Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się

Eugeniusz Najlepszy, Konrad Sobański
ISBN: 978-83-208-1849-9
eISBN: 978-83-208-2387-5
Pages: 244
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
13.00
12.00
number copies:

The book revels macroeconomic and institutional pre-conditions determining the stability of the balance of payments in a selected group of developing countries. The Authors, Prof. Eugeniusz Najlepszy and Konrad Sobański, PhD, focused upon methods of identification and forecasting the threats that result from an imbalance of current accounts within the balance of payments under conditions of increasing globalization. The theoretical part of the book includes an analysis of the process of developing countries’ external stability of. Then, in the empirical part, a model is shown allowing to diagnose the abrupt changes in the current accounts and financial-capital accounts in balances of payments of developing countries, which enables early detection of processes occurring there and of trends being either opportunities or threats to a country’s international liquidity.


The book is addressed to lecturers and students of economic faculties in universities.


On 18 October 2010 Prof. Eugeniusz Najlepszy and Konrad Sobański, PhD became winners of the 16th edition of the Competition held by Bank Handlowy S.A. in Warsaw, for their particular contribution into development of science in the field of economics and finance.

Spis treści

Wprowadzenie
 

1. Warunki stabilności zewnętrznej krajów rozwijających się
1.1. Wzrost roli kapitału międzynarodowego w systemie finansowym kraju
1.2. Podstawowe sektory gospodarki krajowej w warunkach otwartych rynków finansowych
1.3. Relacje gospodarki krajowej z otoczeniem międzynarodowym
1.4. Ośrodki władzy gospodarczej a napływ kapitału globalnego
1.5. Model stabilności zewnętrznej gospodarki krajowej
1.6. Uwagi końcowe


2. Otoczenie międzynarodowe w perspektywie globalnej
2.1. Upadek systemu Bretton Woods
2.2. Fale ekspansji finansowej w gospodarce globalnej
2.3. Globalna gra na rynkach finansowych
2.4. W kierunku światowego ładu finansowego
2.5. Uwagi końcowe


3. Teoretyczne koncepcje oceny deficytu obrotów bieżących i analizy jego stabilności
3.1. Rozwój teorii bilansu płatniczego - rys historyczny
3.2. Deficyt rachunku bieżącego jako zakłócenie - tradycyjne podejście do oceny nierównowagi obrotów bieżących
3.2.1. Podejście elastycznościowe
3.2.2. Podejście absorpcyjne
3.2.3. Podejście monetarne
3.3. Deficyt obrotów bieżących jako przejaw optymalizacji konsumpcji podmiotów gospodarczych w długim okresie; międzyokresowe podejście do rachunku bieżącego
3.3.1. Koncepcja analizy międzyokresowej w teorii bilansu płatniczego
3.3.2. Doktryna Lawsona jako aplikacja analizy międzyokresowej
3.4. Koncepcje oceny bezpieczeństwa deficytu obrotów bieżących
3.4.1. Koncepcja stabilności deficytu obrotów bieżących oparta na wypłacalności gospodarki
3.4.2. Rozszerzenie koncepcji stabilności nierównowagi obrotów bieżących o aspekty behawioralne
3.4.3. Koncepcja nadmiernego deficytu obrotów bieżących
3.5. Uwagi końcowe


4. Przegląd wyników badań empirycznych w zakresie zewnętrznej stabilności gospodarki
4.1. Problematyka zewnętrznej stabilności gospodarki w badaniach empirycznych
4.2. Badania Milesi-Ferretti i Razina
4.3. Badania Frankela i Rose'a
4.4. Badania Eichengreena, Rose'a i Wyplosza
4.5. Badania Goldsteina, Kaminsky i Reinhart
4.6. Uwagi końcowe


5. Tendencje w bilansie płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1998-2007
5.1. Zjawisko deficytu obrotów bieżących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
5.2. Współzależność przepływów finansowych bilansu płatniczego i zmian międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
5.3. Deficyty obrotów bieżących a źródła ich finansowania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
5.3.1. Tendencje na rachunku obrotów bieżących
5.3.2. Tendencje na rachunku finansowym i kapitałowym
5.4. Deficyty obrotów bieżących a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej
5.4.1. Struktura i dynamika międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto
5.4.2. Tendencje w procesie akumulacji aktywów rezerwowych
5.5. Wskaźniki sektora zewnętrznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
5.5.1. Miary zadłużenia i struktury pasywów zagranicznych
5.5.2. Miary płynności międzynarodowej
5.6. Uwagi końcowe


6. Procedura empirycznej analizy uwarunkowań korekt deficytu obrotów bieżących w krajach rozwijających się
6.1. Problem oceny bezpieczeństwa deficytu obrotów bieżących
6.2. Cel badania empirycznego w grupie krajów rozwijających się
6.3. Zakres próby i źródła badawcze
6.3.1. Zakres przedmiotowy
6.3.2. Zakres podmiotowy
6.3.3. Źródła badawcze
6.3.4. Korekty bilansu płatniczego włączone do próby
6.4. Czynniki warunkujące korekty deficytu obrotów bieżących
6.4.1. Charakterystyka czynników wewnętrznych
6.4.2. Charakterystyka czynników zewnętrznych
6.5. Uwagi końcowe


7. Empiryczne modele oceny stabilności deficytu obrotów bieżących w krajach rozwijających się i ich aplikacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
7.1. Metody analizy empirycznej
7.2. Determinanty korekt deficytu rachunku bieżącego - wyniki analizy sygnałów
7.2.1. Kwestie metodyczne
7.2.2. Zakres zmiennych oraz ich poziomy krytyczne
7.2.3. Jakość predykcyjna zmiennych
7.2.4. Estymacja ryzyka korekty rachunku bieżącego w próbie
7.2.5. Podsumowanie wyników
7.3. Determinanty korekt deficytu rachunku bieżącego -wyniki regresji logistycznej .
7.3.1. Kwestie metodyczne .
7.3.2. Model regresji logistycznej i jego wykorzystanie do estymacji prawdopodobieństwa korekty rachunku bieżącego w próbie
7.3.3. Podsumowanie wyników
7.4. Stabilność deficytu bilansu obrotów bieżących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - aplikacja modeli empirycznych
7.4.1. Zakres oceny
7.4.2. Ocena stabilności deficytu obrotów bieżących w latach 1998-2007
7.5. Uwagi końcowe


Refleksje podsumowujące
 

Literatura

Eugeniusz Najlepszy

Professor, PhD, Dsc, (born on 30 Dec. 1940 in Słupeczka) - economist, student of Professor Wacław Wilczyński, expert in the area of international economic relations and international finance.

Since 1990 Professor of the Academy of Economics – at present the Poznan University of Economics and Business. In the years 1986 – 1994 Deputy Director of the Institute of International Economic Relations, 1994 – 2006 – Head of the Chair of International Trade, and since 2006 Head of the Chair of International Finance in the Poznan University of Economics and Business, member of the Poznan Society for the Advancement of Arts.
Scholarships: Institute of International Economic Problems of COMECON in Moscow (1973 – 1977), Trent University (1991), Reading University (1993), Bradford University (1995).
Research: deals with problems concerning management of international finance and involves in research on the utilization of financial instruments in cross-border commercial dealings by domestic enterprises. Recently undertakes research and empirical studies on the evolution of the balance of payments in European countries. His particular areas of focus include identification and interpretation of reasons of persistence of deficits in the current accounts of the balance of payment in the group of post-socialist countries of the Central and Eastern Europe undergoing the stage of advanced systemic transformation. His another research area is that of macroeconomic and institutional prerequisites for the stability of external balance of developing countries, with particular emphasis upon countries of Central and Eastern Europe in the years 1998 – 2009. At present he has been working on the issues of regulatory strategies in emerging economies, concerning international capital flows in the context of their external balance stability.
Most important publications: Handel zagraniczny w systemie planowania i zarządzania w Polsce (Foreign trade in the system of planning and management in Poland, PWN, 1970); Programowanie specjalizacji eksportowej w przemyśle (Export specialization programming in industry, PWN, 1979); Changes and tendencies in economic relations of EEC (1990); Zarządzanie finansami międzynarodowymi (International finance management, PWE, 2000); Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw (International corporate finance, PWE, 2007); Determinanty bilansu płatniczego krajów europejskich (Determinants of European countries’ balance of payments, co-author, PWN, 2008); Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się (Developing countries’external imbalance, co-author, PWE, 2010).

Konrad Sobański

Doctor of economic sciences, graduate of the Poznan University of Economics and Business; acquired the doctoral degree in economic sciences in 2009 in the Faculty of International Economy in the Poznan University of Economics and Business. His doctoral dissertation was distinguished with the Award of the Rector of Poznan University of Economics and Business. During his scholar work he participated in research projects financed by the Minister of Science and Higher Education the Minister of Science and Higher Education (formerly the Minister of Science and IT Solutions). Laureate of the 16th edition of the competition for the Award of the Bank Handlowy in Warsaw S.A. for extraordinary contribution to development of science in the area of economics and finance. Laureate of the Team Award of the Minister of Science and Higher Education for his achievements in science.

Author of scientific works in the area of international finance. Co-author of two monographs: Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się (Developing countries’ external imbalance, PWE 2010, author of chapters 3, 4, 5, 6 and 7) and Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich (Determinants of European countries’ balance of payments, PWN 2008, author of chapters 5 and 6). At present employed as member of the scholar staff on the job of associate professor in the Chair of International Finance in the University of Economics in in Poznan.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €