Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu

Redakcja naukowa Stanisław Owsiak
ISBN: 978-83-208-1944-1
Liczba stron: 516
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
69.90
Zapytaj

Finanse publiczne znajdują się w centrum uwagi zarówno badaczy, polityków, jak i znacznych kręgów społeczeństwa. Zainteresowanie to jest w pełni uzasadnione, jeżeli uwzgędni się rolę finansów publicznych w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Ich rola wzrasta, zwłaszcza w warunkach ustroju demokratycznego, w którym obywatele mają prawo wyrażać swoje preferencje odnośnie do dostarczanych przez państwo dóbr. Współczesne państwo jest państwem podatkowym, co oznacza, że aby sprostać oczekiwaniom i wymaganiom obywateli, musi nakładać podatki, gdyż to one są głównym źródłem jego dochodów. Problem polega jednak na tym, że obywatel, oczekując dostarczania przez państwo dóbr publicznych, niechętnie ponosi ciężary podatkowe. System demokratyczny – przy wszystkich jego zaletach – zawiera szereg niebezpieczeństw i pułapek dla finansów publicznych.

 

Głównym przesłaniem monografii Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu jest poszukiwanie metod nowatorskiego zarządzania finansami publicznymi, które zwiększyłoby efektywność wykorzystania pieniędzy publicznych. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi ma znaczenie ponadczasowe, uniwersalne. Jednak nabiera dodatkowego wymiaru i ważności w warunkach kryzysu finansów publicznych, kiedy podejmowane są wymuszone decyzje o cięciach w wydatkach budżetowych (publicznych). Dostrzegając przesłanki takiego postępowania władz, nie można nie zauważać, że decyzje takie mogą – paradoksalnie – prowadzić właśnie do nieracjonalności. I co równie ważne – mogą istotnie osłabiać skuteczność nowatorskich metod zarządzania finansami publicznymi.
W pracy uwzględniony został, w pewnym zakresie, dorobek i praktyka finansów publicznych innych krajów. Warto zwrócić uwagę na ten fragment pracy, który traktuje o trudnościach Polski i Francji w sferze równoważenia finansów publicznych. Przykład Francji jest o tyle interesujący, że kraj ten od wielu dekad eksperymentuje z nowatorskimi metodami zarządzania finansami publicznymi.
Jednak doświadczenia francuskie potwierdzają w pełni złożoność materii, jaką są finanse publiczne, jak silny jest wpływ polityki na ich stan. Z doświadczeń zagranicznych przydatne mogą okazać się zaprezentowane w pracy metody budowy budżetu ogólnego Unii Europejskiej czy podjęta inicjatywa reformy systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Praca zawiera również ciekawy opis rozwiązań niemieckich dotyczących systemu finansowania gmin.
 

Część druga pracy poświęcona została teorii i praktyce zarządzania finansami publicznymi. Punktem wyjścia rozważań prowadzonych w tej części pracy są zagadnienia dotyczące nowego paradygmatu zarządzania finansami publicznymi.
Finanse publiczne stanowią system naczyń połączonych. Stąd też nie jest zaskoczeniem, że zjawiska kryzysowe uderzyły mocno nie tylko w budżet państwa i inne fundusze publiczne szczebla centralnego, ale także w finanse samorządowe.
 

Ocena kondycji finansów samorządowych w Polsce w warunkach kryzysu zamyka trzecią część pracy. W tej części wyeksponowana została potrzeba nowego podejścia (filozofii) do zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce. Weryfikacji poddane zostały prawne podstawy działalności samorządu terytorialnego w naszym kraju i ich znaczenie dla funkcjonowania finansów samorządowych w warunkach kryzysu. Zwracają uwagę rozważania poświęcone wpływowi cyklu koniunkturalnego na stan finansów samorządowych w ogóle, jak też na poszczególne źródła i formy zasilania finansowego jednostek samorządowych, a więc na podatki lokalne, na dochody wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego.
 

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się konstruowaniem budżetów, a także dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych.

SPIS TREŚCI


Stanisław Owsiak – Wprowadzenie
 

CZĘŚĆ PIERWSZA: FINANSE PUBLICZNE W WARUNKACH KRYZYSU

Krystyna Znaniecka, Artur Walasik – Zasady budżetowe w warunkach kryzysu finansów publicznych
Stanisław Owsiak – Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu
Anna Moździerz – Trudności Francji i Polski w równoważeniu finansów publicznych

Ryta I. Dziemianowicz – Polityka podatkowa jako jeden z elementów zarządzania finansami publicznymi

Teresa Famulska – VAT jako instrument polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego

Sebastian Susmarski – Pomoc publiczna a inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych – koncepcja zmian

Piotr Podsiadło – Pomoc publiczna w dobie kryzysu finansów publicznych – perspektywa Unii Europejskiej

Katarzyna Mikołajczyk – Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa

Anna Kosidłowska – Rola przedsiębiorców w zasilaniu budżetu państwa

Adam Żabka, Anna Pyka – Racjonalizacja wydatków budżetowych z wykorzystaniem metodologii ZWRE

Jolanta Szołno-Koguc – Istota i zakres reorganizacji sektora finansów publicznych w świetle nowej regulacji ustawowej

Katarzyna Stabryła-Chudzio – Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej

Joanna Niżnik – Koncepcja reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych

 

CZĘSĆ DRUGA: ZARZADZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI

Krystyna Piotrowska-Marczak, Tomasz Uryszek – Paradygmat zarządzania finansami publicznymi
Marta Postuła – Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami publicznymi

Sławomir Franek – Wieloletnie planowanie budżetowe a jakość finansów publicznych

Grażyna Urbaniak, Artur Strumnik – Budżet zadaniowy jajko instrument zarządzania finansami sądów powszechnych i edukacji ekonomicznej

Tomasz Strąk – Pomiar sprawności realizacji zadań publicznych na przykładzie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Izabela Nawrolska – Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych w świetle nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi

Bogusława Gnela – Odpowiedzialność za szkody spowodowane decyzjami w sektorze finansów publicznych

Ryszard Szostak – O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne

Aneta Kargol-Wasiluk – Partnerstwo publiczno-prywatne a nowe finanse publiczne

Marcin Kaczmarek – Rachunkowość zadaniowa jako narzędzie wspomagające budżetowanie wydatków w ujęciu zadaniowym

Marcin Będzieszak – Problemy implementacji budżetu zadaniowego w powiatach

Grażyna Borys – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej jako instrument zarządzania finansami publicznymi w warunkach kryzysu


CZĘŚC TRZECIA: FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WARYNKACH KRYZYSU

Adam Szewczuk – Filozofia nowego zarządzania publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego a praktyczne implikacje

Eugeniusz Ruśkowski – System prawno-finansowy samorządu terytorialnego a kryzys finansów lokalnych – uwagi teoretyczne i polskie doświadczenia

Leszek Patrzałek – Uwarunkowania racjonalizacji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Maria Kosek-Wojnar, Krzysztof Surówka – Sytuacja finansowa JST w Polsce w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych

Marek Dylewski – Elastyczność zarządzania finansami samorządowymi w warunkach wahań koniunkturalnych

Jacek Sierak – Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu

Magdalena Kogut-Jaworska – Zmienność dochodów podatkowych gmin a możliwości oddziaływania na gospodarkę lokalną w warunkach kryzysu

Katarzyna Owsiak – Wpływ kryzysu finansowego na dochody wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego

Joanna M. Salachna, Marzanna Poniatowicz, Dorota Perło – Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu

Beata Filipiak – Ocena procedur zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle utrzymania płynności finansowej

Marian Podstawka, Anna Świrska – Ocena przydatności wskaźnika dochodów podatkowych do wyznaczania kwot subwencji wyrównawczej dla gmin (na przykładzie gmin powiatu siedleckiego)

Arkadiusz Babczuk – Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jako źródło zagrożenia sytuacji finansowej samorządów powiatowych i wojewódzkiego na Dolnym Śląsku

Agnieszka Werwińska – Analiza zależności pomiędzy saldami bieżącymi, majątkowymi i ogólnymi budżetów gmin w latach 2004–2008

Piotr P. Małecki – Podatki i opłaty ekologiczne w Polsce w świetle definicji i klasyfikacji Eurostatu

Grzegorz Ostrzołek – Współfinansowanie przez wykonawców budowy obiektów administracji samorządowej wobec limitów zadłużenia JST

Marian Kachniarz – Efektywność usług publicznych w świetle badań nad powiatami dolnośląskimi

Magdalena Zioło – Zewnętrzne źródła finansowania samorządu gminnego w Niemczech – wybrane aspekty

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł