodarki światowej
1.4. Gospodarka światowa a gospodarka globalna

 

Rozdział 2. Międzynarodowy handel towarowy
2.1. Przesłanki rozwoju międzynarodowej wymiany towarowej
2.2. Przyczyny zmian we współczesnym międzynarodowym handlu towarowym
2.3. Kierunki przemian w strukturze międzynarodowej wymiany towarowej
2.4. Organizacja i funkcjonowanie międzynarodowych rynków towarowych

 

Rozdział 3. Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii
3.1. Teorie przedklasyczne
3.2. Teorie klasyczne i neoklasyczne
3.3. Współczesne teorie handlu międzynarodowego

 

Rozdział 4. Międzynarodowy handel usługami
4.1. Usługi w handlu międzynarodowym — pojęcie i specyfika międzynarodowej wymiany usług
4.2. Struktura współczesnego handlu usługami — kierunki i czynniki zmian

 

Rozdział 5. Kształtowanie się cen we współczesnym handlu światowym
5.1. Pojęcie ceny światowej
5.2. Metody analizy kształtowania się cen w krótkim i długim okresie
5.3. Krótkookresowe zmiany cen na rynku światowym
5.4. Długookresowe zmiany cen na rynku światowym
5.5. Tendencje cen światowych w latach 2008–2010

 

Rozdział 6. Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa
6.1. Zagraniczna polityka handlowa — istota, cele i narzędzia
6.2. Liberalizacja handlu międzynarodowego w ramach GATT/WTO
6.3. Współczesna międzynarodowa polityka handlowa

 

Rozdział 7. Międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej
7.1. Pojęcie, istota i formy międzynarodowych przepływów kapitałowych
7.2. Międzynarodowe przepływy kapitałów ze źródeł prywatnych — rys historyczny
7.3. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce światowej
7.3.1. Pojęcie, istota i determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych
7.3.2. Rozmiary i struktura międzynarodowych przepływów kapitałowych w formie BIZ po roku 1980
7.3.3. Korporacje transnarodowe w globalnych przepływach BIZ
7.3.4. Rola BIZ w rozwoju gospodarczym krajów rozwijających się
7.4. Międzynarodowe przepływy kapitału w formie inwestycji portfelowych
7.5. Międzynarodowe przepływy kapitału w formie pozostałych inwestycji

 

Rozdział 8. Migracja zasobów pracy w skali międzynarodowej
8.1. Pojęcie międzynarodowej migracji
8.2. Przyczyny i skutki migracji
8.3. Bariery migracji
8.4. Główne kierunki międzynarodowej migracji ekonomicznej po II wojnie światowej

 

Rozdział 9. Międzynarodowy transfer technologii, wiedzy naukowo-technicznej i innowacji
9.1. Technologia i myśl naukowo-techniczna jako przedmiot transferu w skali międzynarodowej
9.2. Innowacje — istota i cechy
9.3. Kluczowe tendencje w dziedzinie technologii, nauki i innowacji

 

Rozdział 10. Konkurencyjność międzynarodowa
10.1. Istota konkurencyjności międzynarodowej
10.2. Konkurencyjność międzynarodowa przedsiębiorstw
10.3. Konkurencyjność międzynarodowa na poziomie mezoekonomicznym
10.4. Konkurencyjność międzynarodowa gospodarek narodowych
10.5. Konkurencyjność na poziomie mega ekonomicznym

 

Rozdział 11. Kurs walutowy i międzynarodowy rynek walutowy
11.1. Pojęcie i rodzaje kursów walutowych
11.2. Determinanty zmian kursów walutowych
11.3. Wymienialność walut
11.4. Międzynarodowy rynek walutowy

 

Rozdział 12. Przeobrażenia współczesnego międzynarodowego systemu walutowego
12.1. Pojęcie i ewolucja międzynarodowego systemu walutowego
12.2. Waluty rezerwowe
12.3. Rozwój współpracy walutowej w ujęciu regionalnym
12.3.1. Pojęcie unii monetarnej i teoria optymalnego obszaru walutowego
12.3.2. Unia gospodarcza i walutowa państw Unii Europejskiej
12.3.2.1. Geneza współpracy walutowej w Europie Zachodniej
12.3.2.2. Ustanowienie wspólnej waluty
12.3.2.3. Warunki i perspektywy rozszerzenia strefy euro
12.3.3. Wschodniokaraibska Unia Walutowa
12.3.4. Strefa franka CFA
12.3.5. Wspólny Obszar Monetarny (strefa randa)
12.3.6. Perspektywy utworzenia unii walutowej przez Radę Państw Zatoki

 

Rozdział 13. Bilans płatniczy i problem jego równowagi
13.1. Istota i struktura bilansu płatniczego
13.2. Problem równowagi bilansu płatniczego
13.3. Przywracanie równowagi bilansu płatniczego
13.4. Równowaga płatnicza na świecie

 

Rozdział 14. Kryzysy walutowe i finansowe w gospodarce światowej
14.1. Pojęcie kryzysów walutowych i finansowych
14.2. Mechanizmy powstawania kryzysów walutowych
14.3. Kryzysy walutowo-finansowe w krajach o rynkach wschodzących na przełomie XX i XXI wieku
14.4. Globalny kryzys finansowy lat 2007–2009

 

Rozdział 15. Międzynarodowa integracja gospodarcza i jej znaczeniedla gospodarki światowej
15.1. Regionalna integracja ekonomiczna a konkurencyjność
15.2. Ewolucja modelu integracji na przykładzie integracji europejskiej
15.3. Światowa ekspansja Unii Europejskiej

 

Rozdział 16. Globalizacja we współczesnej gospodarce światowej i jej skutki
16.1. Geneza, pojęcie i definicja globalizacji
16.2. Efekty globalizacji
16.3. Rola państwa w globalizującej się gospodarce światowej

 

Rozdział 17. Problemy globalne współczesnego świata .
17.1. Pojęcie i cechy problemów globalnych
17.2. Wyczerpywanie się surowców naturalnych
17.3. Ekologiczne następstwa działalności gospodarczej człowieka
17.4. Problemy demograficzne współczesnego świata
17.5. Głód jako problem globalny
17.6. Zadłużenie zagraniczne — przyczyny i skutki

 

ANEKSY

Międzynarodowe organizacje wywierające największy wpływ na współczesnągospodarkę światową i jej funcjonowanie

Aneks A. Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu/Światowa Organizacja Handlu (GATT/WTO)

Aneks B. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)

Aneks C. Grupa Banku Światowego

Aneks D. Regionalne banki rozwoju

Aneks E. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Aneks F. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)

 

Bibliografia

Redakcja naukowa Ewa Oziewicz
Redakcja naukowa Ewa Oziewicz

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Od 2008 r. Kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Instytucie Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1998-2008 Wicedyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego, w okresie 2007-2011 współzałożycielka i pierwszy Dyrektor Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego, a od października 2011 r. Przewodnicząca Rady Naukowej Centrum. 
Wykładała na licznych uniwersytetach zagranicznych, m.in. w MGIMO w Moskwie, na Uniwersytecie Huddersfield oraz Thames Valley University w Londynie, na Międzynarodowym Uniwersytecie w Barcelonie i in.
Autorka i współautorka wielu książek i artykułów z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Szczególnie interesuje się problematyką rozwoju gospodarczego krajów azjatyckich i integracją gospodarczą w Azji.

Tomasz Michałowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w tematyce międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych.
Zainteresowania naukowe obejmują w szczególności zagadnienia związane z międzynarodowym systemem walutowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz integracją gospodarczą i walutową, kryzysami walutowymi, przepływami kapitału w skali międzynarodowej.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł