Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ryzyko ESG w samorządzie terytorialnym

Magdalena Zioło, Beata Zofia Filipiak, Katarzyna Wójtowicz
ISBN: 978-83-208-2534-3
Liczba stron: 266
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90 zł
67.92
Najniższa cena z 30 dni: 67.92
liczba egzemplarzy:

Ryzyko ESG jest obecnie jednym z rodzajów ryzyka, którym w debacie publicznej poświęca się wiele miejsca. Jest to uzasadnione koniecznością wypracowania ram systemowych dla zarządzania tym typem ryzyka, które oddziałuje na wszystkich uczestników rynku. Ryzyko ESG jest szczególnie istotne z punktu widzenia wpływu na samorząd terytorialny zarządzający środkami publicznymi i realizujący zadania publiczne, bez których funkcjonowanie społeczności lokalnych nie byłoby możliwe. Obecnie samorząd terytorialny jest w fazie działań dostosowawczych do ryzyka ESG, które znajdują się na różnych etapach zaawansowania. 
  
Ryzyko zmian klimatu, transformacji energetycznej, starzenia się społeczeństwa czy ryzyko pandemiczne to tylko wybrane przykłady ryzyka ESG oddziałującego na jednostki samorządu terytorialnego. W monografii przedstawiono przede wszystkim obszary usług publicznych realizowanych przez samorząd terytorialny najbardziej wrażliwe na działanie ryzyka ESG. Przedmiotem rozważań jest także mechanizm dostosowawczy i działania podjęte przez samorząd terytorialny w Polsce mające redukować negatywny wpływ ryzyka ESG na aktywność jednostek samorządu terytorialnego i stabilność ich budżetów. Istotny wątek rozważań podjętych w monografii dotyczy niskoemisyjności oraz kwestii działań na rzecz transformacji energetycznej czy walki ze smogiem. Poruszono także problemy związane z zabezpieczeniem przed ryzykiem pandemicznym oraz wskazano na wyzwania kreowane przez ryzyko ESG dla jednostek samorządu terytorialnego. 

 

WSTĘP 
 
ROZDZIAŁ 1
SAMORZĄD TERYTORIALNY WOBEC RYZYKA CZYNNIKÓW NIEFINANSOWYCH 
Magdalena Zioło, Uniwersytet Szczeciński
1.1. Ryzyko ESG i jego składowe 
1.2. Źródła ryzyka ESG i kierunki oddziaływania na jednostki samorządu terytorialnego 
1.3. Zarządzanie ryzykiem ESG w jednostkach samorządu terytorialnego 
1.4. Samorząd terytorialny wobec wyzwań związanych z ryzykiem ESG 
 
ROZDZIAŁ 2
RYZYKO PANDEMICZNE JAKO WYZWANIE DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO DOŚWIADCZENIACH COVID-19 
Beata Zofia Filipiak, Uniwersytet Szczeciński
2.1. Ryzyko pandemiczne jako kategoria ryzyka ESG 
2.2. Skutki ryzyka pandemicznego dla gmin, powiatów i województw 
2.3. Instrumenty pomocowe oraz programy antykryzysowe na rzecz przedsiębiorców i mieszkańców w odpowiedzi na zagrożenia związane z COVID-19 oraz współdzielone z jednostkami samorządu terytorialnego 
2.4. COVID-19 a zamówienia publiczne i pomoc publiczna 
 
ROZDZIAŁ 3
RYZYKO ŚRODOWISKOWE I SPOSOBY JEGO MITYGOWANIA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
Beata Zofia Filipiak, Uniwersytet Szczeciński
3.1. Smog jako przykład ryzyka środowiskowego i sfera oddziaływania samorządu terytorialnego 
3.2. Termomodernizacje budynków komunalnych jako działanie dostosowawcze wobec ryzyka środowiskowego 
3.3. Polityka energetyczna jednostek samorządu terytorialnego a ryzyko środowiskowe 
3.4. Sposoby mitygowania ryzyka środowiskowego w transporcie publicznym 
3.5. Inne zagrożenia środowiskowe i związane z tym ryzyko dla jednostek samorządu terytorialnego 
 
ROZDZIAŁ 4
RYZYKO SPOŁECZNE A STRUKTURA I FINANSOWANIE ZADAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
Katarzyna Wójtowicz, UMCS w Lublinie
4.1. Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego w kontekście struktury i finansowania zadań publicznych 
4.2. Aktywność jednostek samorządu terytorialnego na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
4.3. Działania redukujące ubóstwo i niwelujące nierówności społeczne a redystrybucyjna funkcja budżetu 
4.4. Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym i szkodliwym społecznie przez jednostki samorządu terytorialnego 
 
ROZDZIAŁ 5
WYBRANE RODZAJE RYZYKA ZARZĄDCZEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
Katarzyna Wójtowicz, UMCS w Lublinie
5.1. Równość płac i płci a polityka kadrowa w jednostkach samorządu terytorialnego
5.2. Działania na rzecz równych szans edukacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego 
5.3. Korupcja i zjawiska dysfunkcyjne – sposoby zapobiegania w samorządzie terytorialnym 
5.4. Polityka wynagrodzeń w spółkach komunalnych 
 
ROZDZIAŁ 6
RYZYKO ESG W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK KOMUNALNYCH 
Katarzyna Wójtowicz, UMCS w Lublinie
6.1. „Fit for 55” – konsekwencje i wpływ na działalność spółek komunalnych 
6.2. Gospodarka wodno-ściekowa i związane z nią ryzyko czynników niefinansowych 
6.3. Ryzyko ESG jako element gospodarki odpadami  
6.4. Szanse i wyzwania dla gospodarki komunalnej w warunkach kreowania zrównoważonego wzrostu i rozwoju 
 
ROZDZIAŁ 7
WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z RYNKIEM FINANSOWYM NA RZECZ REDUKOWANIA RYZYKA ESG  
Magdalena Zioło, Uniwersytet Szczeciński
7.1. Wiarygodność i zdolność kredytowa jednostki samorządu terytorialnego a ryzyko ESG 
7.2. Zrównoważone usługi finansowe oraz płaszczyzny współpracy jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi  
7.3. Wyzwania i trendy we współpracy jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi w obszarze zrównoważonego rozwoju  
 
ZAKOŃCZENIE 
BIBLIOGRAFIA 
SPIS TABEL 
SPIS RYSUNKÓW 
 
Magdalena Zioło

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego (Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Zrównoważonych Finansów i Rynków Kapitałowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US), specjalistka z zakresu finansów, w szczególności z zakresu finansowania rozwoju zrównoważonego; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023, członek Komitetu Nauk o Finansach PAN na kadencję 2020-2023, członek Doradczego Komitetu Naukowego Rzecznika Finansowego; członek: zarządu krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Center of Fundamental and Applied Economic Studies (CSEFA). Zrealizowała stypendium Fundacji Dekaban-Liddle, University of Glasgow Adam Smith Business School oraz IMPAKT Asia, Erasmus Mundus, University of Finance and Economics, Ułan Bator, Mongolia. Odbyła liczne zagraniczne staże naukowo-dydaktyczne oraz pobyty studialne, m.in. w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA. Jest autorką licznych prac naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, głównie z dyscypliny finansów.

Beata Zofia Filipiak

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Finansów Publicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego”. Odbyła staże zagraniczne na Uniwersytecie w Antwerpii oraz w Wielkiej Brytanii i Danii. W latach 1991–1994 pełniła funkcje menedżerskie w bankowości, a od 1997 r. jest związana z praktyką samorządową i gospodarczą. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji zwartych oraz ponad stu artykułów i referatów głównie z zakresu finansów samorządowych.

Katarzyna Wójtowicz

Doktor habilitowany, profesor w Katedrze Finansów Publicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządu terytorialnego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą roli finansów i systemów finansowych we wspieraniu trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza nowego paradygmatu finansów publicznych opierającego się na koncepcji sustainability. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu (w tym książek, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych w języku polskim i angielskim). Członek PTE oraz Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego w Białymstoku. 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł