Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Turystyka

Władysław W. Gaworecki
ISBN: 978-83-208-1871-0
Liczba stron: 424
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: VI zmienione
Oprawa: miękka
Format: 162x237 mm
62.90
Zapytaj

Przedmiotem rozważań zawartych w książce jest turystyka, jej rodzaje, uwarunkowania cywilizacyjne, tendencje rozwoju i konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla różnych dziedzin współczesnego życia. Turystyka bowiem stymuluje rozwój gospodarek krajów, dostarczając rozlicznych korzyści. Przynosi jednak także negatywne skutki społeczne i kulturowe.
W pracy omówiono głównie turystykę międzynarodową, a w miarę dostępności źródeł — turystykę krajową. Na tle ogólnych ocen dokonano klasyfikacji rodzajowej współczesnej turystyki, podkreślając skutki jej rozwoju, rozumiane jako funkcje i dysfunkcje. Dokonując uogólnień wniosków narzucających się z cząstkowych rozważań o różnych aspektach rozwoju turystyki na świecie, odnoszono je do warunków krajowych, kształtowanych przez wprowadzaną reformę gospodarki oraz państwa.
Charakterystyka turystyki jako zjawiska wielopłaszczyznowego obejmuje rozmaite jednostki geograficzno-administracyjne. W tym sensie zakres przestrzenny prezentowanych uogólnień turystyki obejmuje skale: światową, regionalną i krajową.
W wydaniu szóstym podręcznika autor zaprezentował problemy turystyki sportowej i kosmicznej, poszerzył zakres pojęciowy turystyki zdrowotnej, podkreślił rolę potencjalnych źródeł zagrożeń dla rozwoju współczesnej turystyki, takich jak np.: terroryzm, klęski żywiołowe, katastrofy ekologiczne. Zaakcentował znaczenie czynników politycznych i ogólnorynkowych w stymulacji turystyki. Zwrócił również uwagę na rolę organizacji turystyki w Polsce w procesie jej wzrostu oraz etyczne aspekty rozwoju współczesnej turystyki. Przedstawił zwięźle problematykę rozwoju polskiej turystyki do 2015 r. i nakreślił szerzej obraz turystyki w Unii Europejskiej.
Niniejsza książka o zmodyfikowanej treści powinna pomóc Czytelnikowi zrozumieć turystykę, fascynującą oraz stale zmieniającą się dziedzinę życia i gospodarki, poprawiającą jakość życia współczesnego człowieka. Autor oczekuje także, że praca ta da odpowiedź na pytanie o naturę światowej i krajowej gospodarki turystycznej oraz wskaże problemy, przed którymi gospodarka ta stoi u progu XXI w. Dzięki temu będzie przydatna dla studiujących turystykę oraz osób kształtujących polską politykę turystyczną w różnej skali. Może też być użyteczna dla praktyków prowadzących własną działalność w dziedzinie turystyki.

Spis treści

 

Wstęp
Rozdział 1 Turystyka i jej podział
1.1. Pojęcia podstawowe
1.2. Kryteria podziału turystyki
1.3. Wybrane rodzaje turystyki
1.3.1. Turystyka krajoznawcza
1.3.2. Turystyka kwalifikowana
1.3.3. Turystyka zdrowotna
1.3.4. Turystyka motywacyjna
1.3.5. Turystyka biznesowa
1.3.6. Turystyka kongresowa
1.3.7. Turystyka morska
1.3.8. Turystyka etniczna
1.3.9. Turystyka polonijna
1.3.10. Turystyka socjalna
1.3.11. Turystyka alternatywna
1.3.12. Turystyka religijno-pielgrzymkowa
1.3.13. Turystyka kulturowa
1.3.14. Turystyka lokalna
1.3.15. Turystyka wiejska
1.3.15.1. Charakterystyka turystyki wiejskiej
1.3.15.2. Agroturystyka
1.3.16. Turystyka weekendowa
1.3.17. Turystyka miejska
1.3.18. Turystyka zrównoważona
1.3.19. Turystyka sportowa
1.3.19.1. Związek turystyki ze sportem
1.3.19.2. Wybrane problemy turystyki sportowej
1.3.20. Turystyka kosmiczna


Rozdział 2 Czynniki rozwoju współczesnej turystyki
2.1. Ogólna charakterystyka czynników rozwoju turystyki
2.2. Megaczynniki rozwoju turystyki
2.2.1. Czynniki ekonomiczne
2.2.2. Czynniki społeczne
2.2.3. Czynniki polityczne
2.2.4. Czynniki techniczne
2.2.5. Czynniki ekologiczne
2.3. Czynniki popytowo-podażowe i uniwersalne
2.3.1. Czas wolny od pracy
2.3.2. Siła nabywcza ludności
2.3.3. Urbanizacja
2.3.4. Środowisko przyrodnicze
2.3.5. Społeczne konsekwencje rozwoju cywilizacji
2.3.6. Dobra turystyczne
2.3.6.1. Charakterystyka dóbr turystycznych
2.3.6.2. Podstawowe dobra turystyczne (walory turystyczne)
2.3.6.3. Komplementarne dobra turystyczne (infrastruktura turystyczna)
2.3.7. Polityka państwa w dziedzinie turystyki
2.3.7.1. Pojęcie i cele polityki turystycznej
2.3.7.2. Podmioty polityki turystycznej
2.3.8. Motywacje podróży turystycznych
2.3.9. Ochrona prawna konsumentów produktów turystycznych
2.3.10. Czynniki zwiększające i zmniejszające rozmiary ruchu turystycznego
2.3.10.1. Czynniki polityczne
2.3.10.2. Terroryzm
2.3.10.3. Bezpieczeństwo osobiste
2.3.10.4. Klęski żywiołowe i katastrofy ekologiczne
2.3.10.5. Czynniki ogólnorynkowe
2.3.11. Organizacja turystyki
2.3.11.1. Centralna administracja rządowa
2.3.11.2. Administracja samorządowa
2.3.11.3. Organizacje turystyczne
2.3.11.4. Samorząd gospodarczy i organizacje zawodowe w sferze turystyki
2.3.11.5. Społeczne organizacje turystyczne
2.3.12. Etyczne aspekty rozwoju współczesnej turystyki


Rozdział 3 Krajowy i międzynarodowy ruch turystyczny
3.1. Krajowy ruch turystyczny
3.1.1. Charakterystyka bazy noclegowej turystyki
3.1.2. Turystyka krajowa
3.1.3. Charakterystyka przestrzenna turystyki wewnątrzkrajowej
3.1.4. Rozkład czasowy turystyki wewnątrzkrajowej
3.1.5. Podstawowe zagadnienia rozwoju turystyki w Polsce do 2015 r.
3.2. Turystyka międzynarodowa
3.2.1. Rozmiary turystyki międzynarodowej na świecie
3.2.2. Regiony turystyczne świata
3.2.3. Struktura regionalna turystyki światowej
3.2.4. Turystyka międzynarodowa w Polsce
3.2.4.1. Turystyka przyjazdowa do Polski
3.2.4.2. Zagraniczne wyjazdy mieszkańców Polski
3.2.5. Nowe tendencje w turystyce światowej
3.2.5.1. Kierunki rozwoju turystyki światowej do 2020 r.
3.2.5.2. Czynniki rozwoju turystyki światowej do 2020 r.
3.2.5.3. Strategia działania w sektorze turystyki
3.2.6. Globalizacja a turystyka
3.2.7. Międzynarodowe organizacje turystyczne


Rozdział 4 Turystyka a gospodarka narodowa
4.1. Gospodarka turystyczna
4.1.1. Pojęcie i zakres gospodarki turystycznej
4.1.2. Rynek turystyczny
4.1.2.1. Pojęcie rynku turystycznego
4.1.2.2. Popyt turystyczny
4.1.2.3. Podaż turystyczna
4.1.3. Gospodarcze konsekwencje rozwoju turystyki (ujęcie kierunkowe)
4.1.4. Marketing w turystyce
4.2. Turystyka a transport
4.3. Turystyka a przemysł
4.4. Turystyka a rolnictwo
4.5. Turystyka a sport
4.6. Turystyka a kultura
4.7. Turystyka a gospodarka morska
4.8. Turystyka w gospodarce miejscowości turystycznej
4.8.1. Pojęcie i typologia miejscowości turystycznych
4.8.2. Gospodarcze znaczenie turystyki dla miejscowości turystycznych
4.8.3. Miejsce turystyki w strategii oraz w polityce rozwoju regionalnej i lokalnej wspólnoty samorządowej
4.8.4. Założenia koncepcji turystyki regionalnej i lokalnej
4.9. Turystyka na światowym rynku pracy
4.10. Turystyka a międzynarodowy obrót gospodarczy


Rozdział 5 Turystyka w Unii Europejskiej
5.1. Główne cele Unii Europejskiej
5.2. Instytucje Wspólnot Europejskich
5.3. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Unii Europejskiej
5.4. Państwa członkowskie i kandydujące do Unii Europejskiej
5.5. Ruch turystyczny w Unii Europejskiej
5.6. Przyszłe trendy w turystyce europejskiej


Rozdział 6 Usługi turystyczne
6.1. Definicja usług turystycznych (cechy i zakres)
6.2. Usługi transportowe
6.3. Usługi hotelarskie
6.4. Usługi informacyjne
6.4.1. Wprowadzenie
6.4.2. Kierunki rozwoju techniki informacyjnej w turystyce
6.5. Usługi gastronomiczne
6.6. Usługi bankowe
6.7. Usługi pośrednictwa i organizacji
6.8. Usługi przewodnickie i pilotaż wycieczek
6.9. Usługi wypoczynkowe i usługi w zakresie kultury fizycznej
6.10. Usługi w zakresie infrastruktury lokalnej
6.11. Usługi handlowe
6.12. Usługi rzemieślnicze
6.13. Usługi ubezpieczeniowe
6.14. Problemy marketingu usług turystycznych


Rozdział 7 Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki
7.1. Pojęcie funkcji turystyki
7.2. Funkcje współczesnej turystyki
7.2.1. Funkcja wypoczynkowa
7.2.2. Funkcja zdrowotna
7.2.3. Funkcja wychowawcza
7.2.4. Funkcja kształceniowa
7.2.5. Funkcja miastotwórcza
7.2.6. Funkcja edukacji kulturowej
7.2.7. Funkcja ekonomiczna
7.2.8. Funkcja etniczna
7.2.9. Funkcja kształtowania świadomości ekologicznej
7.2.10. Funkcja polityczna
7.2.11. Funkcja promocji wartości religijnych i kształtowania sprawiedliwości społecznej
7.3. Dysfunkcje współczesnej turystyki
7.4. Bilans gospodarczo-społecznych korzyści i kosztów rozwoju współczesnej turystyki
 

Bibliografia

Władysław W. Gaworecki

Emerytowany profesor zwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego, w którym kierował Katedrą Turystyki i Usług na Wydziale Zarządzania. Organizator i rektor (1996 r.) niepublicznej Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Autor kilku książek na temat ekonomicznych problemów turystyki. Do najważniejszych jego prac należą: Ekonomika i organizacja turystyki (UG, 1975), Zarys ekonomiki i organizacji usług turystycznych (UG, 1977), Ekonomika i organizacja turystyki (PWN, 1978 i 1982) oraz Elementy turystyki międzynarodowej (UG, 1993).

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy