Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka

Krzysztof Surówka
ISBN: 978-83-208-2077-5
Pages: 180
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5

The book includes knowledge concerning financial sovereignty of bodies of local government in Poland in the areas of budget planning, income structuring, implementation of public tasks and taking debt. The Author presented theoretical fundaments of the financial sovereignty of a local government, the scope of that sovereignty at the stage of creation of its budget, sources of income for a local government, implementation of public tasks and the sovereignty of local government in Poland in terms of taking public debt.

 

The book is addressed to scholars dealing with public finance and organization and functioning of local government.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I. Teoretyczne uwarunkowania samodzielności finansowej samorządu terytorialnego
1. Przegląd teorii samorządu terytorialnego
2. Istota i zakres samodzielności finansowej samorządu terytorialnego
3. Samodzielność dochodowa a adekwatność dochodów samorządu terytorialnego do jego zadań
4. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego oraz Europejskiej Karcie Samorządu Regionalnego

 

Rozdział II. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce na etapie tworzenia budżetu
1. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Zmiany w procedurze budżetowej w Polsce po roku 1998 a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego
Samodzielność finansowa władz samorządowych na etapie planowania dochodów i wydatków budżetu
Uprawnienia władzy stanowiącej i wykonawczej samorządu terytorialnego w procedurze budżetowej
Szczegółowość uchwały budżetowej a samodzielność władz samorządowych w prowadzeniu gospodarki finansowej
Zakres samodzielności władz samorządu terytorialnego na etapie wykonywania budżetu
Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej dla racjonalnego planowania działalności samorządu terytorialnego
3. Ocena zakresu samodzielności finansowej władz JST w procedurze budżetowej

 

Rozdział III. Źródła dochodów a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce
1. Samodzielność władz samorządowych w zakresie dochodów z podatków i opłat lokalnych
2. Udziały w podatkach centralnych a problem samodzielności finansowej samorządu terytorialnego
3. Zakres samodzielności władz samorządowych w dziedzinie pozyskiwania dochodów z mienia
4. Transfery z budżetu państwa i z funduszy celowych a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego
5. Analiza empiryczna wpływu zmian w dochodach samorządu terytorialnego po roku 1998 na jego samodzielność finansową
Kierunki zmian
Zmiany w systemie zasilania finansowego gmin po roku 1998 a ich samodzielność finansowa
Analiza dochodów miast na prawach powiatów w latach 1999–2011
Ewolucja dochodów powiatów w latach 1999–2011 a ich samodzielność finansowa
Ewolucja zasilania finansowego województw samorządowych w Polsce w latach 1999–2011
6. Proponowane kierunki zmian systemu finansowania samorządu terytorialnego a zasady samodzielności finansowej i adekwatności

 

Rozdział IV. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce a realizacja zadań publicznych
1. Problem zakresu swobody decyzyjnej władz samorządowych
2. Nadzór i kontrola a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego
3. Zróżnicowana samodzielność samorządu terytorialnego a rodzaje realizowanych zadań
4. Wskaźniki samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego
5. Analiza wydatków według poziomu samorządu terytorialnego w latach 1999–2011
Struktura wydatków budżetowych gmin w latach 1999-2011
Struktura wydatków budżetowych miast na prawach powiatu w latach 1999–2011
Struktura wydatków budżetowych powiatów w latach 1999–2011
Struktura wydatków budżetowych województw samorządowych w latach 1999–2011
6. Zależności między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
7. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego poprzez wybór właściwej formy organizacyjnej świadczenia usług publicznych

 

Rozdział V. Samodzielność samorządu terytorialnego w zakresie zaciągania długu publicznego w Polsce
1. Przyczyny zadłużania się samorządu terytorialnego
2. Granice zadłużania się a problem samodzielności władz samorządowych
3. Ocena polityki zadłużania się jednostek samorządowych w Polsce oraz jej konsekwencje dla sektora finansów publicznych
4. Konsekwencje wykonawczych uregulowań prawnych ograniczających samodzielność finansową samorządu terytorialnego

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Krzysztof Surówka

Professor Krzysztof Surówka, PhD Dsc – academic studies in the years 1974–1978 in the Faculty of Production Economics, Cracow University of Economics. On 13 April 1987 received his doctoral degree in economic sciences from the Council of the Faculty of Production Economics, Cracow University of Economics, on the basis of his doctoral dissertation entitled “System finansowania rewaloryzacji zespołów zabytkowych” (Monuments of art and culture revitalization financing system). On 22 May 2000 received the post-doctoral degree (habilitation) in economic sciences in the field of economics – finance, from the Council of the Faculty of Economics, Cracow University of Economics, on the virtue of evaluation of his entire scientific output and the habilitation dissertation entitled „Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce” (Territorial government’s finance in theory and practice). On 12 November 2013 the President the Republic of Poland awarded Krzysztof Surówka, PhD Sc, the title of full Professor of economic sciences. His scientific interests concerned various areas of finance, resulting in his highly diversified scientific and research output. Conducted scientific research independently and as member of research teams. Both before and after having been granted his post-doctoral degree, most of his work regarded the problems of: public finance, social insurances, taxes and finance of bodies of territorial administration. After Krzysztof Surówka received his scientific degree of doctor of economic sciences, his scientific interests began to focus more definitely upon problems of public finance. An acute financial crisis of the state and aggravating public debt became his inspiration to undertake research on the budgetary balance. Since the beginning of the process of Poland’s political and economic transformation, Krzysztof Surówka’s scientific interests shifted once more, mainly towards problems of functioning and financing of bodies of territorial authorities. He has also been involved in cooperation with business practice (as a member of the Regional College of the Accounting Chamber in Cracow, an expert of the Commission of Public Finance, and in the Ministry of Public Health). Since many years he has been active in development of scholar personnel – in the years 2005–2013 he was the promoter of seven successfully completed doctoral procedures; at present also a promoter of 4 pending doctoral procedures. Received a number of awards for his educational as well as organizational activity. Krzysztof Surówka’s published scientific output totals 82 items, including 46 individual studies, and further 36 as co-author (monographs, articles and manuals), published by foreign (in English and in French) , Polish national and local publishing houses.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €