Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się

Eugeniusz Najlepszy, Konrad Sobański
ISBN: 978-83-208-1849-9
eISBN: 978-83-208-2387-5
Liczba stron: 244
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
56.90 zł
48.37
Najniższa cena z 30 dni: 48.37
51.20
liczba egzemplarzy:

W książce pokazano makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania stabilności równowagi bilansu płatniczego grupy wybranych krajów rozwijających się. Autrzy, prof. Eugeniusz Najlepszydr Konrad Sobański, skupili uwagę na sposobach identyfikowania i prognozowania zagrożeń pojawiających się w związku z nierównowagą obrotów bieżących bilansu płatniczego w warunkach postępującej globalizacji. Część teoretyczna książki obejmuje analizę procesu stabilności zewnętrznej krajów rozwijających się. Natomiast w części empirycznej pokazano model, na podstawie którego można diagnozować gwałtowne zmiany sald rachunków bieżących i finansowo-kapitałowych w bilansach płatniczych krajów rozwijających się, co daje możliwość wczesnego wykrywania procesów i trendów będących szansą lub zagrożeniem dla międzynarodowej płynności kraju.


Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni.


Prof. Eugeniusz Najlepszydr Konrad Sobański 18 października 2010 r. zostali laureatami XVI edycji konkursu o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów.

Spis treści

Wprowadzenie
 

1. Warunki stabilności zewnętrznej krajów rozwijających się
1.1. Wzrost roli kapitału międzynarodowego w systemie finansowym kraju
1.2. Podstawowe sektory gospodarki krajowej w warunkach otwartych rynków finansowych
1.3. Relacje gospodarki krajowej z otoczeniem międzynarodowym
1.4. Ośrodki władzy gospodarczej a napływ kapitału globalnego
1.5. Model stabilności zewnętrznej gospodarki krajowej
1.6. Uwagi końcowe


2. Otoczenie międzynarodowe w perspektywie globalnej
2.1. Upadek systemu Bretton Woods
2.2. Fale ekspansji finansowej w gospodarce globalnej
2.3. Globalna gra na rynkach finansowych
2.4. W kierunku światowego ładu finansowego
2.5. Uwagi końcowe


3. Teoretyczne koncepcje oceny deficytu obrotów bieżących i analizy jego stabilności
3.1. Rozwój teorii bilansu płatniczego - rys historyczny
3.2. Deficyt rachunku bieżącego jako zakłócenie - tradycyjne podejście do oceny nierównowagi obrotów bieżących
3.2.1. Podejście elastycznościowe
3.2.2. Podejście absorpcyjne
3.2.3. Podejście monetarne
3.3. Deficyt obrotów bieżących jako przejaw optymalizacji konsumpcji podmiotów gospodarczych w długim okresie; międzyokresowe podejście do rachunku bieżącego
3.3.1. Koncepcja analizy międzyokresowej w teorii bilansu płatniczego
3.3.2. Doktryna Lawsona jako aplikacja analizy międzyokresowej
3.4. Koncepcje oceny bezpieczeństwa deficytu obrotów bieżących
3.4.1. Koncepcja stabilności deficytu obrotów bieżących oparta na wypłacalności gospodarki
3.4.2. Rozszerzenie koncepcji stabilności nierównowagi obrotów bieżących o aspekty behawioralne
3.4.3. Koncepcja nadmiernego deficytu obrotów bieżących
3.5. Uwagi końcowe


4. Przegląd wyników badań empirycznych w zakresie zewnętrznej stabilności gospodarki
4.1. Problematyka zewnętrznej stabilności gospodarki w badaniach empirycznych
4.2. Badania Milesi-Ferretti i Razina
4.3. Badania Frankela i Rose'a
4.4. Badania Eichengreena, Rose'a i Wyplosza
4.5. Badania Goldsteina, Kaminsky i Reinhart
4.6. Uwagi końcowe


5. Tendencje w bilansie płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1998-2007
5.1. Zjawisko deficytu obrotów bieżących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
5.2. Współzależność przepływów finansowych bilansu płatniczego i zmian międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
5.3. Deficyty obrotów bieżących a źródła ich finansowania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
5.3.1. Tendencje na rachunku obrotów bieżących
5.3.2. Tendencje na rachunku finansowym i kapitałowym
5.4. Deficyty obrotów bieżących a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej
5.4.1. Struktura i dynamika międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto
5.4.2. Tendencje w procesie akumulacji aktywów rezerwowych
5.5. Wskaźniki sektora zewnętrznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
5.5.1. Miary zadłużenia i struktury pasywów zagranicznych
5.5.2. Miary płynności międzynarodowej
5.6. Uwagi końcowe


6. Procedura empirycznej analizy uwarunkowań korekt deficytu obrotów bieżących w krajach rozwijających się
6.1. Problem oceny bezpieczeństwa deficytu obrotów bieżących
6.2. Cel badania empirycznego w grupie krajów rozwijających się
6.3. Zakres próby i źródła badawcze
6.3.1. Zakres przedmiotowy
6.3.2. Zakres podmiotowy
6.3.3. Źródła badawcze
6.3.4. Korekty bilansu płatniczego włączone do próby
6.4. Czynniki warunkujące korekty deficytu obrotów bieżących
6.4.1. Charakterystyka czynników wewnętrznych
6.4.2. Charakterystyka czynników zewnętrznych
6.5. Uwagi końcowe


7. Empiryczne modele oceny stabilności deficytu obrotów bieżących w krajach rozwijających się i ich aplikacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
7.1. Metody analizy empirycznej
7.2. Determinanty korekt deficytu rachunku bieżącego - wyniki analizy sygnałów
7.2.1. Kwestie metodyczne
7.2.2. Zakres zmiennych oraz ich poziomy krytyczne
7.2.3. Jakość predykcyjna zmiennych
7.2.4. Estymacja ryzyka korekty rachunku bieżącego w próbie
7.2.5. Podsumowanie wyników
7.3. Determinanty korekt deficytu rachunku bieżącego -wyniki regresji logistycznej .
7.3.1. Kwestie metodyczne .
7.3.2. Model regresji logistycznej i jego wykorzystanie do estymacji prawdopodobieństwa korekty rachunku bieżącego w próbie
7.3.3. Podsumowanie wyników
7.4. Stabilność deficytu bilansu obrotów bieżących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - aplikacja modeli empirycznych
7.4.1. Zakres oceny
7.4.2. Ocena stabilności deficytu obrotów bieżących w latach 1998-2007
7.5. Uwagi końcowe


Refleksje podsumowujące
 

Literatura

Eugeniusz Najlepszy

Profesor doktor habilitowany, (ur. 30. XII.1940 r. w Słupeczce) ekonomista, uczeń prof. Wacława Wilczyńskiego, specjalista w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych.

Od 1990 roku profesor Akademii Ekonomicznej - obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 1986 – 1994 Wicedyrektor Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 1994 – 2006 - Kierownik Katedry Handlu Międzynarodowego, a od 2006 roku Kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
Staże naukowe: Instytut Międzynarodowych Problemów Ekonomicznych RWPG w Moskwie (1973 – 1977), Trent University (1991), Reading University (1993), Bradford University (1995).
Badania: zajmuje się problemami zarządzania finansami międzynarodowymi i prowadzi badania nad wykorzystaniem instrumentów finansowych w transgranicznych operacjach handlowych przedsiębiorstw krajowych. W ostatnim okresie podejmuje badania i studia empiryczne nad ewolucją równowagi bilansu płatniczego w krajach europejskich. W szczególności uwagę koncentruje na rozpoznaniu i interpretacji przyczyn utrzymywania się deficytów na rachunkach bieżących bilansu płatniczego w grupie postsocjalistycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w fazie zaawansowanej transformacji ustrojowej. Kolejnym obszarem badawczym są makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania stabilności równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1998 – 2009. Aktualnie pracuje nad zagadnieniami strategii regulacyjnych w gospodarkach wschodzących dotyczących międzynarodowych przepływów kapitału w kontekście stabilności równowagi zewnętrznej.
Główne publikacje: Handel zagraniczny w systemie planowania i zarządzania w Polsce (PWN, 1970); Programowanie specjalizacji eksportowej w przemyśle(PWN, 1979); Changes and Tendencies in economic relations of EEC (1990); Zarządzanie finansami międzynarodowymi (PWE, 2000); Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw (PWE, 2007); Determinanty bilansu płatniczego krajów europejskich (współautor, PWN, 2008); Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się (współautor, PWE, 2010).

Konrad Sobański

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Stopień doktora nauk ekonomicznych otrzymał w 2009 r. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Za rozprawę doktorską wyróżniony Nagrodą Rektora UEP. W czasie swojej pracy naukowej brał udział w projektach badawczych finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poprzednio Ministra Nauki i Informatyzacji). Laureat XVI edycji konkursu o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów. Laureat Nagrody Zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe.

Autor prac naukowych z zakresu finansów międzynarodowych. Współautor dwóch monografii naukowych: Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się (PWE 2010, autor rozdziałów 3, 4, 5, 6 i 7) oraz Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich (PWN 2008, autor rozdziałów 5 i 6). Obecnie zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł