Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw

Eugeniusz Najlepszy
ISBN: 978-83-208-2038-6
Liczba stron: 428
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90
Zapytaj

Podręcznik zawiera wiedzę o finansowaniu przedsiębiorstw międzynarodowych. Autor przeanalizował m.in.: bilans obrotów bieżących i przepływy kapitału, kurs walutowy i mechanizm dostosowawczy, rynki walutowe i typy transakcji, derywaty walutowe, ryzyko kursowe, kursowe ryzyko krótko- i długookresowe, zarządzanie ryzykiem (księgowym, krótko- i długookresowym), międzynarodowe finansowanie krótkoterminowe, finansowanie handlu zagranicznego, kapitał obrotowy i bieżącą politykę kredytową, przepływy finansowe, strategie inwestycyjne, ocenę efektywności inwestycji zagranicznych, ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe, opodatkowanie dochodów zagranicznych.

 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów MBA, studentów studiów podyplomowych na kierunkach ekonomicznych.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1
Bilans obrotów bieżących i przepływy kapitału

1.1. Składniki rachunków bilansu płatniczego
1.2. Obroty bieżące
1.3. Obroty kapitałowe i finansowe
1.4. Oficjalne transakcje rezerwowe
1.5. Współzależności między rachunkiem obrotów bieżących a przepływami kapitału i PKB
1.6. Bilans płatniczy a równowaga wewnętrzna
1.7. Podsumowanie

 

Rozdział 2
Kurs walutowy i mechanizm dostosowawczy

2.1. Kurs równowagi na rynku walutowym
2.2. Mechanizmy korygujące poziom kursu walutowego
2.3. Rola oczekiwań na rynku walutowym
2.4. Podsumowanie

 

Rozdział 3
Zmiany relacji parytetowych na rynku walutowym

3.1. Parytetowe zmiany kursów walut
3.2. Parytet siły nabywczej
3.3. Efekt Fishera
3.4. Międzynarodowy efekt Fishera
3.5. Parytet stopy procentowej
3.6. Parytet kursu terminowego jako prognoza oczekiwanego kursu kasowego
3.7. Pokryty arbitraż stopy procentowej na rynku terminowym
3.8. Prognozowanie kursów walut
3.9. Podsumowanie

 

Rozdział 4
Rynki walutowe i typy transakcji

4.1. Uczestnicy rynku
4.2. Rynek kasowy
4.3. Rynek terminowy
4.4. Wykorzystanie kontraktów terminowych w transakcjach hedgingowych i arbitrażu
4.5. Zysk w iteracyjnym arbitrażu stopy procentowej
4.6. Podsumowanie

 

Rozdział 5
Instrumenty rynku terminowego — derywaty walutowe

5.1. Kontrakty terminowe futures
5.2. Kontrakty walutowe futures
5.3. Opcje walutowe
5.4. Zastosowanie opcji walutowych
5.5. Osłona transakcji handlu zagranicznego przy użyciu opcji walutowych i kontraktów terminowych
5.6. Proste i złożone handlowe strategie opcyjne
5.7. Arbitraż opcji walutowych i parytet opcji kupna-sprzedaży
5.8. Technika notowań cen futures i opcji giełdowych
5.9. Podsumowanie

 

Rozdział 6
Pojęcie i rodzaje ryzyka kursowego

6.1. Istota ryzyka kursowego
6.2. Rola ryzyka kursowego w podejmowaniu decyzji finansowych
6.3. Podsumowanie

 

Rozdział 7
Kursowe ryzyko konwersji (księgowe)

7.1. Alternatywne metody rachunku różnic kursowych
7.2. Standardy rachunkowości wykorzystywane w konsolidacji sprawozdań finansowych
7.3. Ryzyko konwersji a wycena ekonomicznego ryzyka kursowego
7.4. Podsumowanie

 

Rozdział 8
Kursowe ryzyko transakcyjne (krótkookresowe) i ekonomiczne (długookresowe)

8.1. Pomiar ryzyka transakcyjnego i ekonomicznego
8.2. Analiza wpływu ryzyka kursowego na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
w długim okresie
8.3. Analizy hipotetycznych przypadków
8.4. Podsumowanie

 

Rozdział 9
Zarządzanie ryzykiem konwersji (księgowym)

9.1. Metoda osłony otwartej pozycji walutowej w bilansie firmy
9.2. Techniki (instrumenty) osłony walutowej pozycji majątkowej
9.3. Podsumowanie

 

Rozdział 10
Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym (krótkookresowym)

10.1. Wykorzystanie technik wewnętrznych
10.2. Finansowe instrumenty kontraktowe (techniki zewnętrzne)
10.3. Swapy walutowe (umowy o zamianie funduszy walutowych)
10.4. Podsumowanie

 

Rozdział 11
Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym (długookresowym)

11.1. Strategie dywersyfikacji
11.2. Inicjatywy marketingowe
11.3. Dywersyfikacja produkcji
11.4. Zróżnicowanie źródeł finansowania
11.5. Podsumowanie

 

Rozdział 12
Źródła i koszty międzynarodowego finansowania krótkoterminowego

12.1. Strategia krótkoterminowego finansowania w walutach zagranicznych
12.2. Źródła finansowania transakcji bieżących
12.3. Rachunek kosztów zagranicznych źródeł finansowania krótkoterminowego
12.4. Podsumowanie

 

Rozdział 13
Instrumenty i techniki finansowania handlu zagranicznego

13.1. Instrumenty kredytowania transakcji zagranicznych
13.2. Techniki finansowania handlu zagranicznego
13.3. Rządowe źródła finansowania eksportu i gwarancje kredytowe
13.4. Handel zagraniczny wiązany
13.5. Podsumowanie

 

Rozdział 14
Kapitał obrotowy i bieżąca polityka kredytowa

14.1. Zarządzanie bieżącymi środkami dewizowymi
14.2. Należności i polityka kredytowa filii zagranicznej
14.3. Zarządzanie zapasami
14.4. Podsumowanie

 

Rozdział 15
Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie międzynarodowym

15.1. Kanały transferu środków finansowych z filii zagranicznych do firmy macierzystej
15.2. Wypłata dywidend
15.3. Opłaty za usługi licencyjne, menedżerskie i konsultingowe
15.4. Ceny transferowe
15.5. Manewrowanie terminami płatności
15.6. Pożyczki fasadowe
15.7. Przymusowe reinwestycje
15.8. Podsumowanie

 

Rozdział 16
Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym

16.1. Model procesu wyboru bezpośrednich inwestycji zagranicznych
16.2. Identyfikacja projektów inwestycyjnych za granicą
16.3. Ocena efektywności projektów inwestycji zagranicznych
16.4. Opcje wzrostu a ocena projektów inwestycyjnych
16.5. Ocena ryzyka politycznego
16.6. Podsumowanie

 

Rozdział 17
Ocena finansowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych

17.1. Prosty model oceny inwestycji zagranicznej
17.2. Rozwinięty model oceny efektywności inwestycji zagranicznej
17.3. Porównanie projektów o różnych okresach życia
17.4. Procedura analizy finansowej
17.5. Oszacowanie kosztu kapitału w projekcie inwestycji zagranicznej
17.6. Podsumowanie

 

Rozdział 18
Ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe

18.1. Ocena zagraniczna ryzyka politycznego
18.2. Neutralizowanie skutków ryzyka politycznego
18.3. Procedury rewindykacyjne po skonfiskowaniu inwestycji zagranicznej
18.4. Podsumowanie

 

Rozdział 19
Strategie finansowania międzynarodowego w długim okresie

19.1. Ocena kosztów funduszy międzynarodowych na podstawie analizy
wartości zaktualizowanej netto
19.2. Wpływ decyzji finansowych na ryzyko operacyjne w skali międzynarodowej
19.3. Wybór struktury kapitałowej filii zagranicznej
19.4. Podsumowanie

 

Rozdział 20
Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło funduszy długoterminowych

20.1. Nowe powiązania między przedsiębiorstwami a instytucjami finansowymi
20.2. Eurowalutowy rynek kredytów średnio- i długoterminowych
20.3. Międzynarodowy rynek obligacji
20.4. Międzynarodowy rynek akcji
20.5. Podsumowanie

 

Rozdział 21
Globalne rynki swapów długoterminowych

21.1. Swapy stopy procentowej
21.2. Swapy walutowe
21.3. Swapy kredytowe
21.4. Transakcje zamiany długów zewnętrznych krajów zadłużonych
21.5. Podsumowanie

 

Rozdział 22
Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych

22.1. Wpływ podatków na dochody z tytułu różnic kursowych
22.2. Konstrukcja opodatkowania dochodów firmy zagranicznej
22.3. Zobowiązania podatkowe krajowych przedsiębiorstw działających za
granicą
22.4. Podsumowanie

 

Rozdział 23
Redukcja obciążeń fiskalnych w rajach podatkowych

23.1. Wzrost znaczenia obszarów o liberalnym prawie podatkowym
23.2. Raje podatkowe i sposoby ich wykorzystania przez firmy międzynarodowe
23.3. Zasady szacowania oszczędności osiąganych za pomocą spółki z siedzibą w raju podatkowym
23.4. Podsumowanie

 

Słownik ważniejszych terminów finansowych

 

Bibliografia

 

Indeks

Eugeniusz Najlepszy

Profesor doktor habilitowany, (ur. 30. XII.1940 r. w Słupeczce) ekonomista, uczeń prof. Wacława Wilczyńskiego, specjalista w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych.

Od 1990 roku profesor Akademii Ekonomicznej - obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 1986 – 1994 Wicedyrektor Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 1994 – 2006 - Kierownik Katedry Handlu Międzynarodowego, a od 2006 roku Kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
Staże naukowe: Instytut Międzynarodowych Problemów Ekonomicznych RWPG w Moskwie (1973 – 1977), Trent University (1991), Reading University (1993), Bradford University (1995).
Badania: zajmuje się problemami zarządzania finansami międzynarodowymi i prowadzi badania nad wykorzystaniem instrumentów finansowych w transgranicznych operacjach handlowych przedsiębiorstw krajowych. W ostatnim okresie podejmuje badania i studia empiryczne nad ewolucją równowagi bilansu płatniczego w krajach europejskich. W szczególności uwagę koncentruje na rozpoznaniu i interpretacji przyczyn utrzymywania się deficytów na rachunkach bieżących bilansu płatniczego w grupie postsocjalistycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w fazie zaawansowanej transformacji ustrojowej. Kolejnym obszarem badawczym są makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania stabilności równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1998 – 2009. Aktualnie pracuje nad zagadnieniami strategii regulacyjnych w gospodarkach wschodzących dotyczących międzynarodowych przepływów kapitału w kontekście stabilności równowagi zewnętrznej.
Główne publikacje: Handel zagraniczny w systemie planowania i zarządzania w Polsce (PWN, 1970); Programowanie specjalizacji eksportowej w przemyśle(PWN, 1979); Changes and Tendencies in economic relations of EEC (1990); Zarządzanie finansami międzynarodowymi (PWE, 2000); Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw (PWE, 2007); Determinanty bilansu płatniczego krajów europejskich (współautor, PWN, 2008); Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się (współautor, PWE, 2010).

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł