Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej a polityka rozwoju regionalnego. Projekty i ich realizacja

Przemysław Dubel
ISBN: 978-83-208-2417-9
Ean: 9788320824179
Liczba stron: 240
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90 zł
42.42
Najniższa cena z 30 dni: 42.42
liczba egzemplarzy:

Książka przedstawia wielopłaszczyznowe ujęcie zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kontekście rozwoju regionalnego. W obliczu bieżącej debaty o przyszłości polityki spójności UE i formułowanych argumentów o nowych kierunkach interwencji strukturalnej, które implikują zmiany na wszystkich poziomach rozwoju regionalnego, problem podjęty w pracy należy uznać za aktualny i ważny dla dyscypliny nauk o zarządzaniu. 

Publikacja może być przydatna zwłaszcza dla pracowników urzędów centralnych i regionalnych w Polsce ubiegających się o projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Jest ona adresowana również do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów i słuchaczy szkół menedżerskich i programów MBA. Zalecić ją można również do wykorzystania przez środowisko biznesu jako pomoc w określaniu kierunków rozwoju przedsiębiorstw w kontekście możliwości uzyskania finansowania zgodnie z priorytetami wspieranymi w strategicznych programach Unii Europejskiej i Polski.

 

Wstęp
Założenia badawcze
Problem badawczy, cele badania, pytanie badawcze i przyjęte hipotezy
Struktura pracy
Wpływ przeprowadzonych badań na rozwój nauki 

1. Polityka regionalna Unii Europejskiej – mechanizmy, uwarunkowania i narzędzia
1.1. Podstawy wdrażania i realizacji polityki rozwoju regionalnego
1.1.1. Cele i ewolucja polityki regionalnej Unii Europejskiej
1.1.2. Polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w świetle koncepcji teoretycznych
1.1.3. Ewaluacja polityki regionalnej – podstawy i warunki
1.1.4. Rozwój regionalny i polityka rozwoju regionalnego w Polsce
1.2. Fundusze strukturalne i inwestycyjne Unii Europejskiej jako finansowy instrument zarządzania polityką rozwoju regionalnego – charakterystyka i zasady wykorzystania
1.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
1.2.2. Europejski Fundusz Społeczny
1.2.3. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
1.2.4. Europejski Fundusz Morski i Rybacki
1.2.5. Fundusz Spójności
1.3. Zarządzanie rozwojem regionalnym w kontekście Nowej Ekonomii Strukturalnej 

2. Programy operacyjne w Polsce w latach 2014–2020 – charakterystyka wsparcia i zasady implementacji
2.1. Programy krajowe
2.1.1. Infrastruktura i Środowisko – usuwanie głównych barier rozwojowych
2.1.2. Inteligentny Rozwój – poszukiwanie konkurencyjności gospodarki
2.1.3. Wiedza Edukacja Rozwój – budowanie kapitału ludzkiego
2.1.4. Polska Cyfrowa – przymus nowoczesności
2.1.5. Polska Wschodnia – łagodzenie zapóźnień historycznych
2.1.6. Pomoc Techniczna – niezbędny potencjał administracyjny
2.2. Programy regionalne 
2.3. Budowa krajowego systemu instytucjonalnego zarządzania środkami Unii Europejskiej 
2.4. Ocena alokacji funduszy strukturalnych w Polsce w ramach programów
krajowych 

3. Identyfikacja barier w dostępie do funduszy unijnych i ocena ich znaczenia w procesie rozwoju polskich regionów – badania własne
3.1. Pytanie i hipotezy badawcze
3.2. Charakterystyka respondentów
3.3. Opis konstruktów i narzędzia pomiarowego
3.3.1. Bariery informacyjne 
3.3.2. Bariery proceduralne 
3.3.3. Bariery finansowe
3.3.4. Bariery instytucjonalne
3.4. Wyniki badań
3.5. Omówienie wyników

4. Projekt jako narzędzie do pozyskiwania funduszy unijnych – podstawy teoretyczne i studia przypadków
4.1. Definicja i podstawowe determinanty projektu
4.2. Zarządzanie cyklem życia projektu
4.3. Analiza interesariuszy
4.4. Analiza problemu i celu projektu
4.5. Budżet projektu
4.6. Ewaluacja i kontrola projektów 
4.7. Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej jako instrumenty podnoszące konkurencyjność regionów
4.8. Badanie wdrożenia modelu Well-Box – studium przypadku
4.8.1. Geneza przyjętego rozwiązania modelowego, zarządzanie projektem innowacyjnym testującym z komponentem ponadnarodowym 
4.8.2. Uzasadnienie wyboru i cel innowacji dla przyjętego rozwiązania modelowego 
4.8.3. Opis innowacji
4.8.4. Schemat wdrożenia modelu
4.8.5. Testowanie i analiza porównawcza modelu Well-Box
4.8.6. Konkluzje i omówienie wyników

5. Wnioski i rekomendacje końcowe


Bibliografia
Źródła internetowe
Spis rysunków
Spis tabel

Przemysław Dubel
Przemysław Dubel

Dr inż. Przemysław Dubel – adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Projektów i Ekspertyz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu restrukturyzacji PKO BP oraz Zespołu Doradców Pełnomocnika Rządu ds. Informacji Europejskiej; ekspert w zakresie budowy aktywnych form zatrudnienia, wsparcia rynku pracy, budowy struktur JST oraz realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Od 2004 roku zarządza projektami inwestycyjnymi, doradczymi, szkoleniowymi i międzynarodowymi realizowanymi dla szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, a także administracji publicznej. W swojej działalności naukowej specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania rozwojem regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na dynamizację rynku europejskiego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji naukowych poświęconych tym zagadnieniom oraz wielu ekspertyz, a także aktywnym konsultantem i trenerem.  

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł