Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Finanse międzynarodowe. Wybrane problemy

Redakcja naukowa Magdalena Markiewicz, Urszula Mrzygłód
ISBN: 978-83-208-2178-9
Liczba stron: 416
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
Zapytaj

Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw powoduje wzrost zainteresowania finansami międzynarodowymi oraz zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny. Podręcznik prezentuje istotę finansów międzynarodowych przedsiębiorstw i funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych. Jednym z jego walorów jest przedstawienie wielu przykładów analitycznych oraz odniesień do rzeczywistych wydarzeń w gospodarce światowej, które ułatwiają czytelnikowi przyswojenie zarówno prostszych, jak i bardziej złożonych zagadnień finansów międzynarodowych. Autorzy, będący pracownikami naukowymi Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych sopockiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, omawiają w książce:

 

- międzynarodowe otoczenie makroekonomiczne (między innymi bilans płatniczy, kursy walutowe i systemy kursowe),

 

- długookresowe inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw międzynarodowych i związane z nimi różne rodzaje ryzyka,

 

- międzynarodowe rynki finansowe (w tym rynek eurowalutowy, międzynarodowy rynek kapitałowy, międzynarodowe centra finansowe),

 

- problematykę finansowania przedsiębiorstwa międzynarodowego i budowy jego struktury kapitałowej,

 

- fuzje i przejęcia,

 

- międzynarodowe planowanie podatkowe.

 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w tym międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii zarządzania, finansów i bankowości.

Spis treści

 

Przedmowa

 

Wykaz skrótów

 

CZĘŚĆ I. MAKROEKONOMICZNE OTOCZENIE FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

Rozdział 1. Współczesne systemy kursowe
1.1. Rodzaje systemów i kursów walutowych
1.2. Teoria optymalnych obszarów walutowych
1.3. Waluty światowe
1.3.1. Pojęcie waluty międzynarodowej
1.3.2. Pozycja dolara amerykańskiego
1.4. Strefy walutowe
1.4.1. Strefa euro
1.4.2. Strefa funta brytyjskiego
1.4.3. Strefy franka francuskiego CFA i CFP
1.4.4. Strefy walutowe w Eurazji i nad Zatoką Perską
1.5. Obszar wpływów wybranych walut państw Azji i Pacyfiku
1.5.1. Dolar australijski
1.5.2. Dolar singapurski
1.5.3. Rupia indyjska
1.5.4. Juan chiński
1.6. Studium przypadku. Czy juan zajmie miejsce dolara amerykańskiego w międzynarodowym systemie walutowym?

 

Rozdział 2. Bilans płatniczy
2.1. Pojęcie bilansu płatniczego
2.2. Rejestrowanie transakcji w bilansie płatniczym
2.3. Struktura bilansu płatniczego
2.3.1. Rachunek obrotów bieżących
2.3.2. Nierównowaga na rachunku obrotów bieżących
2.3.3. Bilans obrotów kapitałowych i finansowych
2.3.3.1. Rachunek obrotów finansowych
2.3.3.2. Rachunek obrotów kapitałowych
2.3.4. Saldo błędów i opuszczeń
2.4. Rachunek oficjalnych transakcji rezerwowych
2.5. Równowaga bilansu płatniczego
2.6. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna (MPI)

 

Rozdział 3. Kursy walutowe — podstawy teoretyczne
3.1. Parytet siły nabywczej
3.2. Parytet stóp procentowych i twierdzenie Fishera
3.3. Monetarne ujęcie kursu walutowego i bilansu płatniczego
3.4. Dynamika kursu walutowego i overshoot

 

CZĘŚĆ II. MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE — MIEJSCE INWESTOWANIA I ŹRÓDŁO KAPITAŁU

 

Rozdział 4. Rynki eurowalutowy i eurokredytowy
4.1. Istota eurorynków
4.1.1. Mechanizm i przyczyny powstania eurorynku
4.1.2. Funkcjonowanie eurobanków
4.1.3. Mechanizm kreacji eurodolara
4.2. Korzyści i zagrożenia związane z funkcjonowaniem eurorynków
4.3. Finansowanie na rynkach eurowalutowym i eurokredytowym

 

Rozdział 5. Międzynarodowy rynek kapitałowy
5.1. Międzynarodowy rynek obligacji
5.2. Międzynarodowy rynek akcji
5.3. Kwity depozytowe

 

Rozdział 6. Rynek pochodnych instrumentów finansowych
6.1. Charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych
6.2. Pozagiełdowy rynek pochodnych instrumentów finansowych
6.3. Giełdowy rynek pochodnych instrumentów finansowych

 

Rozdział 7. Międzynarodowe centra finansowe
7.1. Pojęcie i rodzaje międzynarodowych centrów finansowych
7.2. Czynniki decydujące o konkurencyjności międzynarodowych centrów finansowych
7.3. Główne centra finansowe świata
7.3.1. Londyn
7.3.2. Nowy Jork
7.3.3. Hongkong
7.4. Analiza wybranych rynków w głównych centrach finansowych świata

 

Rozdział 8. Problemy integracji i regulacji międzynarodowych rynków finansowych a kryzys finansowy
8.1. Globalizacja a zmiany na międzynarodowych rynkach finansowych
8.2. Integracja rynków finansowych
8.2.1. Korzyści i koszty integracji rynków finansowych
8.2.2. Wskaźniki integracji finansowej
8.2.3. Studium przypadku. Integracja rynku pieniężnego państw strefy euro
8.3. Wpływ kryzysu finansowego na zmiany regulacyjne na międzynarodowychrynkach finansowych
8.3.1. Bazylea I i Bazylea II
8.3.2. Bazylea III

 

Rozdział 9. Międzynarodowe inwestycje portfelowe
9.1. Charakterystyka światowych inwestycji portfelowych
9.2. Stopa zwrotu i ryzyko międzynarodowych inwestycji portfelowych
9.3. Wybrane modele wyceny portfela inwestycyjnego
9.4. Korzyści z dywersyfikacji międzynarodowej
9.5. Przywiązanie inwestorów do krajowego rynku finansowego

 

CZĘŚĆ III. DŁUGOOKRESOWE INWESTYCJE PRZEDSĘBIORSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

 

Rozdział 10. Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstw
10.1. Pojęcie i formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych
10.2. Motywy i determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw
10.3. Wpływ BIZ na gospodarkę kraju goszczącego i rozwój wybranych branż
10.4. Studium przypadku. Wpływ BIZ na przygotowanie krajów Europy Środkowej i Wschodniej do akcesji do Unii Europejskiej

 

Rozdział 11. Międzynarodowe fuzje i przejęcia
11.1. Typologia fuzji i przejęć
11.2. Motywy fuzji i przejęć międzynarodowych
11.2.1. Synergia
11.2.2. Motywy rynkowe
11.2.3. Motywy finansowe
11.2.4. Motywy menedżerskie
11.3. Fuzje i przejęcia w ujęciu procesowym
11.4. Metody płatności
11.5. Efekty fuzji i przejęć z punktu widzenia podmiotów uczestniczących w transakcjach międzynarodowych
11.6. Studium przypadku. Przejęcie BZ WBK przez Banco Santander

 

Rozdział 12. Budżetowanie kapitałowe projektów międzynarodowych
12.1. Metody oceny projektów inwestycyjnych
12.2. Aspekty międzynarodowego budżetowania kapitałowego
12.3. Studium przypadku. Ocena projektu inwestycyjnego spółki Cometta

 

Rozdział 13. Ryzyko inwestycji międzynarodowych
13.1. Klasyfikacja ryzyk według instytucji międzynarodowych
13.2. Ryzyko walutowe
13.3. Studium przypadku. Hedging ryzyka walutowego

 

Rozdział 14. Ryzyko polityczne w międzynarodowych inwestycjach przedsiębiorstw
14.1. Charakterystyka ryzyka politycznego
14.2. Różnorodność czynników ryzyka politycznego
14.3. Metody analizy i neutralizacji ryzyka politycznego
14.4. Ryzyko kraju i credit rating
14.5. Źródła danych
14.6. Studium przypadku. Inwestycja spółki Repsol w Argentynie

 

CZĘŚĆ IV. WYBRANE PROBLEMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWYCH

 

Rozdział 15. Kapitał własny i kapitał obcy a projekty międzynarodowe przedsiębiorstw
15.1. Źródła finansowania w przedsiębiorstwie
15.2. Istota i mierniki struktury kapitałowej
15.3. Koszt kapitału w projekcie międzynarodowym
15.4. Determinanty wyboru struktury kapitałowej projektu międzynarodowego
15.4.1. Czynniki polityczne
15.4.2. Umiędzynarodowienie działalności
15.4.3. Relacje między centralą a filiami przedsiębiorstwa międzynarodowego
15.4.4. Niezależność całościowej struktury kapitału
15.4.5. Transfery odsetkowe i dywidendowe
15.5. Znaczenie systemu prawnego państwa goszczącego dla struktury kapitału przedsiębiorstwa międzynarodowego
15.6. Konsekwencje wysokiego wskaźnika struktury kapitału w świetle światowego kryzysu finansowego

 

Rozdział 16. Międzynarodowe finansowanie krótkookresowe

16.1. Finansowanie za pomocą kredytów krótkoterminowych zaciąganych w walutach obcych
16.2. Emitowanie papierów komercyjnych na rynkach zagranicznych
16.3. Finansowanie transakcji handlu zagranicznego

 

Rozdział 17. Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie międzynarodowym
17.1. Kanały przepływów finansowych w grupach kapitałowych
17.2. Cash management w korporacjach międzynarodowych

 

Rozdział 18. Międzynarodowe planowanie podatkowe
18.1. Pojęcie neutralności podatkowej
18.2. Umowy międzynarodowe w zakresie stosowania stawek podatkowych
18.2.1. Pojęcie rezydencji podatkowej
18.2.2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
18.3. Specyfika rajów podatkowych i międzynarodowych centrów offshore
18.4. Korzyści wynikające z założenia działalności za granicą
18.5. Krytyka centrów offshore i rajów podatkowych
18.6. Ceny transferowe
18.6.1. Ceny rynkowe a ceny transferowe
18.6.2. Metody szacowania cen z podmiotami powiązanymi
18.6.3. Dokumentacja cen transferowych

 

Bibliografia

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy