Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka

Redakcja naukowa Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski
ISBN: 978-83-208-2047-8
Pages: 404
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00
Ask about product

The manual covers the area of knowledge concerning international economic relations. Its Authors presented actual transformations occurring in the global economy over the recent decades at the background of basic theories in the field of international economy. The manual presents: the structure of contemporary global economy; international trade in commodities and services; pricing and price trends in contemporary global trade; foreign and international commercial policy; international capital flows in contemporary global economy; international transfer of labor resources, technologies, scientific and technological knowledge and innovation; international competitiveness; currencies exchange rates and international monetary market; balance of payment; monetary and financial crises; international economic integration and globalization in contemporary global economy.

The manual is addressed to students in the faculties of economics in universities (including the faculties international economic relations, economics, management), as well as of political sciences, European studies and journalism.

Spis treści

 

Wstęp

 

Wykaz skrótów

 

Rozdział 1. Współczesna gospodarka światowa — istota i struktura
1.1. Pojęcie gospodarki światowej
1.2. Podmioty współczesnej gospodarki światowej
1.2.1. Przedsiębiorstwa narodowe (krajowe)
1.2.2. Korporacje transnarodowe (międzynarodowe, wielonarodowe)
1.2.3. Gospodarki narodowe
1.2.4. Międzynarodowe ugrupowania integracyjne .
1.2.5. Międzynarodowe organizacje gospodarcze
1.3. Regionalna struktura współczesnej gospodarki światowej
1.4. Gospodarka światowa a gospodarka globalna

 

Rozdział 2. Międzynarodowy handel towarowy
2.1. Przesłanki rozwoju międzynarodowej wymiany towarowej
2.2. Przyczyny zmian we współczesnym międzynarodowym handlu towarowym
2.3. Kierunki przemian w strukturze międzynarodowej wymiany towarowej
2.4. Organizacja i funkcjonowanie międzynarodowych rynków towarowych

 

Rozdział 3. Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii
3.1. Teorie przedklasyczne
3.2. Teorie klasyczne i neoklasyczne
3.3. Współczesne teorie handlu międzynarodowego

 

Rozdział 4. Międzynarodowy handel usługami
4.1. Usługi w handlu międzynarodowym — pojęcie i specyfika międzynarodowej wymiany usług
4.2. Struktura współczesnego handlu usługami — kierunki i czynniki zmian

 

Rozdział 5. Kształtowanie się cen we współczesnym handlu światowym
5.1. Pojęcie ceny światowej
5.2. Metody analizy kształtowania się cen w krótkim i długim okresie
5.3. Krótkookresowe zmiany cen na rynku światowym
5.4. Długookresowe zmiany cen na rynku światowym
5.5. Tendencje cen światowych w latach 2008–2010

 

Rozdział 6. Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa
6.1. Zagraniczna polityka handlowa — istota, cele i narzędzia
6.2. Liberalizacja handlu międzynarodowego w ramach GATT/WTO
6.3. Współczesna międzynarodowa polityka handlowa

 

Rozdział 7. Międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej
7.1. Pojęcie, istota i formy międzynarodowych przepływów kapitałowych
7.2. Międzynarodowe przepływy kapitałów ze źródeł prywatnych — rys historyczny
7.3. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce światowej
7.3.1. Pojęcie, istota i determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych
7.3.2. Rozmiary i struktura międzynarodowych przepływów kapitałowych w formie BIZ po roku 1980
7.3.3. Korporacje transnarodowe w globalnych przepływach BIZ
7.3.4. Rola BIZ w rozwoju gospodarczym krajów rozwijających się
7.4. Międzynarodowe przepływy kapitału w formie inwestycji portfelowych
7.5. Międzynarodowe przepływy kapitału w formie pozostałych inwestycji

 

Rozdział 8. Migracja zasobów pracy w skali międzynarodowej
8.1. Pojęcie międzynarodowej migracji
8.2. Przyczyny i skutki migracji
8.3. Bariery migracji
8.4. Główne kierunki międzynarodowej migracji ekonomicznej po II wojnie światowej

 

Rozdział 9. Międzynarodowy transfer technologii, wiedzy naukowo-technicznej i innowacji
9.1. Technologia i myśl naukowo-techniczna jako przedmiot transferu w skali międzynarodowej
9.2. Innowacje — istota i cechy
9.3. Kluczowe tendencje w dziedzinie technologii, nauki i innowacji

 

Rozdział 10. Konkurencyjność międzynarodowa
10.1. Istota konkurencyjności międzynarodowej
10.2. Konkurencyjność międzynarodowa przedsiębiorstw
10.3. Konkurencyjność międzynarodowa na poziomie mezoekonomicznym
10.4. Konkurencyjność międzynarodowa gospodarek narodowych
10.5. Konkurencyjność na poziomie mega ekonomicznym

 

Rozdział 11. Kurs walutowy i międzynarodowy rynek walutowy
11.1. Pojęcie i rodzaje kursów walutowych
11.2. Determinanty zmian kursów walutowych
11.3. Wymienialność walut
11.4. Międzynarodowy rynek walutowy

 

Rozdział 12. Przeobrażenia współczesnego międzynarodowego systemu walutowego
12.1. Pojęcie i ewolucja międzynarodowego systemu walutowego
12.2. Waluty rezerwowe
12.3. Rozwój współpracy walutowej w ujęciu regionalnym
12.3.1. Pojęcie unii monetarnej i teoria optymalnego obszaru walutowego
12.3.2. Unia gospodarcza i walutowa państw Unii Europejskiej
12.3.2.1. Geneza współpracy walutowej w Europie Zachodniej
12.3.2.2. Ustanowienie wspólnej waluty
12.3.2.3. Warunki i perspektywy rozszerzenia strefy euro
12.3.3. Wschodniokaraibska Unia Walutowa
12.3.4. Strefa franka CFA
12.3.5. Wspólny Obszar Monetarny (strefa randa)
12.3.6. Perspektywy utworzenia unii walutowej przez Radę Państw Zatoki

 

Rozdział 13. Bilans płatniczy i problem jego równowagi
13.1. Istota i struktura bilansu płatniczego
13.2. Problem równowagi bilansu płatniczego
13.3. Przywracanie równowagi bilansu płatniczego
13.4. Równowaga płatnicza na świecie

 

Rozdział 14. Kryzysy walutowe i finansowe w gospodarce światowej
14.1. Pojęcie kryzysów walutowych i finansowych
14.2. Mechanizmy powstawania kryzysów walutowych
14.3. Kryzysy walutowo-finansowe w krajach o rynkach wschodzących na przełomie XX i XXI wieku
14.4. Globalny kryzys finansowy lat 2007–2009

 

Rozdział 15. Międzynarodowa integracja gospodarcza i jej znaczeniedla gospodarki światowej
15.1. Regionalna integracja ekonomiczna a konkurencyjność
15.2. Ewolucja modelu integracji na przykładzie integracji europejskiej
15.3. Światowa ekspansja Unii Europejskiej

 

Rozdział 16. Globalizacja we współczesnej gospodarce światowej i jej skutki
16.1. Geneza, pojęcie i definicja globalizacji
16.2. Efekty globalizacji
16.3. Rola państwa w globalizującej się gospodarce światowej

 

Rozdział 17. Problemy globalne współczesnego świata .
17.1. Pojęcie i cechy problemów globalnych
17.2. Wyczerpywanie się surowców naturalnych
17.3. Ekologiczne następstwa działalności gospodarczej człowieka
17.4. Problemy demograficzne współczesnego świata
17.5. Głód jako problem globalny
17.6. Zadłużenie zagraniczne — przyczyny i skutki

 

ANEKSY

Międzynarodowe organizacje wywierające największy wpływ na współczesnągospodarkę światową i jej funcjonowanie

Aneks A. Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu/Światowa Organizacja Handlu (GATT/WTO)

Aneks B. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)

Aneks C. Grupa Banku Światowego

Aneks D. Regionalne banki rozwoju

Aneks E. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Aneks F. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)

 

Bibliografia

Redakcja naukowa Ewa Oziewicz
Redakcja naukowa Ewa Oziewicz

Full Professor, PhD Dsc in economic sciences. Since 2008 the Head of the Institute of International Economic Relations in the Institute of Foreign Trade at the University of Gdansk. In the years 1998-2008 vice-director of the Institute of Foreign Trade; in the period 2007-2011 co-founder and the first Director of the Center for Eastern Asian Studies at the University of Gdansk; since October 2011 the President of the Scientific Council of that body.
Lectured in many foreign universities, i.a. in MGIMO in Moscow, the University Huddersfield and Thames Valley University in London, International University of Barcelona.
Author and co-author of many books and articles in the area of international economic relations.
Particularly interested in problems of economic development of Asian countries and the economic integration of Asia.

Tomasz Michałowski

Doctor of economic sciences, associate professor in the Institute of Foreign Trade, in the Faculty of Economics, the University of Gdansk. Specialized in issues of international economic relations and international finance.
His scientific interests include, in particular, issues related with the international monetary system, International Monetary Fund, as well as economic and monetary integration, currency-related crisis, capital flows on an international scale.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 56 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €