Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka

Krzysztof Surówka
ISBN: 978-83-208-2077-5
eISBN: 978-83-208-2138-3
Liczba stron: 180
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
54.90
41.20
liczba egzemplarzy:

Książka obejmuje wiedzę dotyczącą samodzielności finansowej samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie planowania budżetu, kształtowania dochodów, realizacji zadań publicznych oraz zadłużania się. Autor przedstawił teoretyczne podstawy samodzielności finansowej samorządu terytorialnego, zakres tej samodzielności na etapie tworzenia budżetu, źródła dochodów samorządu terytorialnego, realizację zadań publicznych a samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie zaciągania długu publicznego.

 

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się finansami publicznymi oraz organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I. Teoretyczne uwarunkowania samodzielności finansowej samorządu terytorialnego
1. Przegląd teorii samorządu terytorialnego
2. Istota i zakres samodzielności finansowej samorządu terytorialnego
3. Samodzielność dochodowa a adekwatność dochodów samorządu terytorialnego do jego zadań
4. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego oraz Europejskiej Karcie Samorządu Regionalnego

 

Rozdział II. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce na etapie tworzenia budżetu
1. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Zmiany w procedurze budżetowej w Polsce po roku 1998 a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego
Samodzielność finansowa władz samorządowych na etapie planowania dochodów i wydatków budżetu
Uprawnienia władzy stanowiącej i wykonawczej samorządu terytorialnego w procedurze budżetowej
Szczegółowość uchwały budżetowej a samodzielność władz samorządowych w prowadzeniu gospodarki finansowej
Zakres samodzielności władz samorządu terytorialnego na etapie wykonywania budżetu
Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej dla racjonalnego planowania działalności samorządu terytorialnego
3. Ocena zakresu samodzielności finansowej władz JST w procedurze budżetowej

 

Rozdział III. Źródła dochodów a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce
1. Samodzielność władz samorządowych w zakresie dochodów z podatków i opłat lokalnych
2. Udziały w podatkach centralnych a problem samodzielności finansowej samorządu terytorialnego
3. Zakres samodzielności władz samorządowych w dziedzinie pozyskiwania dochodów z mienia
4. Transfery z budżetu państwa i z funduszy celowych a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego
5. Analiza empiryczna wpływu zmian w dochodach samorządu terytorialnego po roku 1998 na jego samodzielność finansową
Kierunki zmian
Zmiany w systemie zasilania finansowego gmin po roku 1998 a ich samodzielność finansowa
Analiza dochodów miast na prawach powiatów w latach 1999–2011
Ewolucja dochodów powiatów w latach 1999–2011 a ich samodzielność finansowa
Ewolucja zasilania finansowego województw samorządowych w Polsce w latach 1999–2011
6. Proponowane kierunki zmian systemu finansowania samorządu terytorialnego a zasady samodzielności finansowej i adekwatności

 

Rozdział IV. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce a realizacja zadań publicznych
1. Problem zakresu swobody decyzyjnej władz samorządowych
2. Nadzór i kontrola a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego
3. Zróżnicowana samodzielność samorządu terytorialnego a rodzaje realizowanych zadań
4. Wskaźniki samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego
5. Analiza wydatków według poziomu samorządu terytorialnego w latach 1999–2011
Struktura wydatków budżetowych gmin w latach 1999-2011
Struktura wydatków budżetowych miast na prawach powiatu w latach 1999–2011
Struktura wydatków budżetowych powiatów w latach 1999–2011
Struktura wydatków budżetowych województw samorządowych w latach 1999–2011
6. Zależności między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
7. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego poprzez wybór właściwej formy organizacyjnej świadczenia usług publicznych

 

Rozdział V. Samodzielność samorządu terytorialnego w zakresie zaciągania długu publicznego w Polsce
1. Przyczyny zadłużania się samorządu terytorialnego
2. Granice zadłużania się a problem samodzielności władz samorządowych
3. Ocena polityki zadłużania się jednostek samorządowych w Polsce oraz jej konsekwencje dla sektora finansów publicznych
4. Konsekwencje wykonawczych uregulowań prawnych ograniczających samodzielność finansową samorządu terytorialnego

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Krzysztof Surówka

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka – studia wyższe odbył w latach 1974–1978 na Wydziale Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Stopień doktora nauk ekonomicznych nadała mu 13 kwietnia 1987 r. Rada Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „System finansowania rewaloryzacji zespołów zabytkowych”, a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – finanse w dniu 22 maja 2000 r. Rada Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce”. 12 listopada 2013 r. Prezydent RP nadał dr hab. Krzysztofowi Surówce tytuł profesora nauk ekonomicznych. Zainteresowania naukowe Krzysztofa Surówki dotyczyły różnych nurtów finansów, stąd też jego dorobek naukowo-badawczy jest różnorodny. Prowadził badania naukowe zarówno samodzielnie, jak i w zespołach badawczych. Zarówno przed, jak i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego większość jego prac dotyczyła problematyki: finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz finansów samorządowych. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych zainteresowania naukowe autora zaczynają się bardziej wyraźnie koncentrować na problematyce finansów publicznych. Ostry kryzys finansowy państwa i pogłębiający się dług publiczny był inspiracją do podjęcia badań nad równowagą budżetową. Od początku okresu transformacji politycznej i gospodarczej w Polsce zainteresowania naukowe Krzysztofa Surówki skoncentrowały się jednak przede wszystkim na problematyce funkcjonowania i finansowania samorządu terytorialnego. Zajmuje się też współpracą z praktyką gospodarczą (jako członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, ekspert Komisji Finansów Publicznych, oraz Ministerstwa Zdrowia). Od wielu lat uczestniczy w kształceniu kadry naukowej – w latach 2005–2013 był promotorem siedmiu zakończonych przewodów doktorskich. Jest ponadto promotorem 4 otwartych przewodów doktorskich. Autor był wielokrotnie nagradzany zarówno za działalność naukową, jak i organizacyjną. Na opublikowany dorobek naukowy dr hab. Krzysztofa Surówki składają się ogółem 82 pozycje, w tym 46 to opracowania indywidualne, a 36 wykonane we współautorstwie. W opublikowanym dorobku naukowym znajdują się monografie, artykuły oraz podręczniki. Publikował w zagranicznych, ogólnopolskich a także lokalnych wydawnictwach naukowych. W dorobku naukowym autora znajdują się publikacje w języku angielskim i francuskim.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł